Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Muzeális intézmények szakmai támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/21/2020
Érvényes:
07/21/2020
Tárgymutató:
muzeális intézmények szakmai támogatása
Pályázhat:
települési önkormányzat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Muzeális intézmények szakmai támogatása

Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerint a
Muzeális intézmények szakmai támogatására
(Kubinyi Ágoston Program)
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
Pályázati alcélok:
a) Múzeumok szakmai támogatása
aa) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása,
ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése,
ac) a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása.
b) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása
ba) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása,
bb) infrastrukturális fejlesztések, így különösen a kiállításoknak, gyűjteményeknek helyet biztosító épületek állagvédelmi felújítása, valamint a humán komfort feltételeinek javítása.

2. Keretösszeg
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen 370 millió forint áll rendelkezésre, az alábbi megoszlás szerint:
- az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetében 270 millió forint,
- az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetében 100 millió forint.

3. Pályázók köre
Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) részesülhet, amely
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy
b) a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer forinttal/forint értékben fogja támogatni.
Amennyiben egy Pályázó több, általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai támogatására is pályázatot kíván benyújtani, minden pályázatot külön adatlapon kell benyújtania.

4. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke
Az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania.
Az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás muzeális intézményenként nem haladhatja meg a 4 millió forintot.
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.
A levonható ÁFA nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is termi kell.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amelynek
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerint adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.
A maximális támogatási intenzitás mértéke az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetén: 90%, az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetén: 100%

6. Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik, a mellékelt adatlap szerint.
Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható "ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap igénybevételével (https://szuf.magyarorszag.hu) a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) hivatali kapuján keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
Pályázatok elektronikus rögzítésének és a Kincstár felé történő elektronikus megküldésének határideje (2020.06.22): a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok
Az elektronikusan benyújtott 1. a) pont szerinti pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtandó dokumentumok:
1. a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben kitöltött Pályázati Adatlap (letöltve, elektronikus hitelesítéssel ellátva)
2. a múzeum működési engedélye
3. az Avr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat
4. a tervezett fejlesztés várható eredményei, a közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmány, marketingterv,
közönséghasznosítási, múzeumpedagógiai és kommunikációs terv, figyelemmel a pályázati adatlapon 2021. december 31-éig betervezett mutatók elérésére
5. a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetés a saját forrás feltüntetésével, valamint pénzügyi ütemezés
6. a kiállítás szakmai forgatókönyve
7. a kiállítás látványterve
8. a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kézirata
9. a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább három oldal terjedelemben
10. védettség alatt álló ingatlan esetében a hatósági engedély másolata, ennek hiányában a hatóság megkeresését igazoló dokumentum, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt
11. A Pályázó írásbeli nyilatkozatai elektronikus hitelesítéssel ellátva
11.1. A Pályázó Avr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatai arról, hogy
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
b) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
c) megfelel az Aht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek (a pályázat benyújtásakor nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, átlátható szervezetnek minősül stb.),
d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
e) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
11.2. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat ellen az adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (Adr. tv.) 4. § (1) bekezdés alapján sem az önkormányzat, sem valamely hitelezője nem kezdeményezett adósságrendezést, illetve bíróság nem rendelte el az Adr. tv. 9. § (1) bekezdése alapján az adósságrendezés megindítását.
3. b) pont szerinti pályázó esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást és az azt jóváhagyó képviselő-testületi határozatot
Az elektronikusan benyújtott 1. b) pont szerinti pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtandó dokumentumok:
1. a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben kitöltött Pályázati Adatlap (letöltve, elektronikus hitelesítéssel ellátva)
2. a muzeális intézmény működési engedélye
3. a tervezett fejlesztés leírása, várható eredményei, a közösségi, közművelődési célokat bemutató terv, közönséghasznosítási és kommunikációs terv (legalább öt oldal teljedelemben), figyelemmel a pályázati adatlapon 2021. december 31-éig betervezett mutatók elérésére
4. a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetés
5. a kiállítás szakmai forgatókönyve, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt
6. a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának terve, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt
7. védettség alatt álló ingatlan esetében a hatósági engedély másolata, ennek hiányában a hatóság megkeresését igazoló dokumentum, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt
8. a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleménye a tervezett fejlesztésre vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének
9. a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete támogató véleménye a tervezett fejlesztésre vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének
10. nemzetiségi feladatok ellátása esetén az érintett települési, ennek hiányában területi, ennek hiányában országos nemzetiségi önkormányzat véleménye
11. A Pályázó írásbeli nyilatkozatai elektronikus hitelesítéssel ellátva
11.1. A Pályázó Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatai arról, hogy
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
b) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
c) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek (a pályázat benyújtásakor nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, átlátható szervezetnek minősül stb.),
d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
e) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
11.2. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat ellen az adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (Adr. tv.) 4. § (1) bekezdés alapján sem az önkormányzat, sem valamely hitelezője nem kezdeményezett adósságrendezést, illetve bíróság nem rendelte el az Adr. tv.
9. § (1) bekezdése alapján az adósságrendezés megindítását.
12. 3. b) pont szerinti pályázó esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást és az azt jóváhagyó képviselő-testületi határozatot

8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát és a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. § (2) bekezdése alapján végzi.
A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: a benyújtási határidőt követő 21. nap.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az ok megjelölésével az Igazgatóság hivatali kapun keresztül elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.
A hiánypótlás lezárását követő 7. napig az Igazgatóság a felül vizsgált pályázatokat a Támogató hivatali kapuján keresztül továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztálya részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés
A beérkezett pályázatokról a kultúráért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján dönt.
A döntés alátámasztása érdekében a szakmai bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A döntést megalapozó értékelési szempontok
a) az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetében
aa) A pályázati kiírás formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
ab) A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenntarthatóságára)
ac) A költségvetés megalapozottsága
ad) A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése
ae) A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése
aj) A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése
ag) A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése (különös tekintettel a látogatottsági mutatók emelésére)
ah) A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése
ai) A kiállításvezetö és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése
b) az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetén
ba) A pályázati kiírás formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
bb) A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenntarthatóságára)
be) A költségvetés megalapozottsága
bd) A szakmai mellékletek értékelése
c) Az elbírálás során elsőbbséget élvez
ca) a 2019. évben előkészítésre vagy a fejlesztés megvalósításának első vagy második ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat pályázata,
eb) a Magyarországi Tájházak Szövetsége vagy a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete ajánlásával rendelkező pályázat,
cc) nemzetiségi feladat ellátása esetén a bizottság országos nemzetiségi önkormányzatot képviselő tagjának ajánlásával rendelkező pályázat,
cd) a Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont szerinti állományvédelmi bejárás keretében megfogalmazott állomány védelmi javaslatokat teljesítő fejlesztési terv.
A miniszteri döntés határideje: a benyújtási határidőt követő 75. nap.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés
A miniszter döntéséről a nyertes Pályázókat (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogató hivatalos levélben értesíti a döntést követő 14. napig.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A Támogató- a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015 (XII. 9.) BM utasítás 9. pontjában rögzített formátumban - elkészíti a támogatási szerződés minta okmányát, pénzügyi ellenjegyzés céljából és hivatali kapun keresztül megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a minta okmányt a pénzügyi fedezet rendelkezésre állás igazolását követően 5 munkanapon belül hivatali kapun keresztül visszaküldi a Támogató részére.
A támogatási szerződést a támogató hivatali kapun keresztül hivatalos levéllel küldi meg a Kedvezményezett részére. A Kedvezményezett a támogatási szerződést a kézhezvételtől számított 8 napon belül elektronikusan aláírva elektronikus úton megküldi a Támogatónak.
A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy - amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött - a szükséges hatósági engedélyek (építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélye, ha a munkálatok jellege alapján jogszabály ezt előírja, és ahhoz nem kell az építésügyi hatóság vagy más hatóság - örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott - engedélye) a Kedvezményezett rendelkezésére állnak, és azok elektronikusan hitelesített másolatát a támogatási szerződés megküldésével együtt megküldi a támogatónak. Ennek elmulasztása esetén a támogatás nem illeti meg.
Amennyiben a fejlesztési cél indokolja, a Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül elektronikus úton benyújtja a támogatónak:
a) a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét;
b) a muzeális intézmény biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan.
A támogatási szerződés módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását, továbbá nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
A Kedvezményezett, ha a támogatási szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására okot adó bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett vagy a muzeális intézmény adólevonási jogosultságában, a Kedvezményezett vagy a muzeális intézmény adataiban, vagy a szakmai támogatás egyéb - az e pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatározott - feltételeinek teljesítésére vonatkozóan változás következik be, a tudomására jutástól számított 8 napon belül azt írásban a támogatónak bejelenti.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokait is tartalmazó, hivatali kapun keresztül megküldött elektronikus levélben, a döntést követő 21. napig értesülnek.

11. Támogatás folyósítása
A támogatásról szóló döntést és az elektronikusan aláírt támogatási szerződést a Támogató utalványozás céljából elektronikus úton hivatali kapun keresztül megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a Kincstár részére. A küldéssel egy időben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére szintén a BM Hivatali kapun keresztül szükséges küldeni egy összesített táblázatot xls formátumban, amelyben szerepel, a kedvezményezet önkormányzat neve, KSH azonosító száma, a támogatott intézmény neve, a támogatás összege forintban, valamint a támogatói okirat iktatószáma. A támogatást a Kincstár a Belügyminisztérium utalványozása alapján egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása
A támogatás felhasználása során kizárólag a "Múzeumi gyűjteményi tevékenység", a "Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység", a "Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint a "Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, valamint a kiállítótér felújítására fordítható.
Az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, valamint infrastrukturális beruházásra fordítható.
A támogatás terhére nem számolható el:
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használteszköz vásárlás,
- műtárgy vásárlás.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. A Kedvezményezett a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a "... számú támogatási szerződés alapján elszámolva" záradékot.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A Kedvezményezett 2022. január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren keresztül, amelyben szöveges indokolással, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A pénzügyi beszámoló részeként csatolni kell a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt, valamint a számviteli dokumentumok elektronikusan hitelesített másolatait.
Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött elszámoló adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Űgyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható "ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap igénybevételével (https://szuf.magyarorszag.hu) a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) hivatali kapuján keresztül az Igazgatósághoz.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló elektronikus úton hivatali kapun keresztül történő továbbításával egyidejűleg értesíti a támogatót.
A Támogató a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (2) bekezdésének és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatási szerződés tartalmazza.
A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályához (illetékes munkatárs: Benkö Dóra, 06-1/896-1858, dora.benko@emmi.gov.hu) fordulhatnak.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum