Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hunyadi János ösztöndíj külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem
Határidő:
08/05/2019, 08/06/2019
Érvényes:
08/06/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára
Pályázhat:
minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy - az ukrán és szerb állampolgárságú személyek kivételével -, aki
- a 2018/2019-es tanévben a KKM külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vett részt Márton Áron ösztöndíjasként, és
- felvételt nyert a 2019/2020-as tanévre valamely magyarországi felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas, nappali munkarendű alap- vagy osztatlan képzésére, valamint
- az egyetemi előkészítő határon túli magyar csoportjaiban ösztöndíjas hallgatóként sikeresen befejezte a tanévet, azaz a tanult tantárgyankénti súlyozott átlageredménye legalább 25%, vagy
- az egyetemi előkészítő nem magyar anyanyelvű csoportjában ösztöndíjas hallgatóként a tanév végén minden tantárgyból sikeres záróvizsgát tett
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hunyadi János ösztöndíj külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára

HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjra a 2019/2020-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert azon külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2018/2019-es tanévben a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) együttműködve dolgozta ki, és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
- Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal a külhoni magyar értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- Az EMMI és az ELTE-közösen dolgozta ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
- A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.), a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű képzésben a 2019/2020-as tanévre felvételt nyert külhoni magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az emberi erőforrások minisztere által tíz hónapra - a 2019/2020-as tanév időtartamára - adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat.
- A nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2019/2020-as tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak a további, felsőbb éves tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.
- A külhoni magyar hallgatók, amennyiben
- nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
- nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra
a 2018/2019-es tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.
- A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő intézményben, szakon és a 2019/2020-as tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
- A Hunyadi János Ösztöndíj folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény látja el.
- A támogatás forrása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
- Az ELTE az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a Hunyadi János Ösztöndíjasokkal (ld. "a pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket” c. fejezetben), s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- A pályázó pályázata benyújtásával felhatalmazza az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét továbbítsa a pályázat lebonyolítását végző az ELTE illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez az ELTE az Oktatási Hivataltól kapott regisztrációs számát felhasználhassa.
- A pályázatok a benyújtott igazolások és mellékletek alapján, a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében folytatott tanulmányok, a magyarországi közép vagy emelt szintű érettségi vizsgák, valamint a felvételi eljárásban szükséges gyakorlati vizsgák eredményeinek figyelembe vételével kerülnek elbírálásra. A pályázatok előértékelését az Előértékelő Bizottság (melynek elnöke dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
- Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről az ELTE a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen az ELTE Külhoni Pályázatok Osztályánál lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a tudomásszerzést követő 7 napon belül.
- A pályázatok értékelését az Előértékelő Bizottság előzetes javaslata alapján az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: dr. Érsek Vivienn, az EMMI Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Auszriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának szakmai igazgatója és Benked László, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztályának ösztöndíj referense, Árvai Attila, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztály külhoni felsőoktatási referense.
- A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának - mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is - figyelembe vételével az emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül az ELTE részéről elektronikus postai (e-mail) feladásra kerül.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az EMMI oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) az ELTE szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjat adományozó felé teljesítendő tanulmányi, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
- tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
- elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen
elérhetőségeinek megváltozása.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI, az ELTE, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig, de legfeljebb 2019. november 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI és az ELTE általi kezeléséhez a Hunyadi János Ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
- Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a magyarországi felsőoktatási intézmény (amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyt létesít, vagy hallgatói jogviszonyban áll) folyósítja a Hunyadi János Ösztöndíjat. A Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 30 000 Ft/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2019/2020-as tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.
- A Hunyadi János ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2019/2020-as tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában vesz részt, a Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) is.
- A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
- Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj - vagy annak egy részének - visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
- A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a https://martonaron.elte.hu honlapon.

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy - az ukrán és szerb állampolgárságú személyek kivételével -, aki
- a 2018/2019-es tanévben a KKM külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vett részt Márton Áron ösztöndíjasként, és
- felvételt nyert a 2019/2020-as tanévre valamely magyarországi felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas, nappali munkarendű alap- vagy osztatlan képzésére, valamint
- az egyetemi előkészítő határon túli magyar csoportjaiban ösztöndíjas hallgatóként sikeresen befejezte a tanévet, azaz a tanult tantárgyankénti súlyozott átlageredménye legalább 25%, vagy
- az egyetemi előkészítő nem magyar anyanyelvű csoportjában ösztöndíjas hallgatóként a tanév végén minden tantárgyból sikeres záróvizsgát tett.

FIGYELEM! Azon szerb és ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személyek, akik a 2018/2019-es tanévben a KKM külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként és a magyarországi felvételi eljárásban felvételt nyertek valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alap- vagy osztatlan, magyar állami ösztöndíjjal támogatott formájú képzésére, az EMMI és az ELTE másik, az ukrán vagy a szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű első éves hallgatók számára kiírt Hunyadi János Ösztöndíj pályázatán vehetnek részt!
A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a 2018/2019-es tanévben nem vettek részt a KKM egy éves, Márton Áron ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésében és azt nem zárták sikeres záróvizsgával (nem magyar anyanyelvű csoportjában tanult hallgatóként), illetve tanult tantárgyanként legalább 25%-os súlyozott átlageredménnyel (határon túli magyar csoportjaiban tanult hallgatóként).
- Nem pályázhatnak azon szerb és ukrán állampolgárságú személyek, akik 2018/2019-es tanévben a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként.
- Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban a 2019/2020-as tanévben
- nem államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy
- nem nappali munkarendű képzésben résztvevő, vagy
- nem állami ösztöndíjas finanszírozási formában szervezett képzésben résztvevő, vagy
- nem felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésben (vagyis felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási mesterképzésben) résztvevő
személyek.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átvétellel bejutó személyek.
- Nem pályázhatnak az alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaikat 2019 szeptemberében megkezdő azon személyek, akik a 2019. évi pótfelvételi eljárásban nyertek felvételt.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2019/2020-as tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek.
- Nem pályázhatnak azon személyek, akik nem rendelkeznek a származási országukban (külföldön) állandó lakcímmel.
- Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten a 2019/2020-as tanévben nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő személyek.

A 2019/2020-as tanévre meghirdetett Hunyadi János ösztöndíjas keretszám: 15 fő.
Amennyiben az elbírálás során a megadott ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az EMMI és az ELTE által közösen a 2019/2020-as tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves alap-, vagy osztatlan, vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára Hunyadi János Ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

A pályázatok beadásának módja és határideje:
1. Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének - (nem a postabélyegző dátumának) - határideje:
- 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és
- 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
- mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!
- a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

ELTE Oktatási Igazgatóság - Budapest - Külhoni Pályázatok Osztálya személyes ügyfélfogadás: A budapesti ügyfélfogadási időpontokról tájékozódjon a https://martonaron.elte.hu honlapon!
1056 Budapest, Szerb utca 21-23 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/2199. mellék;
A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a www.felvi.hu honlapon (magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályának illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

A pályázatokat egy példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:
ELTE Oktatási Igazgatóság - Budapest - Külhoni Pályázatok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/ 2199. mellék;
jelige "Előkészítőt végzett 2019"
A pályázatról, illetve a beadott pályázatok megérkezéséről e-mailben lehet tájékozódni az aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu e-mail címen.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- a 2019. évi május- júniusi érettségi vizsgaidőszakában (ún. kétszintű érettségi rendszerben) letett magyarországi emelt vagy közép szintű érettségi vizsgák tanúsítványainak/bizonyítványának hitelesített, vagy egyszerű másolata (e dokumentumok egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító szervezet illetékes munkatársának bemutatja). E dokumentumok benyújtása az egyetemi előkészítő nem magyar anyanyelvű, azaz külföldi csoportjaiban tanult hallgatók számára nem kötelező!;
- KKM Előkészítő képzése által a 2018/2019-es tanévről kiállított bizonyítvány egyszerű másolata;
- az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;
- a magyarországi 2019-es felsőoktatási felvételről szóló igazolás másolata (erre a célra megfelel a személyes e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is);
- gyakorlati vizsga esetén (pl. a művészet, vagy művészetközvetítési képzési területhez tartozó szak esetén) a gyakorlati vizsga vizsgalapjának vagy a vizsga eredményét igazoló igazolás egyszerű másolata.

https://martonaron.elte.hu/content/magyarorszagi-hunyadi-janos-osztondij-palyazat-a-2019-ben-felvettek-szamara.t.8203

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum