Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hunyadi János Ösztöndíj csángó-magyar; szlovákiai magyar és a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók számára
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem
Határidő:
08/05/2019, 08/06/2019
Érvényes:
08/06/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj csángó-magyar; szlovákiai magyar és a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók számára
Pályázhat:
- a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiségű, illetve
- a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű, továbbá
- a diaszpórában élő, valamely más külföldi ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat és
- a 2019. februárban induló (ún. keresztféléves) felsőoktatási felvételi eljárásban, vagy
- a 2019. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a http://www.felvi.hu honlap 2019 szeptemberében induló mesterképzések tájékoztató felülete, felsőoktatási felvételi eljárásról szóló rész) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésre kellett felvételt nyernie. A magyar állami részösztöndíjjal támogatott, a költségtérítéses/önköltséges képzésre felvettek, vagy a 2019. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hunyadi János Ösztöndíj csángó-magyar; szlovákiai magyar
és a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók számára

HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű mesterképzésre első évre felvételt nyert, magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában a 2019/2020-as tanévben tanulmányokat folytató
- csángó-magyar;
- szlovákiai magyar és
- a diaszpórában élő magyar
nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) együttműködve dolgozta ki, és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
- Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- A pályázat továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.), a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű képzésben a 2019/2020-as tanévben résztvevő, a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az emberi erőforrások minisztere által tíz hónapra - a 2019/2020-as tanév időtartamára - adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat.
- A nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2019/2020-as tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak a további, felsőbb éves tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.
- A külhoni magyar hallgatók, amennyiben
- nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
- nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra
a 2018/2019-es tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.
- A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő intézményben, szakon és a 2019/2020-as tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
- A Hunyadi János Ösztöndíj folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény látja el.
- A támogatás forrása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
- Az ELTE az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a Hunyadi János Ösztöndíjasokkal (ld. "a pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket” c. fejezetben), s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázó számára az ELTE Márton Áron Kollégiumai szakmai programokat hirdetnek. A MÁSZ kollégiumok Budapesten ún. szakestek formájában szakmai előadásokat, Debrecenben, Szegeden és Pécsett pedig választható egyetemi kurzusokat és alkalmi előadásokat kínálnak. Az ezeken való részvétel előnyt jelenthet a következő tanévre szóló Hunyadi János Ösztöndíj pályázat valamint a kollégiumi felvétel során.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- A pályázatok a benyújtott igazolások és mellékletek alapján, a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott alapképzéses tanulmányok eredményei, illetve a pályázó tudományos-kutató tevékenysége, szakkollégiumi teljesítménye figyelembe vételével kerülnek elbírálásra. A pályázatok előértékelését az Előértékelő Bizottság (melynek elnöke dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
- Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül az ELTE Külhoni Pályázatok Osztálya részéről elektronikus feladásra kerül a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre., illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen az ELTE Külhoni Pályázatok Osztályán érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a tudomásszerzést követő 7 napon belül.
- A pályázatok értékelését az Előértékelő Bizottság előzetes javaslata alapján az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: dr. Érsek Vivienn, az EMMI Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Auszriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának szakmai igazgatója és Benked László, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztályának ösztöndíj referense, Árvai Attila, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztály külhoni felsőoktatási referense.
- A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának - mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is - figyelembe vételével az emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül az az ELTE Külhoni Pályázatok Osztálya részéről elektronikus feladásra kerül a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az EMMI oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) az ELTE szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjat adományozó felé teljesítendő tanulmányi, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
- tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
- elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI, és az ELTE, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig de legfeljebb 2019. november 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI, és az ELTE általi kezeléséhez a Hunyadi János Ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
- Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a magyarországi felsőoktatási intézmény (amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyt létesít, vagy hallgatói jogviszonyban áll) folyósítja a Hunyadi János Ösztöndíjat. A Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 30 000 Ft/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2019/2020-as tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.
- A Hunyadi János ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2019/2020-as tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában vesz részt, a Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) is.
- A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
- Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj - vagy annak egy részének - visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
- A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a https://martonaron.elte.hu honlapon.

Pályázhat minden olyan
- a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiségű, illetve
- a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű, továbbá
- a diaszpórában élő, valamely más külföldi ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat és
- a 2019. februárban induló (ún. keresztféléves) felsőoktatási felvételi eljárásban, vagy
- a 2019. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a http://www.felvi.hu honlap 2019 szeptemberében induló mesterképzések tájékoztató felülete, felsőoktatási felvételi eljárásról szóló rész) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésre kellett felvételt nyernie. A magyar állami részösztöndíjjal támogatott, a költségtérítéses/önköltséges képzésre felvettek, vagy a 2019. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik
- felsőoktatási alapképzéses tanulmányaikat megelőzően nem vettek részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (korábban: Balassi Intézet) egy éves, ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésében;
- a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban nem valamely magyarországi felsőoktatási intézményben végezték miniszteri ösztöndíjasként felsőoktatási alapképzéses tanulmányaikat.
- Nem pályázhatnak azok, akik a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban valamely magyarországi felsőoktatási intézményben osztatlan képzésben vettek részt miniszteri ösztöndíjasként és szereztek mesterszintű diplomát.
- Nem pályázhatnak azok, akik már rendelkeznek mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel (diplomával).
- Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban a 2019/2020-as tanévben
- nem államilag elismert (akkreditált) magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy
- nem nappali munkarendű képzésben résztvevő, vagy
- nem állami ösztöndíjas finanszírozási formában szervezett képzésben résztvevő, vagy
- nem mesterképzésben (vagyis felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésben) résztvevő
személyek.
- Nem pályázhatnak a mesterképzéses tanulmányaikat 2019 szeptemberében megkezdő azon személyek, akik a 2019. évi pótfelvételi eljárásban nyertek felvételt.
- Nem pályázhatnak a csángó-magyar és a szlovákiai magyar nemzetiségű személyek közül a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek (akik nem rendelkeznek külföldi /szlovákiai, romániai/ állandó lakcímmel).
- Nem pályázhatnak a diaszpórában élő magyar nemzetiségű személyek közül a külföldi állandó lakóhellyel (ide nem értve a horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai lakóhelyet) nem rendelkező személyek.
- Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban a 2019/2020-as tanévben részesülő személyek.

További pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az alább meghatározott további feltételeknek.)
A 2019/2020-as tanévre meghirdetett Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám: 5 fő.
A pályázónak a 2019/2020-as tanévben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű mesterképzésében kell elsőéves hallgatóként részt vennie. Az elsőéves hallgatónak az adott mesterképzésre vagy a 2019. évi keresztféléves, vagy a 2019. évi általános felvételi eljárásban kellett felvételt nyernie.
A magyar állami részösztöndíjjal támogatott, vagy a költségtérítéses/önköltséges képzésben résztvevők, vagy a 2019. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.
Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi ismeretek, idegen nyelvek és kultúrák elsajátítását tartalmazó képzési célú bölcsészettudományi szakokat (pl. német nyelv, irodalom és kultúra szak; azonban nem lehet pályázni e szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. német nyelv, irodalom és kultúra /német nyelven/]).

Amennyiben az elbírálás során a megadott Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az EMMI és az ELTE által közösen a 2019/2020-as tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves alap-, osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára Hunyadi János Ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

Pályázat beadás menete:
1. Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének - (nem a postabélyegző dátumának) - határideje:
- 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és
- 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
- mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!
- a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
ELTE Oktatási Igazgatóság - Budapest - Külhoni Pályázatok Osztálya
személyes ügyfélfogadás: A budapesti ügyfélfogadási időpontokról tájékozódjon a https://martonaron.elte.hu honlapon!
1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/2132. mellék; 2199. mellék;

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a http://www.felvi.hu honlapon (magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályának illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:
ELTE Oktatási Igazgatóság - Budapest - Külhoni Pályázatok Osztálya
1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/2132. mellék; 2199. mellék;
jelige:” 2019” "csángó-/szlovákiai/diaszpórabeli magyar mester pályázat”
A pályázatról, illetve a beadott pályázatok megérkezéséről e-mailben lehet tájékozódni az aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu e-mail címen.
Az Értékelő Bizottság az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályához határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

Szükséges benyújtandók, dokumentumok, igazolások
Kötelezően csatolandó:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz, ahol ezt kéri a pályázat - az elektronikus pályázati adatlap részeként kell feltölteni, majd beadott pályázat papírra kinyomtatott és aláírt PDF adatlap dokumentumához a pályázat benyújtásakor!
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- magyarországi felsőoktatási (egyetemi/főiskolai) alapképzéses oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) hitelesített* másolata (e dokumentumok egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító az Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégiuma illetékes munkatársának bemutatja)
- a külföldi (romániai vagy szlovákiai) állandó lakcímet igazoló okmány másolata
- a mesterképzéses felvételről/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani (a felvételről szóló igazolásra megfelelő a személyes e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is)
*A felsőoktatási intézmény, vagy közjegyző, vagy Magyarország külföldi képviselete (nagykövetség, főkonzulátus, konzulátus) által hitelesített.

Csatolható mellékletek:
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles** másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);
- publikáció(k) (szerzőként, szerkesztőként, fordítóként) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. (Publikáció típusok: szakkönyv, monográfia; egyetemi jegyzet, oktatási segédlet; közlemény - külföldi, szülőföldi vagy magyarországi referált szakmai folyóiratban, konferenciakötetben, tanulmánykötetben; közlemény, recenzió szakfolyóiratban; publikáció ismeretterjesztő folyóiratban.) Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
- tudományos kutatóprojekt(ek)ben való részvétel hitelt érdemlő igazolása (a projektet szervező intézmény részéről kiállított - pecséttel, aláírással ellátott - igazolás). Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltüntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező;
- tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó) készített a szervező intézmény által hitelesített másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);
- művészeti tevékenység alátámasztása a szervező által kiállított hiteles igazolással;
- közösségi tevékenység igazolása (Hallgatói önkormányzati tisztséget, közösségi tevékenységet - pontos dátummal jelölve az ellátott feladatkört illetve tisztséget - a felsőoktatási intézmény pecsétjével - nem a hallgatói önkormányzat pecsétjével - hitelesített igazolás benyújtásával kell alátámasztani. Az ELTE Márton Áron Szakkollégium diákotthonaiban betöltött kollégiumi önkormányzati/kollégiumi bizottsági tisztséget illetve állandó jelleggel ellátott feladatkört a ELTE Márton Áron Szakkollégium igazgatójának vagy az adott kollégium vezetője által kiállított igazolással kell alátámasztani.)

https://martonaron.elte.hu/content/magyarorszagi-hunyadi-janos-osztondij-palyazat-a-2019-ben-felvettek-szamara.t.8203

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum