Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös eu-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése / 2018-2.1.2-EU_KP
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/28/2018
Tárgymutató:
eu-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése / 2018-2.1.2-EU_KP
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok estében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek2 minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények3, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ HORIZONT 2020
PROGRAMJÁBAN, VALAMINT EGYÉB KÖZÖS
EU-S ÉS REGIONÁLIS PROGRAMOKBAN VALÓ
MAGYAR RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNZÉSE TÁRGYÚ
PÁLYÁZATHOZ

KÓDSZÁM: 2018-2.1.2-EU_KP

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS és ERA-NET) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.
A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet.
A Felhívás a projekt előkészítő tevékenység támogatásával a magyar pályázók nemzetközi ismertségét, hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának növelését, valamint a pályázat előkészítés folyamatát, a magyar pályázók formálódó konzorciumban betöltött szerepének megerősítését, új pályázók, különösen a kkv-k bevonását kívánja elősegíteni.
A felhívás két alprogramból áll:
A alprogram:
Célja a Horizont 2020, ECSEL, AAL, EUROSTARS és ERA-NET programokra nemzetközi konzorciumi formában benyújtandó pályázatok előkészítésének támogatása.
B alprogram:
Célja a Duna Régió stratégiához kapcsolódó, nemzetközi értékelésben kiválasztott projektek magyar partnerei konzorciumépítő együttműködésének támogatása.
A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely a Duna régió stratégiához kapcsolódó nemzetközi pályázati felhívásra konzorcium vezetőjeként vagy tagjaként pályázatot nyújtott be és a nemzetközi értékelés során a finanszírozó felek kiválasztották a projektjavaslatot.
A Duna régió stratégiához kapcsolódó nemzetközi pályázat a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (Bundesministerium für Bildung und Forschung: BMBF) honlapján érhető el:
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1071
Az Alprogramok részletes ismertetése a Felhívás mellékletét képező pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. pontjában található.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 80 millió forint
A Felhívásban és az Útmutatóban leírt feltételeknek megfelelő és legjobbnak ítélt projektek vissza nem térítendő támogatására a rendelkezésre álló forrás erejéig, alprogramonként az alábbiak szerint van lehetőség:
"A" alprogram (Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS, ERA-NET programok pályázataira való felkészülés támogatása): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 65 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor esetén 3 millió Ft).
"" alprogram (Duna Régió stratégiához kapcsolódó, nemzetközi értékelésben kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködése): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 15 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 30-65 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelent Felhívás keretében kizárólag konzorciumban megvalósuló nemzetközi projektben való részvétel előkészítése támogatható.
Amennyiben a jelen pályázati projekt keretében előkészített nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az 2018-2.1.2-EU_KP Felhívásra támogatási kérelmet benyújtani.
Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok estében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A támogatást igénylőkkel szemben támasztott egyéb feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.
3.2 A projekt területi korlátozása
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
"A" alprogram esetében:
Külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényen való részvétel, amennyiben az esemény szerepel az adott program hivatalos honlapján és a részvétel meggyőzően szolgálja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelemben megjelölt nemzetközi pályázat benyújtását.
Amennyiben előadásra vagy partnerkereső tárgyalásra lehetőséget biztosítottak, a pályázó ennek vállalásával kell, hogy regisztráljon a rendezvényre és/vagy fel kell töltenie profilját a rendezvényhez vagy a tématerülethez kapcsolódó partnerkereső felületre.
Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel.
Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés szervezése.
Koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése saját munkavállalók által, illetve jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás igénybevételével
"B" alprogram esetében
Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel az alábbi korlátozással:
o a külföldi projektülésre ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható;
Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése.
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását az Útmutató 4. pontja részletezi.
4.2 A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások
A támogatást igénylő a projekttervben bemutatja, hogy - mely releváns nemzetközi program pályázati felhívását irányozta elő a formálódó konzorcium (a támogatást igénylő vállalja, hogy jelen pályázat eredményeként legalább egy nemzetközi felhívásra bead pályázatot),
o profilja hogyan illeszkedik a nemzetközi pályázati felhívás szakterületéhez,
o milyen hazai- és nemzetközi projekt tapasztalattal rendelkezik (programnév és projektazonosító megjelölésével),
o a benyújtandó nemzetközi pályázatban milyen szerepet, illetve tevékenységet (munkacsomagot) vállal és milyen kapacitásokkal rendelkezik a nemzetközi projekt megvalósítására.
- a rendelkezésre álló erőforrások vonatkozásában alátámasztja, hogy humán erőforrásának létszáma és szakképzettsége, továbbá pénzügyi kapacitása biztosítja a vállalni tervezett nemzetközi projekttevékenység sikeres megvalósítását.
- ezen túl megjelöli, hogy a jelen Felhívás keretében támogatható tevékenységek közül melyeket kívánja megvalósítani a nemzetközi projekt előkészítése érdekében, illetve ehhez költségtervet rendel.
A Horizont 2020 kkv eszköz (H2020 SME Instrument) program esetén további feltételek:
- Kizárólag nemzetközi konzorciumban megvalósuló Horizont 2020 kkv eszköz pályázat előkészítéséhez van lehetőség támogatást igényelni.
- Amennyiben a támogatást igénylőnek van megvalósítás alatt álló Horizont 2020 kkv eszköz projektje, a jelen Felhívásra benyújtott, Horizont 2020 kkv eszköz pályázat előkészítésére vonatkozó támogatási kérelme a jogosultsági értékelés során elutasításra kerül
- A Horizont 2020 kkv eszköz programra a vállalkozás önállóan is benyújthat pályázatot, így a nemzetközi konzorciumi partnerkeresés csak akkor tekinthető szakmailag indokoltnak, ha a nemzetközi pályázati felhívásra konzorciumi formában tervezik benyújtani a pályázatot, és a támogatási kérelemben kifejtésre kerül, hogy milyen feladat elvégzéséhez van szükség külföldi konzorciumi partnerre, miért kell külföldi partner a feladat elvégzéséhez, miért nem képes a támogatást igénylő vállalkozás azt saját erőforrás útján ellátni, vagy ezen feladat megvalósítására alvállalkozót megbízni.
A támogatási kérelemben kérjük jelezni, ha első alkalommal pályázik az 1. pontban szereplő nemzetközi programokban.
- A támogatási kérelem keretében megvalósítandó projektet kizárólag a kérelemben megtalálható munkaterv alapján a támogatási kérelem kitöltési útmutató előírásainak megfelelően mutassa be. A támogatási kérelmen túlmenően benyújtott munkaterv az értékelés során nem kerül figyelembevételre.
- A projektet legalább a támogatási kérelemben leírt tartalommal kell megvalósítani.
- A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell.
- A Felhívás keretében támogatott költségek, költségtételek semmilyen egyéb hazai vagy uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó elvárások és határidők
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam "A" alprogram esetén maximum 12 hónap, "B" alprogram esetén maximum 24 hónap.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt - támogatási szerződésben rögzített - kezdetének dátumától lehetséges.
Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Egyéb elvárások:
- A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.
- A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege alprogramonként és pályázatonként:
"A" alprogram: Támogatási kérelmenként maximum 1,5 millió Ft (koordinátor esetén 3 millió Ft),
"B" alprogram: Támogatási kérelmenként maximum 5 millió Ft.
Előleg: A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése alapján, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutatóban előírt feltételek fennállnak. Az előleg mértéke az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90 %-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, de alkalmanként az igényelt előleg összege nem haladhatja meg az előleggel érintett beszámolási időszakra járó támogatást. Az NKFI Hivatal az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2018-2.1.2-EU_KP) a támogatást igénylő nevét és címét.
7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása az "A" alprogram esetében a kitöltő program élesítésétől8, a "B" alprogram esetében a nemzetközi értékelés eredményéről szóló tájékoztatást követően9 folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 28. 12 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
7.4 A pályázati Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi.
A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum