Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek létrehozásának támogatásának megvalósítása / VP3-9.1.1-20
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/25/2022
Tárgymutató:
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek létrehozásának támogatásának megvalósítása / VP3-9.1.1-20
Pályázhat:
Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014. január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek létrehozásának támogatásának megvalósítása / VP3-9.1.1-20

FELHÍVÁS
A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek létrehozásának támogatásának megvalósítására
A Felhívás címe: Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
A Felhívás kódszáma: VP3-9.1.1-20
Magyarország Kormányának felhívása az elismerésben részesített termelői csoportok részére. A felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az agrárgazdasági vállalkozások hazai és nemzetközi piaci pozícióinak erősítése érdekében a horizontális és vertikális együttműködések fejlesztését, termelői csoportok ösztönzését.
A cél elérését a Kormány a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, és elismerésben részesített termelői csoportok, termelői szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektekre megítélt támogatásban részesíti. A támogatás az elismerést követő 5 éven keresztül igénybe vehető, az értékesítés (forgalom) alapján számított átalányösszegű vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg1/év/támogatott csoport;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek2 az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a termelői csoportok és szervezetek megalakulásának és tevékenységének ösztönzése által a vidéki munkahelyteremtés mellett a termelők jövedelempozíciójának stabilizálásához, ezáltal a vidéki életkörülmények javításához és az elvándorlás fékezéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.
Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható:
a) a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap kialakítása;
b) a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése érdekében;
c) a termelői csoport tagjai közötti - különösen a termeléssel, betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozó - üzleti kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által;
d) a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok jövedelembiztonságát javítja.

Hozzájárulás a fókuszterületekhez:
A Felhívás célterülete a Vidékfejlesztési Program "3A" prioritásának megvalósulásához járul hozzá, amely:
az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 Mrd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 26 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH), mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 9.1.1. számú, Termelői csoport és termelői szervezetek című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:
- mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozása és működése.
A támogatást a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet (továbbiakban: elismerési rendelet) alapján elismeréssel rendelkező termelői csoportok (a továbbiakban: TCS) működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik végrehajtásához használhatják fel.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014. január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amely jelen - VP3-9.1.1-20 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;
c) amely halászati ágazatban elismert termelői csoport;
d) amely a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet, illetve az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alapból támogatásban részesül;
e) amely 2014. január 1. előtt megalakult termelői csoportok átalakulásával, egyesülésével vagy szétválásával létrejövő termelői csoport;
f) amely tagjait tekintve legalább 90 %-ban azonos egy másik - elismert vagy elismeréssel már nem rendelkező - termelői csoporttal, beleértve a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet és az elismerési rendelet alapján elismert, illetve az időközben megszűnt termelői csoportokat is;
g) amely a VP3-9.1.1-17 kódszámú, Termelői csoportok és szervezetek létrehozása című felhívás keretében már részesült támogatásban.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2020. június 30.
A második szakasz zárása: 2020. szeptember 30.
A harmadik szakasz zárása: 2020. december 31.
A negyedik szakasz zárása: 2021. június 30.
Az ötödik szakasz zárása: 2021. december 31.
A hatodik szakasz zárása: 2022. május 25.
Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy bármilyen kifizetésre kizárólag fennálló támogatási jogviszony esetében kerülhet sor, amelynek feltétele a támogatói okirat közlése.

Az első kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával azonos év december 31. napjáig, a további kifizetési kérelmeket az adott támogatási év december 31. napjáig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél), az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási és kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követően a benyújtási időszak alatt szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-20-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum