Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat / 2018-2.1.2-KKV
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/28/2018
Tárgymutató:
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat / 2018-2.1.2-KKV
Pályázhat:
Jogi személyiségű vállalkozások, közül a 113, 114, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HORIZONT 2020 KKV FEJLESZTÉSI ESZKÖZ
RÁSEGÍTŐ PÁLYÁZAT

KÓDSZÁM: 2018-2.1.2-KKV
1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet „Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat”címmel.
Jelen pályázati konstrukció célja az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisán a nemzetközi értékelés során a szakmai küszöböt elérő, de forrás hiányában támogatást nem nyert mikro-, kis- és középvállalkozások részére a 2. fázisra szóló pályázatra történő felkészülés támogatása.
A KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisának célja a KKV-k versenyképességének növelése piacképes, európai szinten innovatív fejlesztéseikre vonatkozó üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása révén. Az európai uniós felhívás nagyon népszerűnek bizonyult a KKV-k körében, ezért a magyar vállalkozásoknak nagyon erős nemzetközi versenyben kell sikert elérniük. A rendelkezésre álló európai uniós forrás szűkössége miatt azonban számos magyar vállalkozás nemzetközi szinten szakmailag jónak talált 1. fázisú pályázata nem kapott finanszírozást.
Az 1. fázis nemzetközi értékelése alapján szakmailag megfelelő, de támogatást nem nyert KKV-k a pályázat révén lehetőséget kapnak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, mely a 2. fázisra szóló pályázat alapját képezi.
A rásegítő pályázaton nyertes KKV-knak a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása után pályázatot kell benyújtaniuk a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 2. fázisára, mely az innovatív fejlesztés végrehajtását, tehát a már működőképes megoldásaik kész termékké, eljárássá, szolgáltatássá fejlesztését célozza. A 2. fázisban a pályázók jelentős európai uniós támogatást (0,5-2,5 millió eurót) nyerhetnek el a Horizont 2020 programból, növelve Magyarország forrásbevonási eredményességét. A támogatás révén felgyorsul a nemzetközi szinten piacképes termékek, szolgáltatások kifejlesztése és piacra juttatása, ezáltal nő a KKV-k nemzetközi versenyképessége, bevétele és nyereségessége.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény LXII. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 25 db. E száma indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projekt megvalósítására szerveződő kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy - támogató döntés esetén - kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Jogi személyiségű vállalkozások, közül a 113, 114, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Jelen pályázati felhívás keretében (a továbbiakban: Felhívás) - a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig - azok a magyar,a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis-és közpévállalkozások (a továbbiakban: KKV) nyújthatnak be támogatási kérelmet és nyerhetnek nemzeti támogatást, melyeknek a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisára beadott pályázata a nemzetközi értékelés során elérte a 13 pontos szakmai küszöböt, de nem kapott támogatást.
A hazai támogatásra támogatási kérelmet a KKV-k a nemzetközi pályázatuk alapján önállóan vagy más magyar KKV-kkal konzorciumban nyújthatják be.
A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a nemzeti támogatásban részesülő pályázó ugyanarra a projektre vonatkozóan a Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisára nem adhat be pályázatot. Jelen felhívásra nem pályázhat az a KKV, amelyik az értékelési küszöb fölé került, de nem támogatott 1. fázisú pályázatának témájában a 2. fázisra már beadott pályázatot (mivel a 2. fázisra való felkészülés érdekében már elkészítette a jelen felhívás által támogatandó megvalósíthatósági tanulmányt).
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános feltételek a Felhívás mellékletét képező pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató1) Útmutató 7. pontjában találhatóak.
3.2 A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának helyszíne a pályázók - a támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenység támogatható:
- Üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
4.2 A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekt eredményeként elkészülő megvalósíthatósági tanulmánynak minimum az alábbiakat kell tartalmaznia:
Műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan
- az újdonság, innováció tartalom bemutatása nemzetközi szinten;
- a fejlesztés jelenlegi állása, korábbi eredmények, amire a továbbfejlesztés épül;
- az elvégzendő feladatok (műszaki tartalom) és várható eredmények;
- a feladatok ütemezése;
- a feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás létszáma, munkaidő ráfordítása (FTE), szaktudása, tapasztalata;
- a fejlesztéshez szükséges infrastruktúra;
- a fejlesztés kockázatai és a kockázatok kezelése;
- menedzsment felépítése és feladatai;
- a fejlesztés költségei az ütemezés szerint, költség nemenkénti megoszlásban;
- védhető szellemi tulajdon, oltalmazás módja (pl. szabadalom) és földrajzi területe;
- etikai kérdések, adatvédelem;
- vállalkozás bemutatása (profil, szakmai tapasztalat, korábbi termékek, publikációk és projektek, piaci részesedés, árbevétel, infrastruktúra);
- alvállalkozók bevonásának és az alvállalkozásba adandó feladatok és költségük indoklása (miért nem tudja a cég maga elvégezni az alvállalkozásba adandó feladatokat).
Az üzleti tervre vonatkozóan
- megoldani kívánt műszaki, gazdasági, társadalmi probléma bemutatása, jelentősége;
- versenytársak és versenytárs megoldások bemutatása és a tervezett fejlesztés eredményeként létrejövő új megoldás előnyei a már létezőkhöz képest (ár, méret, súly, környezetvédelemi előnyök, könnyebb használat stb.);
- vásárlók igényei;
- a megcélozni kívánt piac, piaci szegmens mérete, típusa, növekedési kilátásai, földrajzi elhelyezkedése, a piaci bevezetés korlátai (pl. engedélyek, szabályozás) és azok leküzdésére tervezett intézkedések;
- piacra vitel módja, ütemezése, eladási stratégia;
- hasznosításban közreműködő felek a különböző országokban;
- a fejlesztés KKV-ra gyakorolt hatása (létszámnövekedés, árbevétel növekedés, piaci részesedés növekedése, nemzetközi kapcsolatok bővülése);
- piacosításhoz szükséges külső forrás összege és forrás biztosításának módja (pl. hitel, kockázati tőke).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.
- A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell.
- A felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó határidők
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 6 hónap lehet.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt - támogatási szerződésben rögzített - kezdetének dátumától lehetséges.
Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Egyéb elvárások:
A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják.
A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: Jelen felhívásra támogatási kérelmet benyújtó gazdasági társaságok által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 4 millió Ft.
Előleg: A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése alapján, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutatóban előírt feltételek fennállnak. Az előleg mértéke legfeljebb a támogatás 75%-a lehet. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 9. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt projektek a nemzetközi szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmek hazai értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik.
A hazai támogatásra benyújtott támogatási kérelmek esetében kizárólag jogosultsági értékelés történik, a szakmai bírálatot a nemzetközi projekt minősítése váltja ki, amely feladatot a KKV fejlesztési eszköz program menedzseléséért felelős szervezet (EASME) által felkért nemzetközi értékelők látják el a nemzetközi pályázati felhívás és eljárásrend szerint. A hazai támogatás a nemzetközi értékelésen elért pontszám alapján kialakult támogatási sorrend szerint, a rendelkezésre álló hazai keret kimerüléséig adható.
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.
A jogosultsági értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
- a pályamű támogatása a pályamű megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
- a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel;
- a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és csökkentett tartalommal;
- a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján
- a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A forráshiány miatt elutasított támogatási kérelmek tartaléklistára kerülnek.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási kérelemben megjelölt kapcsolattartókat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás2). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek akézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2018-2.1.2-KKV), a támogatást igénylő nevét és címét.
7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el az - NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 28. 12 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi.
A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.
Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum