Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Munkaerő-intenzitást növelő program / MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Alapítvány
Határidő:
03/02/2021
Érvényes:
03/02/2021
Tárgymutató:
munkaerő-intenzitást növelő program
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Munkaerő-intenzitást növelő program / MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Munkaerő-intenzitást növelő program"
Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál
A pályázati azonosító: MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021

A Felhívás
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) Foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási jogcím 2020 évi terhére, valamint a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási jogcíme 2021. évi központi keretből - az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) részére innovatív munkahelyek és képzett munkaerő biztosítása támogatására.

Pályázatra vonatkozó általános információk
A pályázati program célja
A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által1 (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását.
1 Technológiai innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása érdekében végzett műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, szolgáltatások jönnek létre, az új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
2 Munkahelyi képzést elősegítő támogatási programmal a támogatáshalmozási szabályokat figyelembe véve szükség esetén halmozható a támogatás.
- A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.
- A program közvetett célja:
a) a foglalkoztatottság növelése,
b) a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a két éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
c) éves 10%-os munkabér növelése a beruházás befejezését követő második üzleti év végéig,
d) a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által alkalmazott, illetve a felvételre kerülő munkavállalók képzését annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját költségére biztosítja a munkavállalók képzését,2 azonban az új technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.

A támogatás jogcíme
Az Flt. 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján biztosított támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban - regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként - nyújtható, és az alábbi támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg.
A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.

2.2.1 Regionális beruházási támogatás
A támogatás nyújtásának szabályait a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) határozza meg.
Továbbá az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 1. melléklet 15.1.1. pontja szerinti "Regionális beruházási támogatás" támogatási kategóriának felel meg.

2.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás
A támogatás nyújtásának szabályait az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet4 (a továbbiakban: de minimis rendelet) határozza meg. A de minimis rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] A pályázónak a de minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat benyújtani.

A pályázat lebonyolítója
A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását az OFA Nonprofit Kft. valósítja meg nyílt pályázati eljárás keretében.
A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása
Az NFA Foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási jogcíme terhére, valamint a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási jogcíme terhére e célra elkülönített összeg 4 710 051 333 Ft.
A pályázat keretében nyújtható támogatás formája
A Felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot).

A pályázat benyújtására vonatkozó előírások
A pályázatot kizárólag az OFA Nonprofit Kft. által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció kitöltésével és a kötelező dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Egy vállalkozásnak egyszerrre egy benyújtott, érvényes pályázata lehet.
A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, követelményeket, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a Pályázati dokumentáció (Felhívás, Útmutató, Borítólap, Tartalomjegyzék, Mellékletek együttesen) tartalmazza.

Pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (http://www.ofa.hu).

Formai követelmények
A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a dokumentumokat laponként lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, az Útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, szövegszerkesztővel, az Útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a Pályázati dokumentációban lévő dokumentumok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell az Útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat.
A pályázat tartalmát elektronikusan a intenzitaspalyazat@ofa.hu e-mail címre Word, Excel és PDF formátum alkalmazásával is be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot 2021. február 1-től 2021. március 2-ig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot Magyarországon könyvelt postai küldeményként, az OFA Nonprofit Kft. részére lehet eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt időszakban.
2 kg alatti küldemény esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1301 Budapest, Postafiók 84.
2 kg feletti csomag esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma tekintendő.

!!!!Felhívjuk a figyelmüket, hogy az OFA Nonprofit Kft. kizárólag a postai úton benyújtott pályázatokat fogadja be, az egyéb úton (pl. futárszolgálat igénybevételével, vagy személyesen behozott) beérkező pályázatokat nem veszi át!

Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021

A pályázat befogadása
Az Ávr. 70. § (1) bekezdése értelmében a pályázat befogadásáról a támogató befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben - figyelemmel az Ávr. 70. § (2) bekezdésére -:
- a pályázat a meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- a pályázat megfelelő példányszámban került benyújtásra,
- a pályázat az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően került összeállításra, laponként lefűzve,
- a pályázat minden oldala a megjelölt oldalakon a vállalkozás aláírási joggal rendelkező képviselője által cégszerűen aláírt, bélyegzett, a nem megjelölt oldalak a vállalkozás aláírási joggal rendelkező képviselője által szignózva, bélyegezve,
- az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik, és
- a pályázat tartalmazza az 1., 2. és 3. számú mellékletet.

De minimis támogatás igénylése esetén az igényelhető mérték meghatározásánál az OFA Nonprofit Kft. a benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot veszi figyelembe.
Regionális beruházási támogatás esetén az igényelhető mérték meghatározásánál a Felhívás 3.2.1 pontban meghatározott mérték az irányadó.

Figyelemmel az Ávr. 70. § (1) és (2) bekezdéseire, amennyiben a befogadó nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának feltételei nem állnak fenn, a támogató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Az OFA Nonprofit Kft. a rendelkezésre álló forrás kimerülésekor a pályázat befogadását felfüggesztheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
https://ofa.hu/hu/programs/munkaero-intenzitast-novelo-program
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum