Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020 / NEA-20-EG
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
12/20/2019
Érvényes:
12/20/2019
Tárgymutató:
helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020 / NEA-20-EG
Pályázhat:
Magyarországon nyilvántartásba vett helyi vagy területi hatókörű
a) alapítvány, valamint
b) egyesület, ideértve a szövetséget
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.

Pályázat kiírás kódja: NEA-20-EG
Pályázati kiírás kategóriáinak kódjai:
NEA-KK-20-EG, NEA-MA-20-EG, NEA-NO-20-EG, NEA-TF-20-EG, NEA-UN-20-EG
Meghirdetés dátuma: 2019. október 1.
Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint): 2019. november 11.-2019. december 20.
A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, valamint az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (a továbbiakban: Kollégium(ok)) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),valamint
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.). alapján - kizárólag az elektronikus pályázatkezelési rendszeren (a továbbiakban: EPER) keresztül benyújtható - pályázatot hirdet a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag azok alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységükhöz kapcsolódó költségek fedezésére az alábbiaknak megfelelően.
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglalt feltételek módosulhatnak.
A pályázati dokumentáció részeként a jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódik "A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020." elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek támogatása a Civil tv. 56. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti egyszerűsített támogatás formájában, amelyet a pályázó a 2. pontban meghatározott tevékenységre fordíthat.

2. Támogatható tevékenységek
A támogatást a pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás 1 231 165 000 Ft a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére.
A rendelkezésre álló forrás a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra az alábbiak szerint:
Közösségi környezet kollégium 246 233 000 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 246 233 000 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium 246 233 000 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 246 233 000 Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 246 233 000 Ft
18/2019.(09.02.) sz. Tanácsi döntés
A jelen pályázat keretében rendelkezésre álló, de fel nem használt támogatási forrás a NEA-20-O jelű pályázatok várólistás pályázatai között kerül felosztásra.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Közösségi környezet kollégium
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek.
2019. 11. 11. 8:00
2019. 12. 20. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
2019. 11. 12. 8:00
2019. 12. 20. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás.
2019. 11. 13. 8:00
2019. 12. 20. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem.
2019. 11. 14. 8:00
2019. 12. 20. 23:59

Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.
2019. 11. 15. 8:00
2019. 12. 20. 23:59

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
5.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon nyilvántartásba vett helyi vagy területi hatókörű
a) alapítvány, valamint
b) egyesület, ideértve a szövetséget
5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) szakszervezet,
b) párt,
c) párt által alapított alapítvány,
d) párt részvételével létrehozott egyesület,
e) kölcsönös biztosító egyesület,
f) közalapítvány,
g) egyházi jogi személy,
h) civil társaság,
i) határon túli civil szervezet.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100%-os támogatási előleg formájában.
A támogatott tevékenység időtartamának kezdő és záró dátumait a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 100 000 Ft.
20/2019. (09. 02.) sz. Tanácsi döntés
Az igényelhető támogatás összegének felső határa 200 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.
A támogatási intenzitás mértéke: 100%

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a támogatott tevékenység időtartamába eső teljesítési időponttal rendelkező, valamint a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a pályázó működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségvetési soronkénti példákat a Pályázati útmutató tartalmaz.
7.2. A támogatás terhére el nem számolható költségek köre
A Tanács 25/2019. (09. 02.) sz. döntése alapján a nem elszámolható kiadások az alábbiak:
a) Beruházási kiadások:
aa) Ingatlan beszerzés, létesítés,
ab) Közúti járművek (kivétel kerékpár, a fogyatékkal élők kerekes-széke, mopedjei),
ac) Játékgép
b) Felújítási kiadások:
ba) Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása),
bb) Gépjármű felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása),
c) Adók:
ca) Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók,
cb) Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés,
cc) Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó),
d) Jogkövetkezmények:
da) Bírságok, büntetések,
db) Késedelmi pótlék/kamat,
dc) Kötbér,
e) Személyi jellegű kifizetések:
ea) Tiszteletdíjak,
eb) A pályázó választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak,
ec) Jutalom (természetbeni, pénzbeli),
ed) Segélyek,
ee) Pénzbeli díjak,
f) Adósságszolgálat teljesítése:
fa) Hitel-, kölcsön tőketörlesztése,
fb) Pénzügyi lízing tőketörlesztése,
g) Dohányáru,
h) Alkohol tartalmú italok.

8. Pályázatkezelési rendszer
A jelen pályázati kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere az EPER.
Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
Jelen pályázati eljárás keretében a kapcsolattartás az EPER-en keresztül történik a pályázókkal.
Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) - az üzenet(ek) továbbításával egy időben - a pályázó által a "Saját adatok" menüpontban megadott elektronikus levélcímre is megküldésre kerül(nek) az üzenetek.

9. A pályázat benyújtása
9.1. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag az EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben6 leírtak szerint, illetve a pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
9.2. Pályázati díj
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie banki átutalással, melynek összege 2.000,- Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a pályázati űrlap erre kialakított felületére felcsatolni. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell megfizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már átutalta és az átutalást igazoló dokumentumot a pályázati űrlap erre kialakított felületére feltöltötte.
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=88c5b88321403c930188d87b20f0?p_auth=lg6Zmc3G&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum