Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Beszállító-fejlesztési Program
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
10/10/2019, 02/15/2020
Érvényes:
02/15/2020
Tárgymutató:
Beszállító-fejlesztési Program
Pályázhat:
integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban: nagyvállalat) és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Beszállító-fejlesztési Program

Tájékoztató a Beszállító-fejlesztési Program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2019. évi feltételeiről

1. A Program célja
A Beszállító-fejlesztési Programmal a Kormány valós piaci igények mentén, új megközelítéssel támogatja a vállalkozások beszállítóvá válását. A program a Magyarországon működő integrátor vállalkozások által támasztott igények és a hazai beszállítói képességek közötti különbség áthidalását kívánja támogatni. A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.
Az előirányzat célja az újraiparosítási célú, feldolgozóipari fejlesztések támogatása. A célok megvalósítását a költségvetési törvény szerinti XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 4. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport, 2. Beszállító-fejlesztési Program megnevezésű előirányzat szolgálja. Jelen tájékoztatót az Innovációs és Technológiai Minisztérium adja ki.
A megvalósítandó fejlesztések a beszállítók készségeit és képességeit kell, hogy javítsák, ezért figyelembe véve a vállalkozásokat - és ezen belül is különösen a beszállítókat - napjainkban érő kihívásokat, a fejlesztések az alábbi helyzetek legalább egyikét kell, hogy szolgálják.
A. A vállalkozásokat érintő kihívásokra való reagálás
- A vállalkozás működésének a piaci kihívásokhoz való hozzáigazítása (pl. üzletviteli folyamatok digitalizálása, menedzsment megújítása, humán erőforrás fejlesztése)
- A vállalkozás gyártáshoz kapcsolódó technológiájának fejlesztése, hogy a vevők által támasztott igényeknek meg tudjon felelni (eszközvásárlás, folyamatok automatizálása, ipar 4.0 irányba történő fejlesztés, technológiai kapacitáskorlátok csökkentése)
- Gyártástechnológiával kapcsolatos egyéb (nem eszköz) fejlesztések, így pl. gyártásirányítási rendszerek, tervezőszoftverek alkalmazása, adatelemzések megrendelése.

B. A kérelmező vállalatok által végrehajtandó jelentős újítás
- Az integrátor jelentős változást, újítást, megújulást kíván elérni a beszállítóknál (pl. egységesen bevezetésre kerül vállalatirányítási vagy gyártásirányítási rendszer, mindenkinek Ipar 4.0 vagy más képzésen kell részt vennie)
- A kérelmező vállalat(ok) új termék kialakítására vagy új piacra való belépésre készül(nek).

C. Jelentős változást hozó kapacitásbővítés
- Változatlan termékstruktúra mellett egyéb szervezeti változást is szükségessé tevő, a fejlesztés előtti kapacitásokat szignifikánsan meghaladó kapacitás kialakítása.

D. A beszállítók rendszerszerű fejlesztése az integrátornál
- Az integrátor beszállító kezelésének fejlesztése, saját beszállító-fejlesztési program kialakítása vagy továbbfejlesztése.
- Új beszállítók keresése a projekt keretében.
- A beszállítók segítése és fejlesztése érdekében minősítések, kapcsolattartó rendszerek, belső tananyagok, illetve egyéb, beszállító-fejlesztési célú eszközök kialakítása.

2. Támogatásban részesíthetők köre
Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban: nagyvállalat) és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható. Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek nevezzük, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze. Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.
2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások
2.1.1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező - a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozások (így egyéni vállalkozók is), amennyiben
a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott újraiparosítási célú,
b) a mikro-, kis- és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal.
2.1.2. Nem nyújtható támogatás a 2.1.1 pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
- ismételten,
- a korábbival azonos és
- ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója és az integrátor nagyvállalat között - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott - kapcsolódó- vagy partnervállalkozási kapcsolat áll fenn,
f) az európai uniós jog megsértését eredményezi.
g) Nem nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező a megelőző évi Beszállító-fejlesztési Program keretében támogatásban részesült.
h) Az egyes támogatási kategóriák tekintetében további kizáró okok állnak fenn a 2.3 pontban meghatározottak szerint.
2.2. Nagyvállalatok
2.2.1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozások*, amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott újraiparosítási célú,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel. A Program keretében a kérelmező beszállító fejlesztési programja, beszállítókkal kapcsolatos tevékenysége is támogatható annak érdekében, hogy a beszállítók fejlesztése minél eredményesebben valósulhasson meg.
*A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni.
2.2.2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
- ismételten,
- a korábbival azonos és
- ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) az európai uniós jog megsértését eredményezi.
f) Nem nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező a megelőző évi Beszállító-fejlesztési Program keretében támogatásban részesült.
g) Az egyes támogatási kategóriák tekintetében további kizáró okok állnak fenn a 2.3. pontban meghatározottak szerint.
2.3. A 2.1.2. és a 2.2.2. pontban foglalt feltételeken túl az egyes támogatási kategóriák tekintetében további kizáró okok állnak fenn:
2.3.1. Regionális beruházási támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) acélipari tevékenységhez,
g) hajógyártási tevékenységhez,
h) szénipari tevékenységhez,
i) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
j) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
k) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
l) abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), és az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,
m) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
n) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
o) azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
p) amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül.
2.3.2. Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé
g) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
h) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
2.3.3. Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
g) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
2.3.4. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
aa) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ab) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
b) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
2.3.5. Kis-és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
aa) támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ab) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
2.3.6. Képzési támogatás esetén nem nyújtható támogatás
a) a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, illetve támogatott beruházásnál a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez,
b) azon Kedvezményezett részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
aa) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
ab) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
c) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

2.3.7. Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

3. A támogatható tevékenységek köre
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
c) meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése,
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
f) menedzsment folyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem.

4. A támogatás nyújtásának szempontrendszere
A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
4.1. A támogatandó tevékenység újraiparosítási célt szolgál.
4.2. A beszállítói képességeket a három terület legalább egyikén javítani kell:
a) minősített beszállítói státusz elérése,
b) innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális módon történjen),
c) a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.
4.3. A megvalósuló fejlesztés eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) a termelésben az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában,
k) a vállalkozás Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása.
4.4. A megvalósuló fejlesztés eredményességének mérése
A fejlesztéssel elérendő egy vagy több eredmény mennyiségi vagy minőségi mutatóval való mérése.
I. Legalább egyféle mutató választása kötelező az alábbiak közül:
a) termelékenység (eszközök/gépek, humán erőforrás),
b) jövedelmezőség,
c) árbevétel növekmény,
d) valamely technológiai paraméter (pl. hibaszázalék csökkenése),
e) új termék(ek) száma,
f) a projekt keretében vagy eredményeképpen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység száma.
II. A fentieken túl az alábbi további mutatók választhatók:
a) új tudás megjelenése a vállalkozásban (képzés nyomán)
b) új vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely a megelőző állapothoz képest több szolgáltatást nyújt vagy valamilyen jól definiálható és a vállalkozás számára előnyt hordozó újdonságot vezet be.
Összesen legalább két mutató választása és alkalmazása kötelező. A mutató pontos tartalmának meghatározása az integrátor és a beszállító közös feladata, a mutató(ka)t a beszállítói együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. A választott eredményességi mutatónak illeszkednie kell a fejlesztés jellegéhez.
4.5. A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:
a) Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig
b) egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig;
c) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig, a fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra.
A fenntartási kötelezettség minden esetben kiterjed az együttműködési megállapodásban rögzített számszerűsített célokra.

5. A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás nyújtható. A támogatás aránya minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatói okiratban kerül meghatározásra és rögzítésre.

10. A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A benyújtást megelőzően személyes találkozásra kerül sor az integrátor nagyvállalat és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között. (Kapcsolatfelvétel: ITM 27 Vállalkozásfejlesztési Főosztálya, e-mail: kmtgf@itm.gov.hu) A találkozón az integrátornak be kell mutatnia beszállítói programját, hogy milyen elvek mentén, milyen módszerekkel választja ki a beszállítókat. Az integrátor részéről be kell mutatnia tervezett fejlesztéseket, a bevonni tervezett beszállítók listáját és az egyes vállalkozásokkal szemben támasztott elvárásokat. Csak ennek ITM oldalról való jóváhagyása után nyújtható be érvényesen támogatási kérelem.
A kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon keresztül elérhető Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületen történő bejelentkezést követően, on-line kitöltő programmal kell elkészíteni.
A kérelmet a gazdálkodó szervezet által megbízott, megfelelő jogosultságokkal rendelkező meghatalmazott is elkészítheti.
A kérelmek benyújtása után kezdődik azok jogosultsági ellenőrzése. A jogosultsági ellenőrzés során minimálisan az alábbiak kerülnek megvizsgálásra:
- az integrátor kérelme mellett legalább 5 db, vele egy projekt megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött beszállító kérelme beérkezett-e,
- amennyiben a kérelmező beszállító kkv, akkor csatolásra került-e az integrátor és a beszállító közötti együttműködési megállapodás,
- amennyiben a tervezett fejlesztés megvalósítási helyszíne bérelt ingatlan, akkor csatolásra került-e a bérleti szerződés és tulajdonosi hozzájárulás,
- árajánlatok (az egyes költségtételek alátámasztása esetében legalább két árajánlat bemutatása; a két árajánlattétel beküldésétől való eltérés csak külön indoklás, nyilatkozat /speciális igények/ mellett lehetséges),
- csatolásra került-e csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat (amennyiben igényel ezen a jogcímen támogatást),
- egy, már korábban benyújtott kérelemhez (integrátor + legalább 5 db beszállító) érkezik-e az újabb beszállítói kérelem.
A támogatási kérelem befogadásáról valamennyi kérelmező az elektronikus pályázati felületen keresztül kap értesítést.
A kérelmek szakmai értékelése a jogosultsági ellenőrzés után kezdődhet meg.
A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
Támogatási kérelem benyújtására 2019. október10-ig, valamint 2020. január 1. és február 15. között van lehetőség.
A 2019. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 2021. november 20-a lehet. A támogatás folyósítására ez esetben 2019. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.
A 2020. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 2022. május 20-a lehet. A támogatás folyósítására ez esetben 2020. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.
https://www.kormany.hu/hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum