Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása - mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság / VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/30/2017
Tárgymutató:
innovációs projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása / VP3-16.1.1
Pályázhat:
1. A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság:
a. agrár-Innovációs Operatív Csoport tagjai: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszer-feldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy, tanácsadók és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is részt vehet,
b. a Csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól,
c. a Csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
d. a Csoport minden tagjának részt kell venni a projektben,
e. a Csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza. (A konzorciumi együttműködési megállapodást a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza). A konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi tag lehet.
2. A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt, a projekt részét képező, az Agrár-Innovációs Operatív Csoportoktevékenységeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:
a. Mezőgazdasági termelő
b. Fiatal mezőgazdasági termelő
c. Mezőgazdasági termelők csoportjai
3. A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:
I. Élelmiszerfeldolgozással kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.1.):
a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
- a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
b. Mezőgazdasági termelő:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évi - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.6
c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai
II. Borászattal kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.2.):
a) Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
- a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
- a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
b) Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.
c) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
- a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
- a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
d) az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című (VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-8.6.1-17 kódszámú) felhívás.

FELHÍVÁS
a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó
EIP Operatív Csoportok által megvalósítandó innovatív projektek támogatására

A Felhívás címe:
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
A felhívás kódszáma: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a hazai agrárgazdasági innovációs tevékenység fejlesztése, megvalósítása érdekében a kis- és középvállalkozások innovációs együttműködését erősítő Operatív Csoportok létrehozásának és innovatív fejlesztéseik ösztönzésére.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az agrárgazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásának fokozását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, élelmiszeripari feldolgozók és erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket:
1) Operatív Csoport közös innovációs tevékenységének támogatása esetén maximum 150 000 eurónak megfelelő forint összeg,
2) Operatív Csoport projektjének megvalósításához szükséges beruházás támogatása esetén projektenként:
- mezőgazdasági egyéni beruházás esetén maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg
- élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos egyéni beruházás esetén maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg
- erdőgazdálkodással kapcsolatos egyéni beruházás esetén maximum 112 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 560 000 eurónak megfelelő forint összeg vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
3) a 2) pont vonatkozásában az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt - a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése - célkitűzéshez;
- a projekt eredményeként az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás számára új innovatív megoldások születnek;
- az innovációs folyamatot és a projekt eredményét kötelező módon nyilvánosságra hozzák, a gazdálkodók széles köre számára alkalmazhatóvá és szabadon felhasználhatóvá teszik;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.
Az együttműködésen alapuló fejlesztések célkitűzésének az EU-s innovációs közösségbe való bekapcsolódásra vagy nemzetközi együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére kell irányulnia.
A jelen intézkedés közös jellemzője, amely megkülönbözteti az M4, M8 intézkedésekben foglalt lehetőségektől, hogy az együttműködésen alapuló fejlesztések eredményeképpen a korábbi gyakorlattól eltérő megoldás (termék, szolgáltatás, folyamat, gazdálkodási gyakorlat, stb.) jöjjön létre.
Innovatív projekt: A fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.
A projektek innovációs tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási ágazatban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és szabadon felhasználhatónak kell lennie.
Önálló tudományos kutatási (felfedező kutatási) projekt nem támogatható, akkor sem, ha ahhoz gyakorlati kísérleti helyszín kapcsolódik.
Nem támogatható továbbá olyan projekt sem, amelynek célja az innovációs eredmény egy vagy korlátozott számú haszonélvező számára való piaci felhasználása vagy értékesítése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, valamint szerkezetátalakításának és korszerűsítésének megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából - keretösszege: 8,79 Mrd Ft.
2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése - keretösszege: 1,6 Mrd Ft.
3A: Az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban- keretösszege: 11,42 Mrd Ft.
4: A mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása - keretösszege: 0,4 Mrd Ft.
5C: A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése - keretösszeg: 0,5 Mrd Ft.
5E: A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban - keretösszege: 2,23 Mrd Ft.
1.3. A támogatás háttere
A jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapjául szolgál a Vidékfejlesztési Program
- 16.1.1 Agrár-Innovációs Operatív csoportok című művelete,
- 4.1.5 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása című művelete,
- 4.2.1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című művelet C célterülete,
- 4.2.2. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című művelet C célterülete,
- 8.1.1. Az erdősítés támogatása című művelet C célterülete,

- 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című művelet C célterülete,
- 8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése című művelet C célterülete,
- 8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások című művelet C célterülete,
- 8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című művelete,
- 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című művelet C célterülete.
- VP 20.2. Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Egy meghatározott, együttműködésen alapuló innovatív projekt3 kialakítása, megvalósítása és eredményeinek megosztása érdekében az alábbi A-D) pontokban foglalt önállóan támogatható tevékenység-csoportokon belüli tevékenységek (a-d) csak együttesen valósíthatók meg, a tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező.
3Lásd fogalomtár.

A) Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,
b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,
c) a Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),
d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatása,
e) a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).

B) Élelmiszer-feldolgozással borászattal kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,
b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,
c) a Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),
d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására,
e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).

C) REL-el kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,
b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,
c) A Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),
d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására,
e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).

D) Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
a) Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,
b) Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására,
c) A Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),
d) az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező innovációs tevékenységek és a 3.1.2.2 pontban foglalt kísérleti beruházások szakmai támogatására
e) az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozására, a Projekttervre, a projekt-megvalósításra, az együttműködés működtetésére és a kötelező tudás-megosztásra vonatkozó előírások a felhívás 3.4.1.1.I. pontjában találhatók.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelem benyújtására:

1. A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság:
a. agrár-Innovációs Operatív Csoport tagjai: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszer-feldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy, tanácsadók és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is részt vehet,
b. a Csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól,
c. a Csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
d. a Csoport minden tagjának részt kell venni a projektben,
e. a Csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza. (A konzorciumi együttműködési megállapodást a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza). A konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi tag lehet.

2. A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt, a projekt részét képező, az Agrár-Innovációs Operatív Csoportoktevékenységeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:
a. Mezőgazdasági termelő, aki igazolja, hogy:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 eurónak megfelelő Standard Termelési Értékű (STÉ) üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt STÉ 2010. adatok az irányadók);
1. támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 9. mellékletét képező "Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 9. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
2. állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh vagy anyakecske, akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre,
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
b. Fiatal mezőgazdasági termelő:
a fogalomtárban meghatározott "fiatal mezőgazdasági termelő”, aki igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg:
- 3.1. a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolással, amely tartalmazza az első őstermelői igazolvány kiállításának idejét;
- 3.2. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági igazolással.
c. Mezőgazdasági termelők csoportjai: Termelői szervezetek, amelyek esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok
- árbevételét össze kell számolni és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50%-ának igazolnia kell a legalább 6000 eurónak megfelelő STÉ üzemmérettel való rendelkezést.

3. A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása esetén:
I. Élelmiszerfeldolgozással kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.1.):
a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
- a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
b. Mezőgazdasági termelő:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évi - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.6
c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai:
A beruházásban részt vevő csoport tagjainak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági termelő esetében a 4.1.3. I. b., mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a 4.1.3. I. a., pontban előírt feltételeknek. Amennyiben csak egyetlen tag mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy e csoport tagjai a támogatással érintett projekt keretében csak Annex I. terméket állíthat elő.
Termelői csoport és értékesítő szervezet esetén a csoportban részt vevő előző évi árbevételét össze kell számolni és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származzon.
II. Borászattal kapcsolatos beruházások támogatása (4.2.2.):
a) Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
- a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
- a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
b) Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.
c) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
- a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
- a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
d) az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai

4. A felhívás 3.1.2.2. C) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges gazdálkodói beruházások megvalósítása esetén
a. 8.1.1. Az erdősítés támogatása
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.
b. 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és azok társulásai
c. 8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
A kérelmezett erdőrészletre vonatkozóan az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, valamint
a monitoring és kommunikációs létesítmények és berendezések létesítése esetében a monitoring tevékenység ellátására jogosult közjogi szervezet,
d. 8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
A támogatott tevékenységgel érintett erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók
e. 8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodók.
f. 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
Speciális gép- és technológia fejlesztések esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók:
aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján ) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
- vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások):
ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző két év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki.

5. A 4.1. pont 2-4. alpontjai vonatkozásában támogatásban kizárólag az részesíthető, aki az 1. pontban foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoport tagja, továbbá az operatív csoport által
benyújtott projekttervben részletesen bemutatásra kerül a 2-4. pontban foglalt tevékenység és a tevékenységnek a kitűzött innovációs cél megvalósítását előmozdító - az operatív csoport tag számára történő - támogatásának szükségessége és indokoltsága.


6. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30. naptól 2017. november 30. napjáig van lehetőség.
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként - a 4.2 pontban ismertetett feltételek figyelembe vételével - egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. július 3.
2017. július 31.
2017. augusztus 30.
2017. november 30.
Támogatási kérelmet kizárólag a 2007. évi XVII. tv. 9/B §-a szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, úgy az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formátumban kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A felhívás 3.1.1.1. pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozására, működtetésére, innovációs tevékenységének támogatására vonatkozó előírások:
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az összes elszámolható költség 100%-a, maximum 150 000 eurónak megfelelő forint összeg/projekt.
A felhívás 3.1.2.2. A) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.
b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a.
c. a fiatal mezőgazdasági termelők által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 17
A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek - kivéve a 4.2.1. művelethez kapcsolódó tevékenységek - megvalósításához szükséges beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint összeg.
b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a.
c. Non-Annex termék előállítása esetén az állami támogatási szabályok vonatkoznak.
A felhívás 3.1.2.2. C) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:
a. az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: maximum 112 000 eurónak megfelelő forint összeg, kollektív beruházás esetén maximum 560 000 eurónak megfelelő forint összeg.
b. a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a, kivételt képez - amennyiben a támogatási jogcím nem csekély összegű támogatás - a 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások c. művelet, mivel ezen beruházás esetében a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
c. Non-Annex termék előállítása esetén az állami támogatási szabályok vonatkoznak.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
A felhívás 3.1.2.2. B) pontjában foglalt Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek a 4.2.1. művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítására vonatkozó előírások:
1. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 60%-a.
2. Regionális beruházás támogatása Közép-Magyarország régió kivételével a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
3. Regionális beruházási támogatás - a Közép-Magyarország régióban - a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke a következők szerint alakul:
a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%,
b) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
4. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban.
A támogatási intenzitás további 5 százalékponttal növelhető Közép-Magyarország régióban Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, továbbá Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken.
5. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség :
a) 45%-a:
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban.
A támogatási intenzitás további 5 százalékponttal növelhető Közép-Magyarország régióban Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, továbbá Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1611-415-421-422-811-821-831-851-852-861-17
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum