Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások
Kiíró:
Magyar Államkincstár
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
LEADER helyi akciócsoportok
Pályázhat:
LEADER helyi akciócsoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz

1. Az Útmutató célja, hatálya
Az Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF) célja, hogy a meghirdetésre kerülő helyi felhívások tekintetében tájékoztatást nyújtson a támogatást igénylőkre vonatkozó általános feltételekről.
Az ÁÚF jelen verziója a helyi felhívások elválaszthatatlan része, amely tartalmazza a helyi támogatási kérelem benyújtásához szükséges információkat.
Az ÁÚF-ben foglaltaktól való eltérés kizárólag a helyi felhívás jelen dokumentumra, és annak konkrét pontjára történő hivatkozással ellátott rendelkezése esetén lehetséges. Amennyiben a helyi felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ben megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a helyi felhívásban szabályozottak az irányadók.
Amennyiben az ÁÚF-ben foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályos szabályai az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF, valamint a helyi felhívások és dokumentumaik esetén a támogatói intézményrendszer a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel az illetékes helyi akciócsoport honlapján, a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu, valamint a http://www.szechenyi2020.hu oldalon megjelenő közleményeket és dokumentumokat! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a helyi támogatási kérelmet a honlapon szereplő feltételeknek megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a helyi támogatási kérelem elutasításra kerülhet.
Az ÁÚF-ben, a helyi felhívásban, illetve a kapcsolódó egyéb dokumentumokban alkalmazott fogalmak használata és értelmezése tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak az irányadóak.

2. Kizáró okok listája
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, illetve nem adható ki támogatói okirat,
a) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) jogszabályban vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
d) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
e) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
A helyi felhívás további kizáró okokat tartalmazhat!

3. A helyi támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
A helyi támogatási kérelem elkészítése
A támogatást igénylő a helyi felhívásban rögzített módon benyújtott helyi támogatási kérelemmel igényelheti a támogatást.
A helyi támogatási kérelmet a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül elérhető Elektronikus ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
A hiányos helyi támogatási kérelmek elkerülése érdekében a helyi támogatási kérelmek töltöttségét a kitöltő program ellenőrzi, a nyilvánvalóan hibás, nem értelmezhető adatokkal, avagy hiányosan kitöltött helyi támogatási kérelem véglegesítését és benyújtását a kitöltő program nem engedélyezi. A kérelem sikeres benyújtása nem jelenti a helyi támogatási kérelem tartalmi megfelelőségét!
A helyi támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása
A helyi támogatási kérelem kitöltését és benyújtását segíti a Felhasználói Kézikönyv Elektronikus Felület Használatához és E-Kérelem Benyújtásához, amelyet a támogatást igénylők a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon érhetnek el. A támogatást igénylők az ügyfélnyilvántartásba vételről a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. A helyi támogatási kérelem benyújtására e honlapon keresztül az Elektronikus ügyintézés felületen regisztráció után van lehetőség. Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem sikeres kitöltése és beküldése érdekében tanulmányozza át a Felhasználói Kézikönyvet.
A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatás elnyerése esetén - EMVA forrás esetén a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokon túl -
a) a kedvezményezett nevét,
b) a projekt tárgyát,
c) az elnyert támogatás összegét,
d) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartsa és kezelje.
A helyi támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az IH-nak, illetve a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) is megküldi.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.
Ha a felfüggesztés dátuma előtt benyújtott támogatási kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a HACS a felfüggesztést megszüntetheti, és új benyújtási határidőt határozhat meg.
A helyi támogatási kérelem a benyújtását követően a kérelembenyújtásra nyitva álló, a HACS tájékoztatójában meghatározott időpontig szerkeszthető, módosítható. A benyújtást követő újraszerkesztés, módosítás az informatikai rendszer sajátossága okán a kérelem visszavonásaként értelmezett, az adatok betöltése mellett új kérelemként jelenik meg, és kerül rögzítésre, azaz új vonalkódot kap.
A támogatást igénylő a kérelem beérkezéséről értesítést kap. Bármely ügyfélkapun keresztül benyújtott dokumentum beérkezésének tényét, tartalmát és annak időpontját a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) által a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett, kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a kamarai meghatalmazott ügyfélkapus értesítési tárhelyére küldött értesítés igazolja.

Meghatalmazásra vonatkozó szabályok
A helyi támogatási kérelem és a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett helyett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazás nyilvántartásba vételének és megszüntetése bejelentésének szabályait a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8/A.1-8/A.7. pontja határozza meg.
Az EMVA forrásból származó támogatások esetén, ha a kifizető ügynökség, a HACS vagy az IH által küldött iratok megküldése ügyfélkapun keresztül történik, az ügyfélkapun keresztül megküldött irat a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyéről való letöltése útján történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza.
Az EMVA forrásból származó támogatások esetén, ha a támogatást igénylőnek, illetve kedvezményezettnek meghatalmazottja van, az iratokat a meghatalmazott részére kell megküldeni. A támogatást igénylő, illetve kedvezményezett kérheti, hogy akkor is számára kerüljön kézbesítésre az irat, ha az ügyben meghatalmazottja van, kivéve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (6) bekezdése szerinti esetet.
Az EMVA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a támogatást igénylőnek, illetve kedvezményezettnek több meghatalmazottja van, - az iratokat az adott intézkedésben utoljára eljáró, hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kell kézbesíteni a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett egyidejű értesítésével.

A helyi támogatási kérelem értékelése
A támogatási kérelem benyújtása, valamint a helyi felhívásban meghatározott feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható döntés.
Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet - hiánypótlási felhívás nélkül - elutasítja, és erről - valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának lehetőségéről - a támogatást igénylőt értesíti.
Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott szempontoknak, a HACS vagy munkaszervezete - ha az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra -, legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a támogatást igénylőt helyi támogatási kérelmének kijavítására. Amennyiben a felhívás ettől eltérően nem rendelkezik, hiánypótlásra egyszer van lehetőség,
Ha a helyi támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű, vagy ellentmondást tartalmaz, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a HACS vagy munkaszervezete az értékelés során egy alkalommal írásban tisztázó kérdést tehet fel megfelelő határidő biztosításával. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.
A helyi támogatási kérelem adatai megfelelőségének ellenőrzése és a szabálytalanságok megelőzése érdekében a projektmegvalósítás tervezett helyszínének felkeresését (előzetes helyszíni szemle) lehet elrendelni.
Felhívás eltérő rendelkezése hiányában amennyiben a projekt keretében igényelt támogatási összeg eléri a 20 millió Ft-ot és építéssel járó beruházást - új építés, felújítás, átalakítás vagy bővítés tevékenységek - tartalmaz, a projekt csak az építéssel járó beruházás kapcsán a HACS által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg.
Felhívás eltérő rendelkezése hiányában amennyiben a projekt keretében igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 20 millió Ft-ot, és építéssel járó beruházást tartalmaz, a támogatást igénylőnek elegendő a támogatási kérelméhez legalább 3 db olyan fényképet csatolni, amelynek készítési dátuma és helye minden kétséget kizáróan megállapítható - akár a fényképről, akár a fájl adatokból -, valamint alkalmas a fejlesztés előtti állapot igazolására.
Ha az előzetes helyszíni szemle a támogatást igénylő közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető, mellőzhető a szemléről történő tájékoztatás. Ebben az esetben a helyszíni szemle a támogatást igénylő vagy alkalmazottja, meghatalmazottja jelenléte nélkül is elvégezhető. Ez esetben a helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyv másolatát - annak lezárását követő tizenöt napon belül - elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben postai úton kell kézbesíteni a támogatást igénylő részére. A jegyzőkönyvre a támogatást igénylő a kézhezvételtől számított nyolc naptári napon belül észrevételt tehet.
A támogatást igénylőre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr - ha az ehhez szükséges technikai feltételek adottak - köteles a támogatást igénylőnek a helyszínen átadni vagy azt részére a jegyzőkönyv lezárásától számított tizenöt naptári napon belül megküldeni, amelyre a támogatást igénylő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított nyolc naptári napon belül észrevételt tehet.
Az eljárási határidőbe nem számít bele a támogatást igénylő kiértesítésétől az ellenőrzés, illetve szemle befejezéséig eltelt idő, továbbá a helyszíni szemle jegyzőkönyvének a kedvezményezett részére történő átadásától vagy megküldésétől az észrevétel beérkezéséig tartó időtartam.
Ha a támogatást igénylő a helyszíni szemle lebonyolítását megtagadja, akadályozza, illetve a helyszíni szemlét végzőkkel nem működik együtt, a helyszíni szemlét végző tájékoztatja, hogy helyi támogatási kérelme kizárásra kerül a további értékelésből.

A HACS döntése és értesítése
A HACS-ok a helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében Helyi Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: HBB) állítanak fel.
A kiválasztási folyamat során a HACS pontozás alapján dönt. A HBB köteles részletes indokolást készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja. A HBB feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az IH-nak, kivéve azon eseteket, mikor a helyi támogatási kérelem alapján el nem számolható költségnek minősülő költségtételek miatt szükséges a támogatási összeg csökkentése.
A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek - helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti - sorrendje alapján tesz.
A HACS a HBB döntési javaslata alapján dönt a helyi támogatási kérelem elutasításáról, vagy az annak támogatására irányuló javaslatot, a HBB - döntési javaslatot meghozó - ülésének jegyzőkönyvével együtt, az ülés megtartását követő harminc napon belül megküldi az IH-nak. A támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az elutasító döntéséről a HACS tájékoztatja a támogatást igénylőt. A támogatást igénylők a helyi támogatási kérelmük értékelését a tájékoztatás közlését követően a HACS irodájában személyesen megtekinthetik.
Az eljárási határidőkbe nem számít bele a helyi felhívás módosítás következtében szükségessé vált korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, valamint a hiánypótlás, vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.

A Kincstár általi jogosultsági ellenőrzés (végső ellenőrzés céljából)
A Kincstár a HACS támogatásra irányuló javaslatának az IH-hoz történő beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok szerint, elvégzi a támogatási kérelem 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti jogosultsági ellenőrzését.
Ha a támogatási kérelem hiányos vagy hibás és ezért nem felel meg a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, a Kincstár - ha az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható és a felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra -, legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felszólítja a támogatást igénylőt támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, amennyiben a felhívás eltérően nem rendelkezik.
Ha a támogatást igénylő a nem hiánypótoltatható jogosultsági szempontoknak nem felelt meg, vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy határidőn belül nem nyújtja be és ezért a támogatási kérelme nem felel meg a jogosultsági szempontoknak, az IH a támogatási kérelmet elutasítja és erről a támogatást igénylőt értesíti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

IH végső döntése
Az IH a HACS támogatásra irányuló javaslatának az IH-hoz történő beérkezésétől - mely az elektronikus felületen történő HACS jóváhagyást jelenti - számított 30 napon belül támogató döntést (kötelezettségvállalás) vagy elutasító döntést hoz.
Ha a beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az IH egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
Az IH a döntésről a támogatást igénylő mellett a HACS-ot is tájékoztatja.
Az eljárási határidőbe nem számít bele a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.
Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogató döntésről az IH az aláírt támogatói okirattal értesíti a támogatást igénylőt. A támogatói okirat elektronikus formában kerül kiállításra, aláírásra és megküldésre.
A támogatási kérelem elutasítása esetén a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

Helyi támogatási kérelem visszavonása
A támogatást igénylő a helyi támogatási kérelmét a támogatási döntés meghozataláig elektronikusan, az elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint visszavonhatja. A helyi támogatási kérelem visszavonását aHACS tudomásul veszi és erről elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt. A visszavonás tudomásulvételével szemben a támogatást igénylő nem élhet kifogással. EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a visszavonás szabályait a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum