Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hunyadi János ösztöndíj szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem
Határidő:
08/05/2019, 08/06/2019
Érvényes:
08/06/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatóknak
Pályázhat:
minden olyan szlovén állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2019/2020-as tanévre nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formában, a jelen pályázatban meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyert valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hunyadi János ösztöndíj szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára

HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2019/2020-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű
- alap- vagy osztatlan képzésére, vagy
- mesterképzésére
felvételt nyert szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (továbbiakban ELTE) együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
- Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- Az EMMI és az ELTE közösen dolgozta ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kedvezménytörvény) hatálya alatt álló határon túli magyar nemzetiségű személyek a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése alapján a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint vehetnek részt a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzéseiben - függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás jogával.
- A pályázat továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.), a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű képzésben a 2019/2020-as tanévben résztvevő, a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az emberi erőforrások minisztere által tíz hónapra - a 2019/2020-as tanév időtartamára - adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat.
- A nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2019/2020-as tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.
- A Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyek, amennyiben
- nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
- nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra
a 2019/2020-as tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.
- A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő és az Értékelő Bizottság által is javasolt intézményben, szakon és a 2019/2020-as tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
- A Hunyadi János Ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény látja el.
- A támogatás forrása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
- Az ELTE az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a Hunyadi János Ösztöndíjasokkal (ld. "a pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket" c. fejezetben), s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.
- Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
- Jelen pályázat 1. és 3. kategóriája (a 3. kategória csak az alap- és osztatlan képzési szakok tekintetében) egyidejűleg megpályázható a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésének pályázatával. Mindkét pályázat beadása esetén jelen pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mindkét pályázat elnyerése esetén melyik ösztöndíjat részesíti előnyben, mivel egy személy egyidejűleg csak egy ösztöndíjat vehet igénybe a nevezett két ösztöndíj közül.
- A KKM magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésének 2018/2019-es tanévében végzett és felvételi eljárással a magyarországi felsőoktatási intézmények valamelyikébe felvett hallgatók számára külön pályázaton kell a Hunyadi János Ösztöndíjat megpályázni, nem jelen pályázatra kell jelentkezniük.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázó számára az ELTE Márton Áron Kollégiumai szakmai programokat hirdetnek. A MÁSZ kollégiumok Budapesten ún. szakestek formájában szakmai előadásokat, Debrecenben, Szegeden és Pécsett pedig választható egyetemi kurzusokat és alkalmi előadásokat kínálnak. Az ezeken való részvétel előnyt jelenthet a következő tanévre szóló Hunyadi János Ösztöndíjpályázat valamint a kollégiumi felvétel során.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- A pályázó pályázata benyújtásával felhatalmazza az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét továbbítsa a pályázat lebonyolítását végző Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és az ELTE illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez az ELTE az Oktatási Hivataltól kapott regisztrációs számát felhasználhassa.
- A pályázatok előértékelését a benyújtott igazolások és mellékletek alapján jelen pályázat 1. és 3. kategóriája (a 3. kategória csak az alap- és osztatlan képzési szakok tekintetében) esetében a pályázók középiskolai tanulmányi eredményei és tanrenden kívüli tanulmányi tevékenysége figyelembe vételével, a 2. és 3. kategóriája (a 3. kategória csak a mester képzési szakok tekintetében) esetében a pályázók alapképzéses tanulmányi eredményei és a pályázó tudományos-kutató tevékenysége figyelembe vételével egyedi elbírálással az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, elnöke: Wurst Erzsébet) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
- Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnél lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a tudomásszerzést követő 7 napon belül.
- A pályázatok értékelését az Előértékelő Bizottság előzetes javaslata alapján az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: dr. Érsek Vivienn, az EMMI Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Auszriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának szakmai igazgatója és Benked László, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztályának ösztöndíj referense, Árvai Attila, az EMMI Külhoni Felsőoktatási Főosztály külhoni felsőoktatási referense.
- A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának - mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is - figyelembe vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részéről elektronikus postai (e-mail) feladásra kerül.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) az ELTE szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjat adományozó felé teljesítendő tanulmányi, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - úti okmány - száma);
- tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
- elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, az EMMI, az ELTE, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig - de legfeljebb 2019. november 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI és az ELTE általi kezeléséhez a Hunyadi János ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
- Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a magyarországi felsőoktatási intézmény (amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyt létesít, vagy hallgatói jogviszonyban áll) folyósítja a Hunyadi János Ösztöndíjat. A Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 30 000 Ft/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2019/2020-as tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.
- A Hunyadi János ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2019/2020-as tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában vesz részt, a Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) is.
- A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
- Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj - vagy annak egy részének - visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
- A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a https://martonaron.elte.hu honlapon.

Pályázhat minden olyan szlovén állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2019/2020-as tanévre nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formában, a jelen pályázatban meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyert valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak nappali munkarendű alap-, osztatlan képzésre és nappali munkarendű mesterképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el a magyar állami ösztöndíjjal támogatott ponthatárt.
- Felsőfokú szakképzésre, illetve nem nappali munkarendű felsőoktatási képzésekre jelentkezők nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali munkarendű alap-, osztatlan képzés, nappali munkarendű mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a http://www.felvi.hu honlapon.)
- Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
- Nem pályázhatnak azon személyek, akik nem rendelkeznek szlovéniai állandó lakcímmel
- Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2019/2020-as tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átvétellel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés - 2 fő
A pályázónak a 2019. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. http://www.felvi.hu honlap felsőoktatási felvételi eljárásról szóló része) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alapképzésre vagy osztatlan képzésre kell felvételt nyernie, a magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy az önköltséges képzésre felvettek, valamint a pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek,nem részesülhetnek ösztöndíjban.
A 2018/2019-es tanévben a KKM ösztöndíjas magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vettek számára külön pályázati kiírás kerül meghirdetésre!
Pályázni minden a http://www.felvi.hu honlapon szereplő, 2019. szeptemberben induló, nappali munkarendű magyarországi felsőoktatási alap- illetve osztatlan képzési szakkal lehet.
Nem lehet pályázni az alább felsorolt szakokkal (a képzési területek szakjait, a szakirányokat a http://www.felvi.hu honlapon lehet beazonosítani):
- bölcsészettudomány képzési terület: szlavisztika (minden szakiránnyal);
- műszaki képzési terület: biztonságtechnikai mérnöki
- az államtudományi képzési terület összes szakja az államtudományi osztatlan képzési szak (mellyel lehet pályázni) kivételével;
- a pedagógusképzés képzési terület alábbi szakjai:
- alapképzési szakok: minden nemzetiségi szakirányú képzés (cigány-roma, horvát, német, román, szlovák, szlovén stb.) bármely szakpárral és képzési idővel;
- osztatlan képzési szakok;
minden nemzetiségi szakirányú képzés bármely szakpárral és képzési idővel;
nyelv és kultúra tanára bármely szakpárral és képzési idővel.
Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi ismeretek, idegen nyelvek és kultúrák elsajátítását tartalmazó képzési célú bölcsészettudományi szakokat (pl. germanisztika szak; azonban nem lehet pályázni az idegen nyelvi szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. germanisztika /német nyelven/]).
(A művészeti képzési terület szakjaival a 3. pályázati kategóriában lehet pályázni.)
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.
A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében az Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül - szükség szerint - dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi ösztöndíjat javasol pl. a germanisztika szakkal pályázók részére).
Az Értékelő Bizottság a képzési területek keretszámának meghatározásakor - amennyiben az 1. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát -
- a nappali tagozatos mesterképzés (2. pályázati kategória) kerete, és/vagy
- a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete
javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

2. Nappali tagozatos mesterképzés - 1 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai vagy bachelor fokozatot nyújtó diplomával rendelkező személyek jelentkezhetnek, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben nappali munkarendű mesterképzésben mester szintű diplomát kívánnak szerezni.
A pályázónak
- a 2019. februárban induló (ún. keresztféléves) felsőoktatási felvételi eljárásban, vagy
- a 2019. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a http://www.felvi.hu honlap 2019. szeptemberében induló mesterképzések tájékoztató felülete, felsőoktatási felvételi eljárásról szóló rész)
nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésre kellett felvételt nyernie. A magyar állami részösztöndíjjal támogatott, a költségtérítéses/önköltséges képzésre felvettek, vagy a 2018. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.
Pályázni az alábbi mesterképzéses szakokkal lehet (a lentebb feltűntetett szakok kivételével):
- a 2019. februárban induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzéses szakkal (elérhető a http://www.felvi.hu honlap korábbi felvételi eljárásokban meghirdetett képzések felületén), illetve
- a 2019 szeptemberében induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzési szakkal (elérhető a http://www.felvi.hu honlap 2019 szeptemberében induló mesterképzések felületén).
Nem lehet pályázni azonban a következő szakokkal:
- államtudományi képzési terület szakjai, kivéve a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok;
- bölcsészettudomány képzési terület: horvát nyelv és irodalom; néderlandisztika; szerb nyelv és irodalom; szlovén nyelv és irodalom;
- pedagógusképzés képzési terület: minden nemzetiségi szakirányú nyelv és kultúra tanára bármely szakpárral és bármely képzési idővel;
Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi ismeretek, idegen nyelvek és kultúrák elsajátítását tartalmazó képzési célú bölcsészettudományi szakokat (pl. német nyelv, irodalom és kultúra szak; azonban nem lehet pályázni e szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. német nyelv, irodalom és kultúra /német nyelven/]).
(A művészet képzési területhez tartozó mester szakokkal a 3. pályázati kategóriában lehet pályázni!)
A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. a http://www.felvi.hu honlap 2019. szeptemberben induló mesterképzések felületén, valamint 2019. februárban indult mesterképzések felülete) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében az Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül - szükség szerint - dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja.
Az Értékelő Bizottság a képzési területek keretszámának meghatározásakor - amennyiben a 2. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát -
- a nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés (1. pályázati kategória) kerete, és/vagy
- a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete
javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alap-, osztatlan és mesterképzés - az ukrán, szerb, horvát és szlovén állampolgárságú jelentkezők együttes kerete 10 fő ).
Az EMMI az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.
Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakra (ld. a http://www.felvi .hu honlap művészeti képzési területhez tartozó 2019. szeptemberében induló alap-, osztatlan szakok és mester szakok) nyertek felvételt, továbbá megfelelnek
- alap- és osztatlan képzés esetében az 1. pályázati kategóriánál,
- mesterképzés esetében a 3. pályázati kategóriánál
ismertetett egyéb feltételeknek.
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!
A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait az Értékelő Bizottság külön eljárás keretében, együttesen bírálja el az EMMI Felsőoktatási Képzési Főosztálya által felkért szakértők bevonásával.
Amennyiben az elbírálás során az 1-3. pályázati kategóriákban megadott Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az EMMI és az ELTE által közösen a 2019/2020-as tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves alap-, vagy osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára Hunyadi János Ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

A pályázatok beadásának módja és határideje:
1. Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének - (nem a postabélyegző dátumának) - határideje:
- 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és
- 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
- mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!
- a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a http://www.felvi.hu honlapon (magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és az ELTE illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

Figyelem! Amennyiben a pályázó a pályázati határidőig nem tudja (nem tudja biztosan), hogy mely szakra/képzésre nyert felvételt, ez esetben kérjük, hogy az elektronikus pályázati adatlapon megjegyzés rovatában jelezze a felvételi eljárásban szereplő államilag támogatott szakjainak összességét - azok sorrendjét is megjelölve - valamint az esetleges jogorvoslati kérelem - melyet a felvételi döntése tárgyában írt - pontos tartalmát, a pályázatát e megjegyzésekkel együtt a fenti beérkezési határidőig adja/küldje be! Ennek segítségével a pályázatot lebonyolító Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és az ELTE a megadott adatok alapján lekéri az Oktatási Hivataltól a pályázó felvételi eredményét, és a pályázatban automatikusan az adott pályázati kategórián belül a felvételt nyert szakot szerepelteti. Amennyiben a pályázat a beérkezési határidőig nem érkezik be, azt az Értékelő Bizottság nem veszi figyelembe!
A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Glavna ulica Fő utca 124.
Sl-9220 Lendava-Lendva
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról valamint az ösztöndíjszerződésről:
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Gönc Katja
Telefon: 00 386/2576 1578; Mobil: 00 386/ 31 671 003; Fax: 00-386-2 575 14 19
E-mail: gonc.katja@muravidek.si
Az Értékelő Bizottság a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.
Szükséges benyújtandók, dokumentumok, igazolások
Nappali munkarendű, alap- és osztatlan képzésre pályázók esetében (1., 3*. pályázati kategóriák):
*Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-, osztatlan képzésre nyert felvételt.

Kötelezően csatolandó:
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
- az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) egyszerű másolata. A pályázatot befogadó iroda munkatársa szükség esetén felszólíthatja a pályázót az eredeti dokumentum bemutatására.)
- kézzel írt önéletrajz
- min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
- 1 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a magyarországi személyazonosító igazolvány vagy útlevél /a magyar állampolgárság megléte esetén/, illetve a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, továbbá ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
- a szlovéniai állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
- a felvételről szóló igazolás másolata (erre a célra megfelel a személyes e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is)
- művészetközvetítési képzési területhez tartozó szak esetén a gyakorlati vizsga vizsgalapjának vagy a vizsga eredményét igazoló igazolás másolata.

Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
- művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumok másolatát (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél másolatát is csatolni kell).

Nappali munkarendű, mesterképzésre pályázók esetében (2. és 3.* pályázati kategóriák):
*Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó mesterképzésre nyert felvételt.
Kötelezően csatolandó:
- géppel írt szakmai önéletrajz
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
- egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata
- 1 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a magyarországi személyazonosító igazolvány vagy útlevél /a magyar állampolgárság megléte esetén/, illetve a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, továbbá ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolás másolatát (erre a célra megfelel a személyes e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is)

Csatolható mellékletek:
- két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának másolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.) A publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a pályázatot befogadó iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
- művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumok másolatát (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél másolatát is csatolni kell).
https://martonaron.elte.hu/content/magyarorszagi-hunyadi-janos-osztondij-palyazat-a-2019-ben-felvettek-szamara.t.8203

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum