Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése / Baross-17/MG
Kiíró:
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Határidő:
10/20/2017
Érvényes:
10/20/2017
Tárgymutató:
őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése / Baross-17/MG
Pályázhat:
A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász - őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
pályázati felhívása
mezőgazdasági termékek
elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások
támogatására, fejlesztésének ösztönzésére
a 2017. évben
Baross-17/MG

I. A pályázat célja
A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők - jogi személyek és természetes személyek - számára, mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök; kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges eszközök, ültetvénytelepítési és talajjavítási eszközök; üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök, méhészeti eszközök; borászati eszközök beszerzésére, valamint ültetvények beszerzésére vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

II. A pályázat legfontosabb célkitűzései
- a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
- a mezőgazdasági tevékenységek erősítése
- a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
- a mezőgazdasági termelés korszerűsítése; hatékonyság növelése, diverzifikálása
- a foglalkoztatottság növelése
A pályázati keretösszeg: összesen 2 425 000 000 Ft
A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

III. Támogatás formája
A támogatás formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az áfa visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

IV. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1.-2017. október 20.
A pályázat benyújtásához a Pályázónak elektronikusan kell a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon regisztrálnia.
A pályázatot a honlapon található elektronikus pályázat kitöltő felületen kell elkészíteni, és az előírt mellékleteket beszkennelve csatolni. A pályázat elkésztését követően a pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat ki kell nyomtatni, és az aláírást követően a mellékletek másolati példányaival együtt a Programiroda jelen felhívás XVIII. g) pontban megjelölt területi irodáinak egyikében kell benyújtani.
A pályázat benyújtására a pályázó természetes személy vagy a jogi személy szervezet hivatalos képviselője jogosult.
A Pályázó, vagy képviselője a személyazonosságát személyi igazolvány bemutatásával is köteles személyesen igazolni. A Pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap.
Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely
2017. október 20-án 16.00-ig személyesen benyújtásra kerül.
Csak a határidőn belül beérkezett pályázatok érvényesek.

VI. A pályázati támogatás intenzitása, tárgyi hatálya és halmozhatósága
a) Egy Pályázó legfeljebb
o 15 000 euró támogatásban részesülhet a Mezőgazdasági gépek beszerzése és a Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök beszerzése (A) kategóriában;
o 10 000 euró támogatásban részesülhet az Üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök beszerzése (B) kategóriában;
o 5 000 euró támogatásban részesülhet a Méhészet létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése (C) kategóriában;
- A 2017. január 1. előtt bejegyzett természetes és jogi személyek pályázhatnak, az őstermelő természetes személynek őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie a pályázat benyújtásakor, rá nem vonatkozik a 2017. január 1. előtti bejegyzési kötelezettség.
o 10 000 euró támogatásban részesülhet a Borászati eszközök, és manufakturális végtermékek eszközeinek beszerzése (D) kategóriában;
o 12.000 euró támogatásban részesülhet az Ültetvényfajok fajtaszerkezet-változtatása; új ültetvények beszerzése (E) kategóriában. Az elnyerhető összeg négyzetméterenként maximum 0.4 euró.
- A 2017. január 1. előtt bejegyzett, termőfölddel rendelkező vagy termőföldet bérlő természetes és jogi személyek pályázhatnak, az őstermelő természetes személynek őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie a pályázat benyújtásakor, rá nem vonatkozik a 2017. január 1. előtti bejegyzési kötelezettség.
b) A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-euró MNB középárfolyam alapján. A szállító, vagy utófinanszírozás esetén a pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg euróra történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam.
c) Ha a Pályázó az eszközt Magyarországról szerzi be, a támogatást forintban kell igényelnie és a kiutalás is forintban történik.
d) Ha a Pályázó az eszközt nem Magyarországról szerzi be, a támogatást euróban kell igényelnie és a kiutalás is euróban történik, az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.
e) A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásokra terjedi ki. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás (a csekély összegű támogatást igénylővel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő, természetes személy „vállalkozás” és nem természetes személy „vállalkozás”) részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 15 000 eurót.
Minden egyes új „de minimis” támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt „de minimis” támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A 3 éves időszak kezdetének számításakor a „de minimis” támogatás odaítélésére vonatkozó döntés időpontja az irányadó.
Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.
Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 717/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelő tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
A 1408/2013/EU bizottsági rendelet (és jelen pályázati felhívás) alapján a „de minimis” támogatásokra kizárólag a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások pályázhatnak, feltéve, hogy a megpályázott támogatás nem minősül a következőknek:
I. olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
II. a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
III. az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

VII. A pályázat általános feltételei
a) A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász - őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
b) A beszerzett eszközt a jogosult területen kell használni.
c) A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.
d) Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben”) vagy az „Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
e) Két Pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a Pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
f) Ugyanazon eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy Pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben mégis benyújtásra kerül, úgy az valamennyi pályázat kizárásával, illetve a támogatás visszafizetésével jár. A beszerzendő eszköz(ök) kizárólagos tulajdonosa a Pályázó lehet.
g) Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és a Programiroda által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
h) A pályázat tárgyát legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól.
i) Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
j) A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni a Programiroda részére.
k) A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
l) A Pályázó köteles a szerződés aláírásakor a támogatás összegére szóló megfelelő biztosítékot nyújtani, azaz váltót kiállítani az elnyert támogatási összeg erejéig.
m) A Pályázó - pozitív elbírálás esetén - a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a pályázatban nyertes cég (vagy annak jogutódja) a foglalkoztatottak számát.
n) Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
o) Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.

VIII. Nem részesülhetnek támogatásban
a) azon személyek, melyek őstermelői igazolvánnyal nem rendelkeznek, vagy az egyéni vállalkozói engedélyükben a mezőgazdasági tevékenység nem szerepel, vagy cégkivonatuk alapján főtevékenységként a mezőgazdasági tevékenység nincs bejegyezve;
b) politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;
c) azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak;
d) akár a Szlovák Köztársaság, akár Magyarország felé fennálló rendezetlen kötelezettségekkel, illetve tartozásokkal rendelkező őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások;
e) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások (tőke szempontjából nem felelnek meg);
f) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő és különleges megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott programban segítséget igénybe vevő vállalkozások;
g) azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van;
h) azok a természetes és jogi személyek, akik és amelyek az adott célokra már részesültek támogatásban, mellyel az adott „de minimis” támogatásra vonatkozó szabályok által meghatározott felső összeghatárt elérték; i) azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.

IX. Költségelszámolás feltételei
a) A Pályázó mezőgazdasági tevékenységéhez szükséges mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök; kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges eszközök, ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök; üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök, méhészeti eszközök; borászati eszközök beszerzésére, valamint ültetvények beszerzésére pályázhat.
b) A pályázat tárgyát képező eszközt a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést a Programiroda értékelője az értékelés során vizsgálja: indokolatlanul túlárazott eszköz esetén a pályázatot elutasítja.
c) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
d) A Pályázó az önrészt a pályázatában megadott bankszámlaszámról köteles utalni a szállítónak.
e) A Pályázó egy lehívást nyújthat be. A szállító az összes beszerzendő eszközt egy számlán köteles szerepeltetni, tételes alábontással.
f) Tekintettel arra, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor, az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli.

X. Nem elszámolható költségek
- adósságtörlesztés;
- személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium stb.);
- késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és visszaigényelhető áfa;
- támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása;
- fordítási költségek;
- forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármely éven belül leírható eszköz)
- személy- és tehergépjárművek, illetve ezek alkatrészei;
- táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök;
- számítógépes programok és operációs rendszerek általános és irodai használatra;
- kényelmi és szórakoztató eszközök, fotóeszközök, mobiltelefonok, kamerák, kép- és hangrögzítés segédeszközei, valamint minden olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető;
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó, üzembehelyzésen kívüli szolgáltatás.

XI. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció természetes személy Pályázó esetén
a) a pályázat online felületén kitöltött pályázati adatlap kinyomtatott és a Pályázó vagy hivatalos képviselője által aláírt példánya;
b) a Pályázó szlovák személyi igazolványának másolata;
c) őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozói engedély vagy az egyéb bejegyzett tevékenységet igazoló okirat másolata;
d) a pályázat tárgyát képező eszközök specifikációját tartalmazó három árajánlat, mely tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát, mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap (a nem magyar nyelven készített árajánlatok tételes magyar nyelvű fordításai is csatolandók, melyeket a Pályázó alaírásával hitelesít, hogy megegyeznek a szlovák nyelvű eredetivel
e) az adószámot igazoló dokumentum;
f) a Pályázó számlavezető bankjánál nyitott, a pályázat benyújtásának időpontjában nem zárolt számlájáról a Pályázó nevére szóló számlaszám igazolás;
g) amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött hosszú távú bérleti szerződés másolata).

XII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció jogi személy Pályázó esetén
a) a pályázat online felületén kitöltött pályázati adatlap kinyomtatott és a Pályázó hivatalos képviselője által aláírt példánya;
b) a Pályázó hivatalos képviselője személyi igazolványának másolata, ill. ha a tulajdonos nem egyezik meg a képviselővel, akkor Pályázó (végső) tulajdonosa vagy (végső) tulajdonosai szlovák személyi igazolványának másolata;
c) A pályázat tárgyát képező eszközök specifikációját tartalmazó három árajánlat, mely tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát, mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a Pályázó hivatalos képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a szlovák nyelvű eredetivel.
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonat (szerződéskötés előtt is szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása);
e) az adószámot igazoló dokumentum;
f) a 2016-os pénzügyi év eredménykimutatása mérlegbeszámolóval;
g) a Pályázó számlavezető bankjánál nyitott, a pályázat benyújtásának időpontjában nem zárolt számlájáról a Pályázó nevére szóló számlaszám igazolás;
h) amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés).

XIII. Hiánypótlás a pályázati szakaszban
A Programiroda a beérkező pályázatokat először formai ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén a Programiroda hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet (e-mailt) küld a Pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 8 naptári nap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőn túli pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

XIV. A pályázat elbírálásának módja és Szerződéskötés
a) A befogadott pályázatokról a program Irányító Testülete tesz döntési javaslatot a kötelezettségvállaló számára. Az Irányító Testület jogosult javaslatot tenni az igényelt támogatási összeg csökkentésére.
b) Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására.
c) A pályázatok támogatásáról szóló döntés várhatóan a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről a Pályázó értesítést kap e-mailben, valamint ezzel egy időben a pályázat online felületére (http://www.baross-palyazatok.eu) is felkerül.
d) A pályázati dokumentáció a Programiroda archívumában kerül tárolásra. A Programiroda a pályázati eljárás során a Pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét a Programiroda a pályázat online felületén nyilvánosságra hozza.
e) A támogatási döntés ellen kifogás a Programirodánál nyújtható be az eredményről szóló tájékoztatást követő 8 naptári napon belül. A kifogást írásban, a Programiroda területileg illetékes irodájában kell benyújtani.
f) A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat a Programiroda nem veszi figyelembe.
g) A Programiroda a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.
h) A Programiroda fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázótól.
i) A Programiroda a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.
j) A szerződéskötéshez benyújtandók az adóhatóság, az adott egészségbiztosító, a Szociális Biztosító és az illetékes helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincs köztartozása, valamint jogi személyek esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat és 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány. A dokumentumokat a pályázat online felületén beszkennelve, valamint a szerződés aláírásakor papír alapon is be kell nyújtani.
k) Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.
l) A Támogatási szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumok listáját a döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg küldi meg a Programiroda.
m) Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.
n) A Programiroda a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.
o) A Támogatási szerződésre a Programiroda a magyar jog alkalmazását köti ki.

XV. Főbb pályázatértékelési szempontok
A pályázati beadványnak, azon belül a megvalósítani kívánt célnak illeszkednie kell a Baross Gábor Tervhez. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a formai követelményeknek, annak tartalmi értékelése következik.

XVII. Egyéb információk
a) Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.baross-palyazatok.eu. honlapon, valamint a Programiroda területi irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.
b) A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.
c) A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Programiroda a pályázati kiírás online felületén közzéteszi.
d) A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
e) A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai a Programiroda tulajdonában maradnak.
f) A pályázati dokumentáció részét képező szerződésminta a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon áll keresztül érhető el.
g) A pályázati felhívásokról a Programiroda területi irodáiban lehet érdeklődni. A Programiroda területi irodáinak elérhetőségei a következők:
SZPI Balassagyarmati Iroda
2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-230-9229
SZPI Salgótarjáni Iroda
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 30-249-4795
SZPI Sátoraljaújhelyi Iroda
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-586-4279
SZPI Putnoki Iroda (ideiglenes)
3630 Putnok, Városi Piac 2/B/4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-997-7575
SZPI Győri Iroda
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 1.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-615-0744 18

SZPI Komáromi Iroda (ideiglenes)
2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-375-6050
SZPI Esztergomi Iroda
2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 14.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-379-2998
http://www.baross-palyazatok.eu/tenders
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum