Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19 / 2018-19-DISZP
Kiíró:
Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő:
03/14/2018
Érvényes:
03/14/2018
Tárgymutató:
regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19 / 2018-19-DISZP
Pályázhat:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19 / 2018-19-DISZP

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:
Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása.
A pályázati felhívás címe: Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19.
A pályázati felhívás kódja: 2018-19-DISZP
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2017. december 18.
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. február 5.-2018. március 14.
A pályázatok legkorábban 2018. február 5 -én nyújthatók be. A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2018. március 14.

1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően, lebonyolító szervezetként vesz részt, és az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) vonatkozó szabályai szerint jár el.

2. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
amely megfelel a következő feltételeknek:
- a pályázat beadásának napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által érvényes kinevezéssel rendelkezik regionális diszpécseri feladatok ellátására,
- és vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

3. A pályázati programok részletes feltételei:
Pályázat nyújtható be a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szociális Törvény) 65/E. § (2) alapján a regionális diszpécserszolgálat feladatainak ellátására.
A programban az alábbi szolgáltatások működtetését kell vállalni:
Szakmai kapcsolatok kialakítása, fejlesztése
a) Kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás a régióban működő hajléktalanellátó intézményekkel, szervezetekkel.
b) Kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás a régióban a hajléktalan emberek ellátásában közreműködő, vagy abban érintett egyéb szereplőkkel: szociális intézmények, egészségügyi intézmények, rendvédelmi szervek stb.
c) A hajléktalanellátó rendszer és intézményei hatékonyabb működésének elősegítése érdekében együttműködés a hajléktalan emberek ellátásának megszervezését, finanszírozását, ellenőrzését végző intézményekkel, hatóságokkal.
A régió hajléktalan-ellátásának megszervezésében való közreműködés
d) A régióban működő hajléktalanellátó intézmények kapacitásainak pontos, naprakész ismerete.
e) Információk gyűjtése napi rendszerességgel a régióban lévő éjjeli menedékhelyek, heti rendszerességgel az átmeneti szállások szolgáltatási kapacitásáról és kihasználtságáról.
f) A régió hajléktalanellátásában kialakuló kapacitáshiányok figyelemmel kísérése, jelzése a közalapítvány felé.
g) Információk adása a szabad szolgáltatási kapacitásokról a hajléktalan személyek, a segítő szervezetek, illetve az őket megkereső egyéb szervezetek (mentők, kórházak, rendőrség stb.), és a lakosság részére.
h) Kapcsolattartás a régió utcai szociális szolgálataival (beleértve a központi, valamint közalapítványi finanszírozásból a csak téli időszakban működő szolgálatokat), utcai munkát, felderítést, egyéb utcai ellátást végző szervezetekkel.
i) A hajléktalan személyek ellátásának szervezése és összehangolása, kiemelt figyelemmel a téli időszakra: évente legalább két alkalommal (a téli időszakot közvetlenül megelőzően kötelezően) régiós szinten, vagy minden megyében megyei szinten egyeztetések megszervezése és lebonyolítása a hajléktalan emberek ellátásában érintett szereplők minél szélesebb körű bevonásával. A megállapodások írásbeli rögzítése, valamint jelenléti ív, emlékeztető készítése a találkozókról.
j) A lakosság minél szélesebb körű, folyamatos tájékoztatása a diszpécserszolgálat működéséről, telefonszámáról: a helyi és országos nyilvánosság, média használata; a szolgálat telefonszámának hirdetése médiában, egyéb hirdetési felületeken, szóróanyagok terjesztése.
k) Az évente kiadott hajléktalanellátás országos információs füzetébe szolgáltatási adatok gyűjtése.
l) Megkeresésre a hajléktalanellátó rendszerről információnyújtás, tájékoztatás.
Diszpécseriroda és 24 órás telefonszolgálat működtetése a pályázó telephelyén
m) A szolgálatnak önálló telefonszámmal kell rendelkeznie.
n) A beérkező hívások folyamatos fogadása, a hívásokra való reagálás a lehető legrövidebb időn belül.
o) A beérkező e-mailek és egyéb levelek folyamatos kezelése, azonnali intézkedések megtétele.
Személyi és tárgyi feltételek
p) A szolgálatnak minimálisan a következő személyi feltételekkel kell működni:
- a diszpécserszolgálatnak saját munkatársakkal (stáb) kell rendelkeznie;
- a diszpécserszolgálat stábját a szolgálat működését napi szinten ismerő, a szakmai munkát koordináló, a diszpécserszolgálat szakmai képviseletét ellátó programfelelősnek kell vezetni,
- a diszpécserszolgálat munkatársai egyidejűleg (egyazon ügyelet ideje alatt) más beosztásban nem dolgozhatnak.
q) A szolgálatnak minimálisan a következő tárgyi feltételekkel kell működni:
- a feladat ellátására alkalmas iroda,
- az ügyeletek teljesítésére alkalmas felszerelés, bútorzat,
- informatikai háttér: számítógép, telefon, internetelérés.
Közterületen élő hajléktalan emberek ellátása, krízishelyzetek kezelése
r) Szociális szakemberek, szociális intézmények, egyéb szervezetek és hatóságok részvételével, valamint lakossági bejelentések alapján jelzőrendszer szervezése és működtetése az utcán élő, valamint az utcán krízishelyzetbe került hajléktalan személyek érdekében.
s) Közterületről érkező, krízishelyzetben lévő hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések kezelése: a bejelentés körülményeinek minél pontosabb megismerése, a hajléktalan személy ellátáshoz jutásának megszervezése, az elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása.
t) A megkeresések nyomán a diszpécserszolgálat tudomására jutott esetek figyelemmel kísérése, az eset kapcsán kapcsolattartás az ellátó szociális szervezettel.
u) A közalapítvány támogatásával a téli időszakban működő krízisautók koordinálása annak érdekében, hogy az életét, testi és mentális épségét, egészségét veszélyeztető helyzetbe került hajléktalan személy a lehető legrövidebb időn belül segítséget kapjon.
Dokumentáció vezetése
v) A fenti feladatok ellátásának pontos dokumentálása: levelezés kezelése, szakmai találkozókról jelenléti ívek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, együttműködési megállapodások írásba foglalása.
w) A közalapítvány által biztosított adatbázisok (hívásnapló, hívásösszesítő) használata.

Egyéb feladatok
x) Keresőszolgálat működtetése, az országos „Keresik” adatbázis használata, együttműködés a többi diszpécserszolgálattal a szolgáltatás biztosításában.
y) Adományok, felajánlások közvetítése és elosztása a hajléktalanellátó szervezetek számára.
z) A regionális diszpécserszolgálatok havi rendszerességű fórumán való részvétel, a működéssel kapcsolatos tapasztaltok megosztása, hozzájárulás a szolgáltatás fejlesztéséhez.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a szolgáltatások működtetése során együttműködik a hajléktalanellátás többi regionális diszpécserszolgálatával.
A pályázónak vállalnia kell, hogy tevékenységét a Hajléktalanokért Közalapítvány szakmai koordinálásával végzi, és a közalapítvány felkérése alapján részt vesz a hajléktalanellátást érintő feladatok (adatgyűjtés, információközvetítés, szervezés) végrehajtásában.

A pályázatban az alábbiakat kell kifejteni:
a) A diszpécserszolgálat előző évi eredményeinek összegzése;
b) A fenti feladatok elvégzésének konkrét, részletes bemutatása;
c) A diszpécserszolgálat által a kötelező feladatokon túl végzett tevékenységek bemutatása;
d) A diszpécserszolgálat által ellátott régió hajléktalanellátása kapacitásainak, jellegzetességeinek bemutatása;
e) A régióban kialakított szakmai kapcsolatok, szakmai együttműködés és annak problémáinak bemutatása;
f) A régióban mutatkozó ellátási hiányok bemutatása;
g) A diszpécserszolgálat ismertségét növelő tevékenységek bemutatása;
h) A program megvalósításának tárgyi feltételei,
i) A program humán erőforrása (feladat, végzettség, alkalmazási jogviszony, programban töltött heti munkaidő és heti munkarend részletezésével; a munkatársak önéletrajza mellékletként csatolandó!),
j) A programot végrehajtó team működésének bemutatása (team-munka, képzés, adatkezelés, esetátadás stb.);
k) A program dokumentációja,
l) A megvalósítás akadályai, kockázatai, és a kockázatkezelés módjai,
m) Annak kifejtése, hogy a pályázó az előző évi megvalósításhoz kapcsolódva milyen szolgáltatásokban tervez változtatást, fejlesztést, és az előző évi fejlesztések bemutatása.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:
- A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó munkadíj, megbízási díj, vállalkozási díj.
- Kommunikációs költségek (telefon, internet).
- A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó közüzemi költségek.
- A diszpécserszolgálat ismertségét növelő tájékoztató anyagok, kiadványok költsége, reklámköltség.
- Egyéb, a feladatok ellátásához kapcsolódó működési költség, eszközbeszerzés (utazási költség, gépjármű működtetése, informatikai eszközök, postaköltség, irodai költségek, szakmai találkozók költségei stb.)

Nem támogathatók a következő költségek:
- 100 000 forintot elérő vagy meghaladó eszközbeszerzés, felújítás a pályázaton belül nem támogatható.
Támogatási időszak: 2018. július 1.- 2019. június 30.

Igényelhető támogatás maximum:
- a konvergencia régiókban működő diszpécserszolgálatok esetén: 8 000 000 Ft szolgálatonként,
- a Közép-magyarországi régióban működő diszpécserszolgálat esetén: 17 000 000 Ft/szolgálat.
Régiónként egy-egy szolgálat működése támogatható.

4. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 65 000 000 Ft
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. mellékletének XX. EMMI fejezet 20.20.12. "Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás folyósítására egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.
A támogatási intenzitás mértéke: 100%.

5. Elszámolható költségek köre:
A pályázat megvalósítása során a támogatás terhére kizárólag az alábbi költségek számolhatók el:
Figyelem!
A SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSI FORMÁJA ALAPJÁN A TÁRGYI ESZKÖZNEK MINŐSÍTÉS ELTÉRŐ. A pályázati programokban a támogatás költségvetésének tervezésekor
- költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, helyi önkormányzatok társulásának 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet szerint, az államháztartás alá tartozó számvitelről szóló jogszabály alapján kell a tárgyi eszközöket tervezniük, és elnyert támogatás esetén elszámolniuk,
- egyéb gazdálkodó szervezeteknek a 2000. évi C. törvény a számvitelről és saját számviteli szabályzatuk szerint kell a tárgyi eszközöket tervezniük, és elnyert támogatás esetén elszámolniuk.
A tárgyi eszközök elszámolására vonatkozó tudnivalók a Segédlet a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez c. dokumentumban találhatók.
Működési kiadások:
- bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- anyagköltség, készletbeszerzés, 100.000 forintot el nem érő tárgyi eszközök, szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak, bérleti díjak, rezsi jellegű kiadások, szállítási költségek, utazási költségek, egyéb szolgáltatások vásárlása, egyéb dologi kiadások;
Felhalmozási kiadások:
- a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerinti felhalmozási költségnek minősülő tárgyi eszközök, amelyek a 100.000 forintot nem érik el.
A fentieken kívül más költség nem számolható el.

6. A pályázat benyújtásának feltételei:
A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
Figyelem! A program költségvetésének részletes bemutatását az adatlap 2. számú mellékleteként közreadott Excel táblában kell elvégezni!
ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető áfa összegét.
A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges, a bírálat során azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető.

7. A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatok benyújtására a 2018. február 28. - 2018. március 14. közti időszak áll rendelkezésre.
A pályázatok legkorábban 2018. február 28-án nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018. március 14.
A pályázatokat postai és elektronikus formában egyaránt be kell benyújtani a következő módon:
- POSTAI ÚTON:
A PÁLYÁZATI ADATLAPOT és a PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ ÖSSZES MELLÉKLETET 1 db eredeti példányban
tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány, 1380 Budapest, Pf. 1155.
Amennyiben a pályázat CSOMAGKÉNT kerülnek megküldésre, a csomagot a következő címre kell postázni:
Hajléktalanokért Közalapítvány, 1067 Budapest, Szobi u. 3.
A borítékon/ csomagon kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját:
2018-19-DISZP
- ELEKTRONIKUS ÚTON:
a. A pályázati adatlapot *docx, *doc, vagy *odt fájlformátumban (nem szükséges az aláírt adatlapot az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formában küldeni),
b. A pályázati adatlap 2. számú mellékletét (költségvetés) *xls, vagy *xlsx fájlformátumban,
c. A 3.-7. számú mellékleteket szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájlformátumban (az 1. számú mellékletet nem szükséges elektronikus úton megküldeni) a következő címre: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu
Az e-mail tárgyában kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2018-19-DISZP
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések (a hiánypótlásokról, a támogatási döntésről szóló értesítések, és a támogatási szerződés is) kizárólag elektronikus formában kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. Ezért kérjük a pályázókat, hogy olyan e-mail címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel figyelnek.
Kérjük, hogy a pályázat összes dokumentumát (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!
A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a http://www.hajlektalanokert.hu honlapon, a felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.
A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése esetén a papír alapú, eredeti példányban foglaltak tekintendők az érvényes pályázati programnak.
Hiánypótlás: a hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül. Hiánypótlásra csak az 1. sz. melléklet esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.
Pályázati regisztrációs díj nincs.

8. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:
http://www.hajlektalanokert.hu

9. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.
A pályázatok szakmai értékelését, külön felkérésre, szakértői csoport végzi. A pályázati programok támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodásban rögzített Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján pályázatot benyújtó szervezet döntéshozó tagja, vagy a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A támogatás odaítéléséről a kötelezettségvállaló (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ágazati pályázati tervében meghatározott döntéshozó dönt.
A bírálat és a támogatások megítélése a közalapítvány Támogatási Szabályzata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodás alapján zajlik.

10. A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:
- A pályázatok befogadásáról a Közalapítvány azok benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül indokolással elutasítja a pályázatot.
- A pályázatok beadását követő 30 napon belül a Közalapítványi Iroda elvégzi a szükséges hiánypótlásokat, előkészíti a pályázatokat a szakértői csoport részére, a szakértői csoport elvégzi a pályázatok véleményezését, majd a szakértői vélemények alapján az Értékelő Bizottság meghozza támogatási javaslatát.
- A Bizottság támogatási javaslatát 10 napon belül felterjeszti a kötelezettségvállaló (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ágazati pályázati tervében meghatározott döntéshozónak.
- A döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától számított 10 napon belül dönt a támogatásokról.
- A döntést követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a pályázatok elbírálásának eredményéről és a döntés indoklásáról. Támogatás esetén a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor.
- A támogatás utalására csak abban az esetben van mód, ha a támogatási szerződés és mellékletei hiánytalanul megérkeznek a közalapítványhoz.
- A támogatások átutalására a támogatási szerződésben rögzített módon kerül sor.
- Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést és mellékleteit a kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi vissza aláírva a Közalapítvány részére, és a szerződés megkötésére a pályázó mulasztásából az ezt követő 30 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány http://www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül a támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- a támogatott szervezet neve,
- a támogatás célja,
- a megvalósítás helye,
- a támogatási összeg.

11. Az elbírálás szempontjai:
A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.
Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- postai és elektronikus példány megküldése,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.
Figyelem! Hiánypótlásra csak az 1 sz. melléklet esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.
Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a felhívás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját,
- a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
- amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár.

12. A pályázatok érvénytelenek, azaz nem fogadhatók be és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a következő okokból:
- A pályázó nem a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik,
- a pályázat a felhívásban megjelölt határidőn túli postára adása,
- nem a megfelelő pályázati adatlap használata,
- nem az előírt példányszám benyújtása,
- a pályázó szervezetnek a pályázat beadásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
- a pályázót a kuratórium kizárta a pályázók köréből,
- a pályázati program nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
- a pályázó a Közalapítványi Iroda felszólítása ellenére a hiánypótlást hibásan, hiányosan, vagy a megadott határidőn túl nyújtja be.

13. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére vonatkozó információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A támogatás felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

14. A támogatás folyósítása:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályázati forrásokat a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja. A támogatások folyósítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint jár el.
A támogatás folyósítására egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatások folyósítása előtt a Magyar Államkincstár vizsgálja a támogatott szervezetek köztartozását, és az abból eredő követeléseket a támogatásokból levonja. A támogatási szerződésben rögzített programot a köztartozás levonása után is teljesíteni kell, és a köztartozás levonása előtti támogatási összegről kell pénzügyi elszámolást benyújtani.

15. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
1. sz. melléklet: A pályázó szervezet regionális diszpécserszolgálati kinevezésének másolata
2. sz. melléklet: A program költségvetése (Excel táblázat)
3. sz. melléklet: Nyilatkozat
4. sz. melléklet: Eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
5. sz. melléklet: A program megvalósításában részt vevő munkatársak önéletrajza
6. sz. melléklet: A pályázati programra vonatkozó együttműködési megállapodás
7. sz. melléklet: Egyéb mellékletek

16. Pályázati tanácsadás:
A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Varga Dóra 1/261-77-04, 70/336-11-41
Asztalos Gábor 1/261-77-04, 30/517-94-64
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

17. Jogorvoslati lehetőségek:
A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás benyújtásának rendjét 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § tartalmazza.
18. A pályázati felhívás mellékletei:
1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Tájékoztató a MÁK monitoring rendszerébe történő jelentésről (benyújtani nem szükséges)
3. sz. melléklet: Támogatási szerződés mintája (benyújtani nem szükséges)


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum