Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése - Erdészeti génmegőrzés megvalósítása / VP4-15.2.1.1-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/30/2018
Tárgymutató:
erdészeti genetikai erőforrások megőrzése / VP4-15.2.1.1-16
Pályázhat:
- erdőgazdálkodók,
- az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1 .§ (3) bekezdés c) pontja alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők,
- közjogi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” elnevezésű (VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.
A felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében alkalmazandó eljárást illetően az alábbi bekezdések kerültek törlésre:
„A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.”
„A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta az MVH-hoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek. Amennyiben beruházási jellegű intézkedések esetén a kedvezményezett jogai és kötelezettségei nem oszthatóak egy örökös belépésére van mód, így támogató okirat egy örökös részére adható ki.”


FELHÍVÁS
Erdészeti génmegőrzés megvalósítására

A Felhívás címe: Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
A Felhívás kódszáma: VP4-15.2.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 17. §-a és a 21. §-a alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők, illetve közjogi szervezetek részére, az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének és fejlesztésének a megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését. A cél elérését az erdőgazdálkodók, erdészeti szaporítóanyag termelők és a közjogi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről 30 napon belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
4A-B-C: az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése alintézkedés a biodiverzitás megőrzése- melynek keretösszege: 1,12 milliárd Ft.
A felhívás ’1, 2, 3’ célterülete a 4 A-B-C fókuszterületek megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 118 675 413 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016 Kormányhatározatban foglaltak szerint egyszerűsített eljárás keretében.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 34. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint genetikai erőforrások megőrzésére.
1.) In situ génmegőrzési módok esetében:
a) erdészeti génrezervátumok fenntartása,
b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása.
2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:
a) juvenilis formában, genotípus fenntartása,
b) oltvány formában, genotípus fenntartása,
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása,
d) faalakú formában genotípus fenntartása.
3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása,
b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást igénybe vehetik:
- erdőgazdálkodók,
- az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők,
- közjogi szervezetek.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF szerinti esetek.
Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2016. december 8.-2016. december 16.
- 2017. március 1.-2017. március 31.
- 2018 március 1.-2018 március 30. között.
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
2.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Módosítás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó módosítás benyújtásának napja minősül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás normatív, terület vagy tétel alapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1) A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
2) A kifizetési igénylést a 3.4.2. fejezetben leírt időpontok szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
3) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
4) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15211-16-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum