Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Minősített Könyvtár cím
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/10/2019
Érvényes:
09/10/2019
Tárgymutató:
cím Minősített Könyvtár
Pályázhat:
azok a nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi pályázati felhívása a
Minősített Könyvtár cím
elnyerésére

1. A pályázat célja
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés a) pontja, továbbá A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1 § alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a minőségirányítás módszereinek több éves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkát végző nyilvános könyvtárak Minősített Könyvtár címmel történő elismerésére.

2. A pályázó könyvtárak köre
A Minősített Könyvtár címre pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét.

3. Pályázati feltételek
3.1 A könyvtár szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén.
3.2 A könyvtár a tárgyévet megelőző három évben teljesítette a könyvtári statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
3.3 A könyvtár a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, ezt a feladatát a szervezeti és működési szabályzata, illetve Működési rendje is tartalmazza, amit közzétesz honlapján.
3.4 A könyvtár elkészíti a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 2017.1 c. dokumentum alapján részletes önértékelését, és az önértékelés összesítése alapján min. 60%-ot ér el.
3.5 A könyvtár rendelkezik minőségpolitikai nyilatkozattal, amit közzétesz honlapján.
3.6 A könyvtár hiánytalanul rendelkezik a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 2017. c. dokumentum alapján elkészített, a pályázati felhívás mellékletében kritériumonként felsorolt kötelező dokumentumokkal.
3.7 A könyvtár beleegyezően nyilatkozik a Pályázati adatlap IV. pontjában foglaltakról.

4. Benyújtandó dokumentumok
4.1. A felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlap
4.2. A pályázat céljának szöveges indoklása, maximum 3 oldal terjedelemben
4.3. Önértékelés
4.4. Kötelező és ajánlott dokumentumok

5. A pályázat benyújtásának ideje és módja
5.1. A pályázati adatlapot postai úton az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárság
Könyvtári és Levéltári Főosztály
H-1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
címre és PDF dokumentumként csatolva e-mailben a konyvtar@emmi.gov.hu címre kell beküldeni.
5.2. A pályázatok befogadásánál az elektronikus dokumentum beérkezésének az időpontja a meghatározó.
5.3. A pályázati adatlap a miniszter honlapján érhető el.
5.4. A pályázati adatlap beküldés határideje a felhívás közzétételétől számított 45 nap.
5.5. A további benyújtandó dokumentumokat (a pályázat céljának szöveges indoklása, kötelező és ajánlott dokumentumok) elektronikus formában (PDF), az önértékelési eredményeket összefoglaló táblázatot PDF és Excel formátumban csatolt fájlként kell elküldeni e-mailben a konyvtar@emmi.gov.hu címre kell beküldeni.
5.6. A további dokumentumok beküldésének határideje: 2019. szeptember 10.

6. A Minősített Könyvtár cím kategóriái
6.1. Minősített Könyvtár cím I. kategóriájában pályázhat az a nyilvános könyvtár, amelyben a könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 11 fő vagy annál több.
6.2. Minősített Könyvtár cím II. kategóriájában pályázhat az a nyilvános könyvtár, amelyben a könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 10 fő vagy annál kevesebb.
6.3. A könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak statisztikai létszáma.

7. A benyújtandó dokumentumok formai követelményei
7.1. A benyújtandó dokumentumok formai jegyeiben is tükrözzék a pályázó könyvtár igényességét; rendelkezzenek tartalomjegyzékkel, oldalszámozással, egységes arculattal.
7.2. Az önértékelés bemutatása és a kritériumok értékelése a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 2017. c. dokumentum 2. sz. melléklete szerint történjen.

8. A pályázat befogadásának feltételei
8.1. A pályázó megfelel a 2. pontban rögzített pályázók körének, megfelel a pályázati feltételeknek
8.2. A benyújtandó pályázati dokumentumok határidőben és hiánytalanul kerültek benyújtásra
8.3. A pályázati adatlap PDF formátuma és eredeti példánya megegyezik

9. A pályázatok elbírálása
9.1. A beérkezett pályázatban foglaltakat a miniszter megbízása alapján a pályázó könyvtárban helyszíni vizsgálat során könyvtári minőségügyi szakértők ellenőrzik. A helyszíni vizsgálat eredményéről szöveges értékelés készül. A Minősített Könyvtár cím eléréséhez a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 2017. c dokumentum nyújt segítséget, mely elérhető a Könyvtári Intézet honlapján. https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/konyvtari-kozos-ertekelesi-keretrendszer-2017

10. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
10.1. A pályázattal kapcsolatos információ a konyvtar@emmi.gov.hu e-mail címen kérhető.

11. A pályázat eredménye és díjazása
11.1. A Minősített Könyvtár cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt, a nyertes könyvtár díszoklevelet kap és pénzjutalomban részesül.
11.2. A pályázókat az EMMI Kulturális Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály értesíti a pályázat eredményéről.
11.3. A Minősített Könyvtár címben részesült könyvtár az elnyert cím használatára öt évig jogosult.
11.4. A Minősített Könyvtár címmel 2019. évben elnyerhető pályadíj összege mindkét kategóriában egységesen 300 000 forint.

12. A pályázat eredményének kihirdetése
12.1. A 2019. évi Minősített Könyvtár címet a miniszter ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napja alkalmával (2020. január) adja át.
12.2. A Minősített Könyvtár címet elnyert könyvtárak neve közzétételre kerül a Minisztérium és a Könyvtári Intézet honlapján.
12.3. A Minősített Könyvtár címet viselő könyvtárak listáját a Könyvtári Intézet gondozza és folyamatosan elérhetővé teszi honlapján:

13. A pályázati adatlap II. pontjában kapcsolattartási célból megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
13.1. A pályázati adatlap II. pontjában megadott kapcsolattartási adatok a 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdés értelmében közérdekből nyilvános adatok.
13.2. Ha a megadott kapcsolattartási adatok nem a pályázatot benyújtó intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetőjének az adatai, akkor a pályázati adatlapon tett nyilatkozatának megfelelően az ő feladata és felelőssége a kapcsolattartásra kijelölt személlyel megismertetni jelen adatkezelési tájékoztatót.
13.3. A pályázat kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Könyvtári Intézet, mint a pályázat lebonyolításában részt vevők a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében adatkezelők.
13.4. A pályázatot lebonyolításában részt vevő adatkezelő szervezet neve és elérhetősége:
13.4.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1.
e-mail címe: http://info@emmi.gov.hu
központi telefonszáma: +36(1)795-0022
honlapja: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
13.4.1.1. Az adatkezelés célja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Minősített Könyvtár cím elnyerésére vonatkozó 2019. évi pályázat lebonyolítása.
13.4.1.2. A személyes adatok kezelésében értettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
13.4.1.3. A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
13.4.1.4. A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
13.4.1.5. Az adatközlés címzettjének (akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:
név: Reszegi Tünde
telefon: +36-1/896-6560
e-mail: tunde.reszegi@emmi.gov.hu
13.4.2. Könyvtári Intézet
székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület
postacíme: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület
e-mail címe: inform@oszk.hu
központi telefonszáma: +36(1)2243700
honlapja: http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/
az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
név: Balázs Béla
telefon: +36-1/883-3471
e-mail: dpo@oszk.hu
13.4.2.1. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elérhetősége: http://www.oszk.hu/adatvedelem
13.4.2.2. Az adatkezelés célja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Minősített Könyvtár cím elnyerésére vonatkozó 2019. évi pályázat lebonyolítása.
13.4.2.3. A személyes adatok kezelésében értettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
13.4.2.4. A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
13.4.2.5. A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
13.4.2.6. Az adatközlés címzettjének (akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:
név: Horváth Adrienn, telefon: 06-1/224-3798
e-mail: minoseg@oszk.hu
13.5. Az adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidő):
13.5.1. Ha a benyújtott pályázat bármi okból nem kerül befogadásra, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
13.5.2. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet NEM nyeri el, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még öt évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
13.5.3. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet elnyeri, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége, valamint a későbbi szakmai napokon való aktív részvétel, előadás, tanácsadói és a disszeminációs tevékenység érdekében, a Minősített Könyvtár cím használatára jogosító időszak (jelenleg 5 év) lejárta után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint a pályázati adatlapot selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
13.6. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (lásd: A pályázat célja), valamit a pályázatot benyújtó intézmény (harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
13.7. A kapcsolattatásra kijelölt személy az adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait.
13.8. Az intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetője a kapcsolattartásra kijelölt személy megadott adatai változásáról haladéktalanul tájékoztatja a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezetet.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum