Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Újratervezés! / IFJ-GY-21-A
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
03/03/2021
Érvényes:
03/03/2021
Tárgymutató:
Újratervezés! / IFJ-GY-21-A
Pályázhat:
1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).
2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén
- önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Újratervezés! / IFJ-GY-21-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Újratervezés!"
A pályázat kódja: IFJ-GY-21-A
A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.

1. A pályázati program célkitűzései:
A koronavírus-járvány 2020. évben az egész világra hatással volt. A járványügyi helyzet következtében többek között a gazdasági, szociális, kulturális folyamatok és civil kezdeményezések is lelassultak, átalakultak. Sokan arra számítottak, hogy a 2020. lesz az az év, melyben kicsúcsosodnak, beérnek a korábbi szakmai célkitűzéseik, szándékaik. Ehelyett azonban az ifjúsági szervezeteknek meg kellett tanulni azt értékelni, amit a járványhelyzet okozta környezetben meg tudtak valósítani. Azzal szembesültek, hogy még azok a dolgok sem vehetőek maguktól értetődőnek, amelyek korábban azok voltak. Ebben az átmeneti időszakban a fiatalokért dolgozó szervezetek számára is lehetőség nyílt az önreflexióra, egy objektív szűrőn át megvizsgálni és rendezni a múltat, boldogulni a jelenben és a jövőre tervezni, bízva az újraindítás lehetőségében.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben az újratervezésre koncentrálva a következő tevékenységekre lehet pályázni:
- a pályázó szervezet tevékenységének, eredményeinek, terveinek bemutatása (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);
- a fiatalok közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő online - vagy a világjárvány okozta helyzet függvényében személyes jelenlétű - rendezvények, képzések szervezése;
- kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.
A pályázat keretében nincs lehetőség sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft, azaz Nyolcvanmillió forint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/01/20/07 címrendi besorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 031831) terhére. A keretösszeg a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 2. § (3) alapján legfeljebb az Alapprogram év végi maradványából azonos célra visszahagyott maradvány összegének erejéig emelkedhet.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Minimum 500 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. A támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 5%-a.
A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a megítélt támogatási összeghez igazítva, a támogatási szerződés/támogatási okirat megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.

5. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra a Kedvezményezett/Kötelezettségvállaló adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra, a Pályázati útmutató 10. pontja szerint.
Az Ávr. 87. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.

6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. április 1. és 2022. május 31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).
2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén
- önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.
Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

9. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

9.1 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy ÉRVÉNYES elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

11. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: A megjelenést (2021. 02. 01) követő 30. nap 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben megadott beadási határidő napján 23:59 perc határidőig véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

12. Támogatáskezelő:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
1389 Pf. 122 Telefon: 06-1/550-2740 gyia@emet.gov.hu

13. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben a Támogatáskezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld (EPER üzenet formájában) a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres mezők, illetve üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
c) az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az EPER-ben;
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;
e) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben;
f) papíros úton benyújtott pályázat esetében;
g) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket és/vagy a támogatási arány meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

15. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntését követően a Támogatáskezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2021. május

16. Szerződéskötés:
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést/támogatói okiratot a Támogatáskezelő bocsátja ki.
A támogatási szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésre. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőt követő további 30 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

17. Nyilvánosság
A Pályázó/Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon, roll upon, levélpapíron, zászlón, táblán - köteles a Támogató (Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) teljes nevének, logójának, valamint a támogatás tényének, továbbá a "Újratervezés!" felirat feltüntetésének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A 5
Pályázó/Kedvezményezett a Támogató nevének és logójának, továbbá a "Újratervezés!" feliratnak a feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen támogatói okirat hatálya alatt jogosult.
A kötelezettség teljesítése érdekében Támogató a logókat, feliratokat fenti felhasználás céljára alkalmas formában a nyertes Pályázók rendelkezésére bocsátja a támogatói okirat aláírásával egyidejűleg.
A Pályázó/Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve eseménnyel kapcsolatosan tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés stb.) a Támogatót - annak sajtóirodáját - a támogatott esemény/rendezvény tervezett határnapját megelőző legalább 20 nappal korábban - tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál - amennyiben a Támogató ezt igényli - a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni.
Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár stb.) támogatása esetében a Pályázó/Kedvezményezett vállalja a kiadvány 5 (öt) példányának a Támogató részére való ingyenes átadását, melyet az EMET Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály (Bp. 1389 Pf. 122) részére megküld.

18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés/támogatói okirat és a Pályázati Útmutató 13. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. A döntéssel szemben benyújtható kifogásra vonatkozó tudnivalókat a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.

19. További információk:
A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban résztvevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a vonatkozó jogszabályok változása esetén módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető az http://www.emet.gov.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Támogatáskezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 550-2740-es telefonszámon, valamint a gyia@emet.gov.hu e-mail címen.


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum