Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása / Baross-17/KKV
Kiíró:
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Határidő:
10/20/2017
Érvényes:
10/20/2017
Tárgymutató:
egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása / Baross-17/KKV
Pályázhat:
A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász - őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
pályázati felhívása
egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások
eszközbeszerzéseinek támogatására
a 2017. évben
Baross-17/KKV

I. A pályázat célja
Vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni vállalkozók, valamint jogi személyiségű mikro-, kis- és középvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

II. A pályázat legfontosabb célkitűzései
- a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
- a gazdasági tevékenységek erősítése
- a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése
- a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel
- a foglalkoztatottság növelése
A pályázati keretösszeg: összesen 2 425 000 000 Ft
A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

III. Támogatás formája
A támogatás formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az áfa visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

IV. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1.-2017. október 20.
A pályázat benyújtásához a Pályázónak elektronikusan kell a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon regisztrálnia.
A pályázatot a honlapon található elektronikus pályázat kitöltő felületen kell elkészíteni, és az előírt mellékleteket beszkennelve csatolni. A pályázat elkésztését követően a pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat ki kell nyomtatni, és az aláírást követően a mellékletek másolati példányaival együtt a Programiroda jelen felhívás XVIII. g) pontban megjelölt területi irodáinak egyikében kell benyújtani. A pályázat benyújtására a pályázó természetes személy vagy a jogi személy szervezet hivatalos képviselője jogosult.
A Pályázó, vagy képviselője a személyazonosságát személyi igazolvány bemutatásával is köteles személyesen igazolni. A Pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. 3
Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely
2017. október 20-án 16.00-ig személyesen benyújtásra kerül.
Csak a határidőn belül beérkezett pályázatok érvényesek.

V. Pályázható kategóriák
Pályázni lehet minden olyan, nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását. A pályázat tárgyát a pályázati kérelemben vázolt projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.

VI. A pályázati támogatás intenzitása, tárgyi hatálya és halmozhatósága
Egy pályázó legfeljebb 15 000 EUR támogatásban részesülhet a Vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása (A) kategóriában.
a) A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-euró MNB középárfolyam alapján. A szállító, vagy utófinanszírozás esetén a pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg euróra történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam.
b) Ha a Pályázó az eszközt Magyarországról szerzi be, a támogatást forintban kell igényelnie és a kiutalás is forintban történik.
c) Ha a Pályázó az eszközt nem Magyarországról szerzi be, a támogatást euróban kell igényelnie és a kiutalás is euróban történik, az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.
A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás (a csekély összegű támogatást igénylővel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő, természetes személy „vállalkozás” és nem természetes személy „vállalkozás”) részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, tekintet nélkül a támogatás formájára és céljára.
Minden egyes új „de minimis” támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt „de minimis” támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A 3 éves időszak kezdetének számításakor a „de minimis” támogatás odaítélésére vonatkozó döntés időpontja az irányadó.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének figyelembe vételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének 5
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (és jelen pályázati felhívás) alapján a „de minimis” támogatásokra valamennyi ágazat vállalkozásai pályázhatnak, feltéve, hogy a megpályázott támogatás nem minősül a következőknek:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
 a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

VII. A pályázat általános feltételei
a) A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász - őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
b) A beszerzett eszközt a jogosult területen kell használni, kivéve, ha a beszerzett eszköz közvetlenül az utazással járó vállalkozási tevékenységet szolgálja.
c) A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.
d) Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben”) vagy a „Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
e) Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
f) Ugyanazon eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy Pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben mégis benyújtásra kerül, úgy az valamennyi pályázat kizárásával, illetve a támogatás visszafizetésével jár. A beszerzendő eszköz(ök) kizárólagos tulajdonosa a Pályázó lehet.
g) Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és a Programiroda által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
h) A pályázat tárgyát legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól.
i) Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
j) A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni a Programiroda részére.
k) A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
l) A Pályázó köteles a szerződés aláírásakor a támogatás összegére szóló megfelelő biztosítékot nyújtani, azaz váltót kiállítani az elnyert támogatási összeg erejéig.
m) A Pályázó - pozitív elbírálás esetén - a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a foglalkoztatottak számát.
n) Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
o) Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.

VIII. Nem részesülhetnek támogatásban
a) politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;
b) azok a vállalkozások, amelyek felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak;
c) akár a Szlovák Köztársaság, akár Magyarország felé fennálló rendezetlen kötelezettségekkel, illetve tartozásokkal rendelkező őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások;
d) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások (tőke szempontjából nem felelnek meg);
e) a Bizottság 651/2014/EU Rendelete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő és különleges megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott programban segítséget igénybe vevő vállalkozások;
f) azok a vállalkozások, amelyek az alkalmazottaknak nem fizetettek járulékokat, fizetést és egyéb a munkaszerződésből eredő tartozásuk van;
g) azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik az adott célokra már részesültek támogatásban, mellyel az adott „de minimis” támogatásra vonatkozó szabályok által meghatározott felső összeghatárt elérték;
h) azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek és akik valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a pályázati projekttel kapcsolatban.

IX. Költségelszámolás feltételei
a) A Pályázó kizárólag nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére pályázhat, melyek elősegítik az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességének növelését és fenntartását.
b) A pályázat tárgyát képező eszközt a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést a Programiroda értékelője az értékelés során vizsgálja: az indokolatlanul túlárazott eszköz támogatási összegét csökkenti, különösen nagymértékű eltérés esetén a pályázatot elutasítja.
c) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
d) A Pályázó az önrészt a pályázatában megadott bankszámlaszámról köteles utalni a szállítónak.
e) Pályázó egy lehívást nyújthat be. A szállító az összes beszerzendő eszközt egy számlán köteles szerepeltetni, tételes alábontással.
f) Tekintettel arra, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor, az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli.

X. Nem elszámolható költségek
- adósságtörlesztés;
- személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium stb.);
- késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és a visszaigényelhető áfa;
- támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása;
- fordítási költségek;
- forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármely éven belül leírható eszköz);
- személy- és tehergépjárművek, ezek alkatrészei; valamint pótkocsi;
- táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök;
- számítógépes programok és operációs rendszerek általános és irodai használatra;
- kényelmi és szórakoztató eszközök, fotóeszközök, mobiltelefonok, kamerák, kép- és hangrögzítés segédeszközei, valamint minden olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető;
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó, üzembehelyzésen kívüli szolgáltatás.

XI. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció természetes személy pályázó esetén
a) a pályázat online felületén kitöltött pályázati adatlap kinyomtatott és a Pályázó vagy hivatalos képviselője által aláírt példánya;
b) a Pályázó szlovák személyi igazolványának másolata;
c) egyéni vállalkozói engedély vagy az egyéb bejegyzett tevékenységet igazoló okirat másolata;
d) a pályázat tárgyát képező eszközök specifikációját tartalmazó három árajánlat, mely tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát, mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap (a nem magyar nyelven készített árajánlatok tételes magyar nyelvű fordításai is csatolandók, melyeket a Pályázó alaírásával hitelesít, hogy megegyeznek a szlovák nyelvű eredetivel).
e) az adószámot igazoló dokumentum;
f) a Pályázó számlavezető bankjánál nyitott, a pályázat benyújtásának időpontjában nem zárolt számlájáról a Pályázó nevére szóló számlaszám igazolás;
g) amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés másolata);

XII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció jogi személy pályázó esetén
a) a pályázat online felületén kitöltött pályázati adatlap kinyomtatott és a Pályázó hivatalos képviselője által aláírt példánya;
b) a Pályázó hivatalos képviselője személyi igazolványának másolata, ill. ha a tulajdonos nem egyezik meg a képviselővel, akkor Pályázó (végső) tulajdonosa vagy (végső) tulajdonosai szlovák személyi igazolványának másolata;
c) A pályázat tárgyát képező eszközök specifikációját tartalmazó három árajánlat, mely tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát, mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a Pályázó hivatalos képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a szlovák nyelvű eredetivel.
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonat (szerződéskötés előtt is szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása);
e) a pályázatban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolata;
f) az adószámot igazoló dokumentum;
g) a 2016-os pénzügyi év eredménykimutatása mérlegbeszámolóval;
h) a Pályázó számlavezető bankjánál nyitott, a pályázat benyújtásának időpontjában nem zárolt számlájáról a Pályázó nevére szóló számlaszám igazolás;
i) amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, a projekt megvalósítása utáni legalább 5 évre kötött bérleti szerződés).

XIII. Hiánypótlás a pályázati szakaszban
A Programiroda a beérkező pályázatokat először formai ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén a Programiroda hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet (e-mailt) küld a Pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 8 naptári nap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőn túli pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

XIV. A pályázat elbírálásának módja és Szerződéskötés
a) A befogadott pályázatokról a program Irányító Testülete tesz döntési javaslatot a kötelezettségvállaló számára. Az Irányító Testület jogosult javaslatot tenni az igényelt támogatási összeg csökkentésére.
b) Az értékeléssel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására.
c) A pályázatok támogatásáról szóló döntés várhatóan a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül megszületik. A döntésről a Pályázó értesítést kap e-mailben, valamint ezzel egy időben a pályázat online felületére (http://www.baross-palyazatok.eu) is felkerül.
d) A pályázati dokumentáció a Programiroda archívumában kerül tárolásra. A Programiroda a pályázati eljárás során a Pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét a Programiroda a pályázat online felületén nyilvánosságra hozza.
e) A támogatási döntés ellen kifogás a Programirodánál nyújtható be az eredményről szóló tájékoztatást követő 8 naptári napon belül. A kifogást írásban, a Programiroda területileg illetékes irodájában kell benyújtani.
f) A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat a Programiroda nem veszi figyelembe.
g) A Programiroda a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.
h) A Programiroda fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázótól.
i) A Programiroda a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.
j) A szerződéskötéshez benyújtandók az adóhatóság, az adott egészségbiztosító, a Szociális Biztosító és az illetékes helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincs köztartozása, valamint jogi személyek esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat és 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány. A dokumentumokat a pályázat online felületén beszkennelve, valamint a szerződés aláírásakor papír alapon is be kell nyújtani.
k) Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.
l) A Támogatási szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumok listáját a döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg küldi meg a Programiroda.
m) Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.
n) A Programiroda a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.
o) A Támogatási szerződésre a Programiroda a magyar jog alkalmazását köti ki.

XV. Főbb pályázatértékelési szempontok
A pályázati beadványnak, azon belül a megvalósítani kívánt célnak illeszkednie kell a Baross Gábor Tervhez. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a formai követelményeknek, annak tartalmi értékelése következik.

XVI. A támogatás felhasználása, elszámolása
a) Az önerő kifizetésének igazolásának, azaz a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított előlegszámlának (melyen szerepel a még fizetendő összeg is), valamint a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítése igazolásának, továbbá a szállítói számlának a Programiroda részére történő benyújtásának a határideje 2018. március 31. A támogatás felhasználási határideje 2018. április 30. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2018. május 31. Az elszámoláshoz a pályázat benyújtásának napjától 2018. április 30-ig tartó időszakban kiállított és pénzügyileg teljesített számlák nyújthatók be. Nem számolható el olyan költség, amelyre bármilyen egyéb támogatás vagy forrás fedezetet nyújt (kettős finanszírozás tilalma). Nem számolhatók el az olyan számlák, amelyeket a Pályázóhoz kötődő cégek (amelyekben a Pályázó tulajdonnal rendelkezik, ill. amelyeknek a Pályázó tulajdonosa) állítanak ki.
b) A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal elszámolni. A projekt megvalósítása a Pályázó kockázatára megkezdhető a pályázat benyújtását követően.
c) Ha a Pályázó a megpályázott eszközt a pályázat benyújtását követően, de a támogatási szerződés megkötése előtt már beszerezte, akkor a támogatási szerződés aláírását követően a Programiroda a támogatás összegét a Pályázónak egy összegben fizeti ki, a teljesített számla alapján.
d) Ha a Pályázó az eszközt a támogatási szerződés megkötéséig nem szerezte be, akkor a támogatási szerződés aláírását követően először ki kell fizetnie a szállítónak az önrészt. Az önerő kifizetésének igazolását követően a Programiroda a támogatás összegét egy összegben közvetlenül a szállítónak fizeti ki, a teljesített előlegszámla és a beszerzés fennmaradó részére vonatkozó szállítói számla alapján maximum a támogatói döntés összegének erejéig.
e) Amennyiben az árfolyamváltozásból kifolyólag a szállítónak átutalt támogatási összeg nem fedezi az önrész befizetése után fennmaradó részt, a különbözetet a Pályázó köteles kiegyenlíteni.
f) Ha a Pályázó a támogatásból beszerzett eszközt, vagy eszközöket a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, vagy bérbe adja, úgy a támogatás teljes összegét az irányadó jogszabálynak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie.
g) A támogatás elszámolásának a következő magyar nyelvű dokumentumokat vagy szlovák nyelvű dokumentum esetén a Pályázó által hitelesített fordítását is kell tartalmazni:
- szakmai beszámoló a pályázat kiírás szerinti tevékenység eredményeiről;
- költségösszesítő (Pénzügyi beszámoló);
- a támogatásból vásárolt eszközök számláinak a másolata;
- a vásárolt gépek és/vagy eszközök műszaki paramétereit, garanciáját bizonyító dokumentumok másolata;
- az eszközökre kötött kötelező biztosítások másolata (amennyiben kötelező);
- az eszközök átadási, beüzemeltetési jegyzőkönyveinek másolata;
- kifizetési bizonylatok másolata;
- a Szakmai és Pénzügyi beszámolót a pályázat online felületén kell benyújtani.
h) A Programiroda, vagy más ellenőrzésre jogosult szervezet helyszíni vizsgálatot tarthat a tervezett, vagy megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.
i) A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást az irányadó jogszabálynak megfelelő késedelmi kamatával együtt vissza kell fizetni. A nyertes Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás és a támogatási szerződés által meghatározott dokumentációról nyilvántartást vezetni, valamint azt 10 évig az utolsó támogatás kifizetésétől számítva megőrizni.
j) A Pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre jogosult szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A Pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani a Programiroda által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.
k) A Pályázó vállalja, hogy az ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában - segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.
l) A Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

XVII. Egyéb információk
a) Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.baross-palyazatok.eu. honlapon, valamint a Programiroda területi irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.
b) A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.
c) A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Programiroda a pályázati kiírás online felületén közzéteszi.
d) A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
e) A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai a Programiroda tulajdonában maradnak.
f) A pályázati dokumentáció részét képező szerződésminta a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon keresztül érhető el.
g) A pályázati felhívásokról a Programiroda területi irodáiban lehet érdeklődni. A Programiroda területi irodáinak elérhetőségei a következők:
SZPI Balassagyarmati Iroda
2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-230-9229 15
SZPI Salgótarjáni Iroda
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 30-249-4795
SZPI Sátoraljaújhelyi Iroda
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-586-4279
SZPI Putnoki Iroda (ideiglenes)
3630 Putnok, Városi Piac 2/B/4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-997-7575
SZPI Győri Iroda
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 1.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-615-0744
SZPI Komáromi Iroda (ideiglenes)
2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-375-6050
SZPI Esztergomi Iroda
2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 14.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-379-2998
http://www.baross-palyazatok.eu/tenders
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum