Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására
Kiíró:
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/30/2020
Tárgymutató:
határon átnyúló projektek támogatása
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás, melynek működési formája részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy betéti társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására

1. A pályázati konstrukció tárgya
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró, vagy Támogató) által nyújtott vissza nem térítendő támogatás magyarországi vállalkozások számára, határon átnyúló olyan projektjeik megvalósítására, melyek az Európai Bizottságnak az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretről szóló közleménye alapján támogatásra jogosultak.

2. A pályázati konstrukció célja
A konstrukció célja a COVID-19 járvány megjelenése miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásainak támogatása a meglevő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése céljából.

3. Pénzügyi feltételek
3.1 Általános feltételek
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Saját forrás a Pályázó által felvett hitel, pénzügyi lízing, tagi kölcsön, pótbefizetés, egyéb tőkejuttatás is - a Kiíró által előírt módon igazolva -, amennyiben a projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs.
A Pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 40%-a.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.
Az áfa nem elszámolható.
3.2 A támogatás intenzitása és összege
A támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 60%-a
A támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
A támogatás maximális értéke: 276 688 000 Ft
A támogatás összege forintban (HUF) lesz meghatározva. A támogatás összege nem haladhatja meg a 800 000 eurót a támogatói döntés meghozatalának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamon. Ezért amennyiben az igényelt támogatási összeg a döntés napján meghaladja 800 000 euró forint értékét, úgy Pályázó csak az aznapi árfolyam szerinti forint összegre jogosult, a különbözetet saját forrásból kell fedeznie.
Amennyiben a Pályázó, illetve annak kapcsolt vállalkozása jelen konstrukcióra több pályázatot nyújt be, vagy a COVID-19 járvánnyal összefüggésben az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretről szóló közleménye alapján nyújtott más támogatásban is részesül, úgy a támogatási összegek együttesen nem haladhatják meg 800 000 euró forint értékét.

4. Jogosultsági feltételek
Pályázó Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás, melynek működési formája részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy betéti társaság.
Pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt (adóbevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
2019-ben Pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 5 fő volt, vagy nettó árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot, vagy saját tőkéje meghaladta a 100 millió Ft-ot.
A b)-c) jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetők a legalább 25% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások, pályázó legalább 25%-os tulajdonában álló vállalkozások, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (partner, vagy kapcsolt vállalkozások). Ebben az esetben a vizsgált adatok a Pályázó saját, valamint a tulajdonos/tulajdonolt vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján a KKV összeszámítási szabályzat szerint kerülnek figyelembevételre.

5. Támogatható költségek
Támogatható költségek a Pályázónál, vagy a Pályázó a 7. pont szerinti célterületen bejegyzett kapcsolt vagy partner vállalkozásánál (együttesen: Beruházók) felmerült, a Pályázó által a támogatás összegéből közvetlenül, kapcsolt/partner vállalkozás esetén a támogatás összegéből a Pályázó által végrehajtott tőkeemelésből közvetetten finanszírozott tárgyi eszközök, szolgáltatás és immateriális javak költsége, a következők szerint:
a) Tervezés és engedélyeztetés összköltségéhez viszonyítva).
b) Ingatlanvásárlás (max. 50%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva)
A beruházáshoz szükséges, a 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége. Az ingatlan tulajdonosának függetlennek kell lennie a vevőtől.
c) Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése, infrastruktúrafejlesztés
A beruházáshoz szükséges ingatlanépítés, -bővítés, -átalakítás, korszerűsítés, infrastruktúrafejlesztés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett vállalkozói díj. Energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése csak akkor támogatható, ha a projektnek nem elsődleges célja az energiatermelés (a költségek többsége nem ehhez kapcsolódik) és az energiatermelési kapacitást az üzem igényeihez igazítják (a termelt energia maximum 20%-át értékesítik a piacon).
d) Technológiafejlesztés
Technológiai korszerűsítést eredményező, tételenként minimum nettó 200 000 Ft értékű új gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
e) Immateriális javak (max. 20%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva)
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára. A vállalkozás digitalizációja, vezetői informatikai rendszer stb.

Gazdasági társaságban való részesedés megszerzése nem elszámolható.
A Pályázat a fentiek közül egyszerre több pont szerinti beruházási elemre is irányulhat. A Pályázónak mind az általa, mind pedig a jelen pályázati felhívással érintett partner vagy kapcsolt vállalkozása által a támogatás terhére beszerezni kívánt eszközöket és megvásárolt szolgáltatásokat fel kell tüntetnie, mint beruházási elem, függetlenül attól, hogy azok beszerzésüket követően a Pályázó vagy az érintett partner vagy kapcsolt vállalkozása tulajdonába fognak kerülni.
A támogatás nem nyújtható exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik. Jelen konstrukció keretében a halászati és akvakultúra és elsődleges mezőgazdasági termelés (és a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása) ágazatokban megvalósuló projektek nem támogathatók.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem adható tovább teljesen vagy részlegesen az elsődleges termelőnek, és nem kötődhet az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek árához vagy mennyiségéhez.

A projektet a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell megtervezni, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést. A költséget a Kiíró lecsökkenti és a szokásos piaci áron veszi figyelembe, ha az a szokásos piaci árat meghaladó áron került feltüntetésre.

Jelen pályázaton elérhető támogatás nem használható fel
használt eszközök beszerzésének költségére, a pályázat benyújtása előtt felmerült költség, ráfordítás fedezetére, lízingszerződésekkel kapcsolatos költségekre,
adósság törlesztésére, vámköltségekre, az általános forgalmi adó és egyéb adók költségeire, működési és általános költségekre (rezsi), személyi jellegű kiadások fedezésére, készletek, forgóeszközök fedezetére, bármilyen közúti közforgalmú közlekedésre alkalmas gépjármű (tehergépjármű és személygépjármű) beszerzésére, általános rendeltetésű számítógépek, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök, számítógépes programok, operációs rendszerek beszerzésére, kényelmi eszközök beszerzésére, fényképezők, mobiltelefonok beszerzésére, bármilyen olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető.

A beruházónak, vagy a kivitelezőnek a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól a szokásos piaci áron kell megvásárolnia, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre.

6. A projekt megvalósításának helyszíne
A projekt elszámolható összköltségének minimum 75%-ban Magyarországgal szomszédos országban működő fióktelepnél, partner vagy kapcsolt vállalkozásnál kell keletkeznie, azaz a fióktelepre kell aktiválni, ill. a partner vagy kapcsolt vállalkozás könyveibe kell bekerülnie.
A projekt összköltségének maximum 25%-ában számolhatók el a Magyarországon keletkezett (aktivált) költségek, ha azok a határon túl megvalósuló projektelemeket szolgálják.
A projekt megvalósítási helyszínének mérete, besorolása, egyéb fizikai jellemzői tekintetében alkalmasnak kell lennie a pályázatban jelzett tevékenység végzésére. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított, vagy biztosítható a megfelelő infrastruktúra.
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (a pályázat benyújtásának időpontjában saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amelynek a tulajdoni lapján le nem zárult peres eljárásra utaló feljegyzés található, vagy amelyet peres követelés terhel és a pályázó nem igazolja, hogy az eljárás megszüntetése folyamatban van.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a beruházó kizárólagos tulajdonában, vagy vétel során nem válik a beruházó kizárólagos tulajdonává, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a másik tulajdonos hozzájárul a pályázatban szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban az üzemeltetés céljára rendelkezésre áll.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítása során válik a beruházó kizárólagos tulajdonává, szándéknyilatkozat, vagy előszerződés csatolása szükséges.

A pályázat beadása, hiánypótlás
A pályázat benyújtására 2020. június 19-től 2020. szeptember 30-ig van lehetőség.
A Kiíró a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése esetén a fenti véghatáridőt megelőzően felfüggesztheti a beadási lehetőséget, vagy azt le is zárhatja, ill. szükség esetén a beadási határidőt meghosszabbíthatja.
A benyújtáshoz a pályázónak regisztrálnia kell a https://ced.hu/ced20c oldalról elérhető HÁLÓ online pályázati rendszerben, ott alapadatainak megadása után letölthető a pályázati adatlap Excel formátumban. A regisztráció a pályázat benyújtásának napjától lehetséges. A kitöltött pályázati adatlap minden oldalát, valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat ki kell nyomtatnia, alá kell írnia, ezeket be kell szkennelnie és az Excel formátumú adatlappal, valamint a mellékletekkel együtt fel kell töltenie a HÁLÓ online pályázati rendszerbe.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy bármelyik dokumentum eredeti példányát, vagy az arról készített közjegyző által készített hiteles másolatot bekérje.
A pályázati adatlap és a nyilatkozatok eredeti, cégszerűen aláírt, papíralapú példányát - személyesen, vagy ajánlott postai úton is be kell nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 5. munkanapon, személyes beadás esetén 16:00 óráig a következő címre:
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Támogatáskezelési Igazgatóság 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Kérjük, a borítékra írják rá a pályázat egyedi azonosítószámát, amelyet a HÁLÓ online pályázati rendszerben kapnak meg a pályázati anyag letöltése során.
A pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a papíralapú pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, melyekről a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jogosultsági kritériumokat hiánypótlás útján sem tudná igazolni.
A bírálat során hiányzó, nem megfelelő, ill. nem egyértelmű adat, vagy dokumentum esetén lehetőség van hiánypótlási felhívás kibocsátására, vagy tisztázó kérdés feltevésére. A hiánypótlásra, tisztázásra történő felhívást elektronikus levélben (e-mailben) küldi meg a Kiíró a Pályázónak. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hiányok nem vagy nem teljes körű pótlása, vagy ezek határidőn túli benyújtása esetén a pályázat eredeti tartalma szerint kerül elbírálásra.
A benyújtandó dokumentumok
a) Pályázati adatlap excel formátumban.
b) Pályázati adatlap és nyilatkozatok kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott példánya.
c) A Pályázó cégjegyzékbe bejegyzett képviselőjének (együttes cégjegyzés és képviselet esetén ez két, együtt együttes cégjegyzésre jogosultra vonatkozik) aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta.
d) A Pályázó és a pályázat megvalósításába beruházóként bevont kapcsolt/partner vállalkozás 2018. és 2019. évre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolói, vagy jóváhagyott könyvelési zárszámadásai (amennyiben az nem került feltöltésre a http://www.ebeszamolo.kim.gov.hu oldalra)
e) A Pályázó és a pályázat megvalósításába beruházóként bevont kapcsolt/partner vállalkozás 2019-es üzleti évre vonatkozó, a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala, nem magyarországi vállalkozás esetén átlagos statisztikai állományi létszám adott országban hivatalosnak minősülő igazolása,
f) A Pályázó és a pályázat megvalósításába beruházóként bevont kapcsolt vagy partner vállalkozás hatályos alapító okirata;
g) Amennyiben Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességi igazolás.
h) Ingatlanvásárlás esetén hivatalos értékbecslő által adott, 90 napnál nem régebbi értékbecslés.
i) Illeték, hatósági díj esetén hatósági díjtáblázat, vagy egyéb igazolás.
j) Minden egyéb költségre vonatkozóan 1 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, a Pályázó/Beruházó nevére szóló, tőlük független árajánlatadó által kiállított tételes (részletes, nem egy összegben megadott) árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:
az ajánlattevő megnevezését, adószámát, székhelyét, cégszerű aláírását (kivéve internetről letöltött ajánlat);
az ajánlat tárgyának bemutatását:
eszközök szállítására irányuló ajánlat esetén a gyártó(k) megnevezését, a termék(ek) származási országát, a megajánlott termékek típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;
építési kivitelezésre, vagy annak részére irányuló ajánlat esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, összhangban a pályázat költségvetésével. Az építési költségvetésben valamennyi 5 millió Ft anyagköltséget elérő tétel esetében meg kell adni a tervezett beépítendő anyagok vagy eszközök típusát és származási országát;
- szolgáltatásra vonatkozó ajánlat esetén szolgáltatási elemek felsorolását és rövid leírását, az árajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát, amely utóbbi a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem lehet régebbi;
az ajánlat pénznemét,
a beszerezni kívánt tételek mennyiségét, mértékegységét, egységárát, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat;
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, az árajánlaton szereplő árakat a felhívás közzététele napján érvényes hivatalos MNB árfolyamon szükséges átszámítani forintra a pályázat költségvetésnek elkészítésekor.
Az árajánlatnak és a pályázatban szereplő táblázatok adatainak meg kell egyezniük.
k) A projekt megvalósítási helyszínének (helyszíneinek) tulajdoni lapja.
A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projektmegvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a Pályázó/beruházó (kizárólagos) tulajdona, vagy vétel során nem válik a Pályázó/beruházó (kizárólagos) tulajdonává. Csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követően a fenntartási időszakhoz igazodó üzemeltetéshez.
m)Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:
Amennyiben a projektmegvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a Pályázó/beruházó tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a Pályázóra/beruházóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat.
n) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósítása során válik a beruházó kizárólagos tulajdonává, szándéknyilatkozat, vagy előszerződés csatolása szükséges, amely tartalmazza a Pályázó tulajdonszerzésének valamennyi feltételét.
o) Építési tervdokumentáció - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:
Amennyiben a pályázat infrastrukturális és/vagy ingatlanberuházást tartalmaz, csatolni szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást.
p) Építési engedély (ha rendelkezésre áll), vagy nyilatkozat építési engedély mentességről - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlanberuházást:
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projektmegvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlanberuházást, úgy a pályázat benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős, érvényes építési engedélyt a támogatási jogviszony létrejöttét követően szükséges benyújtani.
Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlanberuházási elem nem építési engedély köteles, akkor a Pályázónak erre vonatkozóan a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell. A kifizetéshez az illetékes hivatal nyilatkozata szükséges arról, hogy a beruházás elem nem engedélyköteles.
Amennyiben nem magyar nyelven állnak rendelkezésre, úgy a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is szükséges feltüntetni/mellékelni. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.
Amennyiben a vállalat a pályázati felhívás 4. pontja alatt foglalt követelményeknek kapcsolt vagy partner vállalkozás bevonásával felel meg, vagy a biztosíték nyújtásához kezest vesz igénybe, úgy az ő d)-f) alpontok szerinti okirataikat/igazolásaikat a Pályázóval azonos módon kell benyújtani.
A felhívás és a pályázati adatlap esetén a Kiíró a változtatás jogát fenntartja. A benyújtott pályázatnak a benyújtás napján érvényes pályázati felhívásnak kell megfelelnie.
A pályázati felhívás és a támogatási jogviszonyt keletkeztető dokumentum esetleges ellentmondása esetén az utóbbi rendelkezései az irányadók. A felhívás, a szakmai mellékletek, a pályázati adatlap és a pályázat mellékletei együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
A pályázat a kiíró archívumában kerül tárolásra. A Kiíró a pályázati eljárás során a Pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja.
A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a Kiíró, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatási jogviszony dokumentumaiban meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
Kapcsolat
A pályázati felhívásról további információ a Kiíró központi irodájában érhető el. A Kiíró elérhetőségei: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Tel.: +36-30-214-3875 (hétfő-csütörtök 9:00-16:00, péntek 9:00-12:00)
E-mail: ced20c@ced.hu
http://www.ced.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum