Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 01-KKM-VIZDIPLOMACIA-2017
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
10/13/2017
Érvényes:
10/13/2017
Tárgymutató:
hazai vízipari cégek/szervezetek vízipari tevékenységgel összefüggő törekvései / 01-KKM-VIZDIPLOMACIA-2017
Pályázhat:
magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jogosultak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS SZABÁLYZAT
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására

Külgazdasági és Külügyminisztérium
01-KKM-VIZDIPLOMACIA-2017
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Kormánynak a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról szóló 1342/2017. (VI. 9.) sz. határozatával összhangban a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.

A felhívás referenciaszáma: 01-KKM-VIZDIPLOMACIA-2017
Jogszabályváltozás esetén a pályázati szabályzatban és felhívásban foglaltak módosulhatnak, amit a pályázat kiírója jelen pályázati felhívással azonos módon közzétesz.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget nem tudta felhasználni, további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.
Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására vonatkozó lehetőséget a támogató kizárhatja. A támogató a kizárásról a pályázati felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.
A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Alcím 19. jogcímcsoport szám "Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió forint.

1. A pályázati felhívás és szabályzat tartalma
A pályázati felhívás és szabályzat előírja a támogatás intenzitását, mértékét, rendeltetését, a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek/szervezetek vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:
a) vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
b) tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
c) bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába,
d) részvételüket külföldi vízügyi szakemberek vízipari tárgyú képzésében.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

4. A támogatás mértéke, folyósítása
A projekt összes költségének maximum 80%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 20%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.1) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv.
A felhívás keretében kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt (2017. november 1. és 2018. április 30. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig kiállított bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.
A támogató 60% előfinanszírozást biztosíthat a támogatási szerződés aláírását követően. Az előfinanszírozás folyósítása támogatási előleg formájában történik az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül a pályázatban megjelölt számlaszámra utalja.
Amennyiben a támogatott kérelmezte a 60%-os előleg kiutalását, ezen támogatási részösszeg felhasználásáról részbeszámolót nyújt be 2018. március 30-ig. Ennek elfogadása után kerülhet sor a fennmaradó 40%-os támogatási részösszeg kiutalására.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges.

6. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

7. Elszámolható költségek
A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:
Dologi költségek:
- Reprezentáció
- Szakmai anyagok beszerzése (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő készletbeszerzések
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Reklám, marketing, média kiadások
- Úthasználati díj
- Immateriális javak beszerzése, létesítése
A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. sz. táblázatában foglalt f) és g) tevékenység-kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:
Személyi költségek:
- Bérköltség
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések
A személyi költségek teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében további, egyéb működési költségfajták, illetve felhalmozási kiadások nem elszámolhatóak.

8. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a nyertes pályázónak szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával kapcsolatban.
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfa-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
A pályázat keretében kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt (2017. november 1.-2018. április 30.) a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig kiállított bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.
A beszámolóhoz csatolni szükséges a záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatát vagy egyéb, a Minisztérium által a támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.
A 2017. november 1. előtt felmerült költségek jelen pályázat keretében nem számolhatóak el.

9. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
b) valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.3) 50. § (1) -(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. De minimis szabályok
A jelen pályázati felhívás 1. táblázatának a)-d) és f)-g) pontjai szerinti tevékenységekre nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem használható fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

11. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot és mellékleteit papír alapon 1 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (elektronikus adathordozón), zárt csomagolásban, postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre.
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és Kötött Segélyhitelekért Felelős Főosztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
A borítékon kérjük feltüntetni:
"Vízipari pályázat - 01-KKM-VIZDIPLOMACIA-2017".
az igénylő postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a kérelmet postára adták.
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. október 13. 24:00.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A papír alapon benyújtott pályázati anyag az irányadó, ennek határidőn túli postára adása jogvesztő, a pályázat ebben az esetben automatikusan elutasításra kerül. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott anyagok és a papír alapú pályázat között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra.
A pályázati dokumentáció kötelező elemei (pályázati adatlap és mellékletei):
a) pályázati adatlap,
b) nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról (1. számú melléklet),
c) részletes költségterv (2. számú melléklet),
d) megvalósítási ütemterv (3. számú melléklet),
e) nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (4. számú melléklet),
f) a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonata (5. számú melléklet),
g) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (6. számú melléklet),
Az e) pályázati cél megjelölése esetén a csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozat kitöltésének és benyújtásának kötelezettsége a pályázóra nem vonatkozik.

12. A pályázat kezelője
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető a pályázati felhívás meghirdetésének napjától 2017. október 12-ig, munkanapokon 9:00 és 11:30 között:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és Kötött Segélyhitelekért Felelős Főosztály
E-mail: palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu
Telefon: (06-1) 458-1500; (06-1) 458-3533

13. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázatokat a Minisztérium a beadási határidő lejártát követően formailag ellenőrzi. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázati dokumentáció kötelező elemei hiánytalanul benyújtásra kerültek,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (nem megfelelőség azonnali kizárást eredményez),
c) a pályázási határidő betartása (nem megfelelőség azonnali kizárást eredményez).
Ha a Minisztérium a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogosult pályázó által határidőben benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és szabályzatban, valamint az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal elektronikus úton4 hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Ha a pályázat érvénytelen, illetve ha a pályázó a megadott határidőig nem pótolja a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, a hiányosság pótlására további lehetőség nincs. A Minisztérium megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okának megjelölésével értesítést küld a pályázónak az érvénytelenség megállapítását követő 10 munkanapon belül.

14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A formai szempontból érvényes pályázatok elbírálásáról a támogató a pályázatok tartalmi vizsgálata alapján dönt.
A pályázatok értékelését a Minisztérium által felállított Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok elbírálása a 3. sz. táblázatban meghatározott értékelési szempontok alapján történik. A pályázatokat legalább három bíráló értékeli. A végső pontszám a bírálati pontszámok számtani átlaga.
A támogatások odaítélése a Bíráló Bizottság által a pályázatokra adott értékelési pontszám alapján felállított lista sorrendjében történik, a rendelkezésre álló forrás erejéig.
http://www.kormany.hu/download/e/0c/21000/p%C3%A1ly%C3%A1zat.rar#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

pályázat.rarIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum