Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ifjúsági Nemzetközi konferencia részvétel támogatás
Kiíró:
Magyar Tudományos Akadémia
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/15/2021
Tárgymutató:
Ifjúsági Nemzetközi konferencia részvétel támogatás
Pályázhat:
- az MTA köztestületi tagjai és
- még nem töltötték be a 41. életévüket
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

IFJÚSÁGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
2020-2021. ÉV

I. A tudományos pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázatot alapított. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszter bemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatónők konferencia részvételét.
A koronavírus-járványra való tekintettel a támogatási összeg online részvétel finanszírozására is fordítható.

II. A tudományos pályázat benyújtására jogosultak köre
Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- az MTA köztestületi tagjai és
- még nem töltötték be a 41. életévüket.
A tudományos pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a kutató - a pályázat benyújtását megelőzően vagy a pályázat benyújtásakor - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesül/részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesül/részesült, ide nem értve a táppénzt.
A pályázónak jogosultságát indokoló körülményeiről a pályázat beadásakor nyilatkoznia kell a IX. pontban meghatározottak szerint.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a pályázati kiírásban előírt dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja;

IV. A tudományos pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak
Pályázó a feladatot a 2020. évre vonatkozóan 2020. október 15. és 2020. december 15. közötti időszakban, a 2021. évre vonatkozóan 2021. január 1. és 2021. december 15. közötti időszakban valósíthatja meg, vagyis ezen időpontokban lezáruló nemzetközi illetve online konferenciákon, workshopokon való részvétel támogatására szolgál.
A várható nyertesek száma fordulónként: 30-50 fő.

V. A tudományos pályázaton igényelhető összeg
Jelen tudományos pályázat keretében minimálisan felhasználható összeg személyenként 250.000 Ft. A maximális megítélhető támogatás mértéke 600.000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvényen való részvétel teljes költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat.
A költségek kifizetésére a nyertes pályázó és az MTA Titkárság között kötendő - a pályázat felhasználására és az azzal történő elszámolás rendjére vonatkozó - megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírását követően kerülhet sor.
A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. A második fordulóban az előző fordulóban benyújtott tudományos pályázatok ismételten nem nyújthatóak be.

VI. Elszámolható költségek, a felhasználás szabályai
A támogatás keretében a következő konferencia-részvételhez kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség:
a) útiköltség,
b) biztosítás,
c) szállás,
d) részvételi (regisztrációs) díj,
e) vízumdíj,
f) napidíj,
g) külföldi tömegközlekedés,
h) repülőtéri transzfer.

VII. Saját forrás mértéke
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VIII. A tudományos pályázat benyújtása
a) A pályázatokat 2020. augusztus 5.-től folyamatosan lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/inkp_2020/ oldalon érhető el. A pályázatok értékelése 2 fordulóban történik (ld. XI.pont)
A pályázatok a jelen felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2021. február 15-én 12 óráig nyújthatók be.
b) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
I. a pályázó adatait (az AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató)
II. a pályázat adatait (a pályázatkezelő rendszer (EPK) INKP oldalán töltendő ki)
III. a pályázatkezelő rendszerben (EPK-INKP) a Mellékletek menüpont alá pdf formátumban feltöltendő dokumentumokat:
1. rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz
2. a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása
3. kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is
4. büntetőjogi felelőssége tudatában megtett, ún. összevont nyilatkozat: (a pályázatkezelő rendszer "Letöltés" menüpontja alól letölthető dokumentum (kitöltés, aláírások, pecsét)
a) korhatárkedvezmény-nyilatkozat,
b) a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
- a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,
- megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
c) adatkezelési-nyilatkozat:
a pályázó írásbeli nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása, és kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást), amely a www.mta.hu honlap alján Hasznos információk menüpont alatt érhetők el.
A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség,) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.

IX. A tudományos pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei
A tudományos pályázat befogadásáról az MTA vagy képviselője a pályázat beérkezésétkövető 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a tudományos pályázatot.
A tudományos pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
1. a pályázó személye megfelel a jelen kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Ha a tudományos pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére.

X. A tudományos pályázat elbírálása, a döntés a támogatásról
A benyújtott tudományos pályázatokat az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kijelölt szakmai zsűri 2 fordulóban értékeli.
Az I. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30., a II. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 15.
A kétlépcsős bírálati folyamat első szakaszában az MTA tudományos osztályai tudományáganként és pályázati fordulónként legfeljebb 5-5 pályázatot választanak ki a benyújtott pályázatok közül, melyeket továbbjuttatnak a második bírálati szakaszba. Az osztályelnökök ajánlásával ellátott pályázatok a bírálatot lezáró második körben kerülnek a szakmai értékelő bizottság elé. A szakmai zsűri tagjait a Tudományértékelési Elnöki Bizottság jelöli ki.
A tudományos pályázatok elbírálására minden forduló esetében 60 nap áll rendelkezésre.
Értékelési szempontok:
- a pályázó tudományos teljesítménye,
- a konferencia jelentősége,
- a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,
- a konferencia várható hatása a pályázó szakmai előmenetele szempontjából.
Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a pályázót.

XI. A támogatás felhasználása, beszámolás
A sikeres tudományos pályázatot követően az Akadémia az MTA Titkárságán keresztül biztosítja az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a költségek fedezetét.
Az MTA Titkárság a költségek fedezetére szolgáló összeget (előzőekben és továbbiakban: költségek fedezetére szolgáló összeg vagy támogatás) az elnyert támogatási összeg erejéig a kiválasztott pályázó által benyújtott bizonylatokon, valamint az MTA Titkársága nevére kiállított számlákon szereplő szolgáltató(k) részére a Megállapodás aláírását követően fizeti ki.
Az utazáshoz kapcsolódó repülőjegy foglalásokért és vásárlásért az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő a Megállapodás szerint.
Az elnyert összeg felhasználásáról a sikeres pályázó köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a Megállapodás tartalmazza.

XII. Jogorvoslat
A tudományos pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésekben az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (e-mail: solymosi.beata@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1-411-6156), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Osztálya (e-mail: gazdasagi.osztaly@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1- 411-6127) nyújt további tájékoztatást.
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2020-as%20palyazatok/KIIRAS_INKP%202020-21_20200525_FIPO0529_vegleges_0731-utm.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum