Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-18
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/30/2017
Érvényes:
10/30/2017
Tárgymutató:
nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-18
Pályázhat:
- nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
- nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja:
NEMZ-KUL-18
Meghirdetés dátuma: 2017. szeptember 25.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) nyílt kiírást hirdet Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A kiírás célja
A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
- nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Helyi nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
2018. január 1- 2018. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 500 000 000 Ft, amelyet a Támogató, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. alcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 243678] terhére biztosítja éven túli kötelezettség vállalásával.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 200 000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
5.5. A támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. Költségvetési szerv esetén a Támogató a támogatás összegét a kincstári finanszírozás rendje szerint havi egyenlő ütemezésben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. A Kedvezményezett likviditási problémák felmerülése esetén kezdeményezheti az időarányos havi ütemezetéstől eltérő folyósítást.
5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
- nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a. kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b. konferenciák anyagai;
c. a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
d. egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
e. a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
f. tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
g. képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h. naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
i. CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
- az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
- múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása
- nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
- kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
- nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység;
- nemzetiségi kutatási programok és a kutatások eredményei publikálásának támogatása.

Figyelem! kétnyelvű kiadványok esetében az anyanyelv aránya nem lehet 50%-nál alacsonyabb.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott támogatási időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el.
7.2. A kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:
- konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
- nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások;
- kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei;
- saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei;
- a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj;
- szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
- megbízási díj (tervezésénél az Ávr. 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el,
- a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt támogatás 10%-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.
7.3. A kiírás keretében az alábbi költségek nem számolhatók el:
- párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák nevesített céljának megvalósítási költsége,
- munkabér és a munkabér járulékai, valamint ösztöndíj;
- természetbeni juttatások járulékai;
- szeszesital, dohányáru;
- adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (például: bírságok), késedelmi kamatok;
- beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
- közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége)
- pályázati díj
- számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség)
- munkába járás költségtérítése
- a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogathatóak.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére - jogcímtől függetlenül - a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet - különböző célokra - több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000, IBAN HU17100320000145146100000000, és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázati díjat a 2018. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-18) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. (Tankerületi intézmények esetében a megegyező adószám miatt, minden esetben a szervezet nevének vagy a felhasználónév feltüntetése szükséges!) A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni.
8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467

FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje: 2017. 10. 30. 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata
A benyújtásra került pályázatok a beérkezés sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
11.1. Befogadási kritériumok megfelelőségének vizsgálata
A beérkezést követően az alábbiak vizsgálatára kerül sor:
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. A Támogatáskezelő ezt a kritériumot a Pályázati kiírás 10. a) és b) pontjában kért, a pályázat véglegesítéséig benyújtott dokumentumok alapján ellenőrzi!
A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra kerül. A befogadási kritériumoknak meg nem felelő, illetőleg ha a be nem nyújtott dokumentumok hiánya miatt a kritériumok ellenőrzése teljes körűen nem lehetséges, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
11.2. A beérkező pályázatok formai ellenőrzése
A benyújtott pályázat érvényes, ha:
- tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
- a pályázó szervezet érvényes regisztrációval rendelkezik;
- valamennyi melléklet csatolásra került és megfelelő (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható);
- a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás;
- a pályázati díj összege határidőben befizetésre került a megadott számlára, közleményrovatban egyértelműen feltüntetve a kért azonosítókat (adószám vagy felhasználónév, felhívás kategória kódja).
11.3. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, pályázat benyújtási segédletben és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött értesítésében, 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által meghatározott időben kerülhet sor.
11.4. Amennyiben a hiánypótlás a Pályázó hibájából nem történik meg, nem teljes körűen történik meg, vagy nem határidőre valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően, úgy a pályázat érvénytelennek minősül, amiről a Támogatáskezelő értesítést küld az elektronikus rendszeren keresztül a pályázónak. Az érvényes pályázatokat a Támogatáskezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek és a döntést hozó Támogatónak.
11.5. A tartalmi értékelés szempontjai:
- részletesen kifejtett programterv;
- a 2018. évi tervezett tevékenységek realitása, átláthatósága;
- az együttműködések megalapozottsága, és megfelelő dokumentáltsága;
- a tervezett költségek indokoltsága és hatékonysága;
- a vállalt feladatok és az elérendő eredmények konkrétsága;
- a pályázó szervezet tevékenységi köre, szervezet működési köre országos, regionális, helyi érdekű;
- a nemzetiségi nyelv használata;
- éves programterv;
- a programmal, tevékenységgel elérendő közösség nagysága, aránya az adott nemzetiségen belül.
11.6. Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a pályázati beszámolóban beszámol.
11.7. A benyújtott pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási Albizottság szakmai bírálata alapján a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntési javaslatot terjeszt fel a Támogató részére. A Támogató a javaslat figyelembevételével hozza meg a döntését.
11.8. Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 70. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.
11.9. Az értékelési szempontokat a Támogató a Bizottsággal egyeztetve határozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés
A beérkezett pályázatok támogatásáról, a Bizottság javaslata alapján a Támogató dönt. A Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követően a http://www.emet.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezt követően az elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, valamint a támogatói okirat kibocsátásához benyújtandó dokumentumok köréről és a benyújtás határidejéről.

13. Támogatói okirat kibocsátása
13.1. A Támogatáskezelő a támogatott pályázó részére (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatói döntés közzétételétől számított 60 napon belül a támogatás felhasználásáról támogatói okiratot bocsát ki. A támogatási döntés érvényét veszítheti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított legkésőbb 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a támogatási jogviszony.

13.3. A Támogatáskezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Támogatáskezelő erről tájékoztatja a Támogatót, és indítványozza a támogatói döntéstől való elállást. A Támogatáskezelő a Támogató döntéséről értesíti a Kedvezményezettet.
13.4. A Kedvezményezettnek támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatói okirat kibocsátását a Támogatáskezelő végzi.
13.5. A költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költségvetési támogatás visszavonása esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató a támogatói okiratban megfelelő biztosíték kikötéséről rendelkezhet.
13.6. Biztosítékként a támogatói okirat kibocsátásához a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a Támogatáskezelőhöz valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan, a Támogató javára szóló, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.
13.7. Nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki:
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- az Áht 48/B. § alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
- a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

14. A támogatás folyósítása
14.1. A támogatás folyósítására a támogatói okirat fényképhű digitális másolatának, EPER-ben kiküldött egyedi értesítésének elolvasásától számított 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételekés a Pályázati Útmutató tartalmazza. Költségvetési szerv esetén a támogatás folyósítása jelen Pályázati Kiírás 5.7. pontjának megfelelően teljesül.
14.2. A támogatás folyósítása kizárólag pénzintézetnél vezetett számlára, banki átutalással kerül sor.

15. Nyilvánosság
15.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása, tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztéruma) nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.
15.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektről szóló, szöveget és fotót, valamint a Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámolót honlapján közzéteszi úgy, hogy az a projekt lezárásától legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy az információt a helyben szokásos módon teszi közzé.
15.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolója keretében a 15.1. és 15.2. pontban foglaltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezi.
15.4. A Támogatáskezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, az adott nemzetiségi közösség ismertségének és elismertségének növelése céljából - a pályázati program jellegétől függően - a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet.
15.5. A pályázattal kapcsolatosan kezelt személyazonosításra alkalmatlan adatok és a projektre vonatkozó adatok esetében a pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

16. Az elszámolás
16.1. A támogatást a támogatói okiratban meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató alapján kell szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (egységesen Beszámoló) keretében elszámolni.
16.2. Amennyiben a Beszámoló a támogatói okiratban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, a Támogatáskezelő a kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, a Támogatáskezelő az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a kedvezményezett részére.
FIGYELEM! Az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kiküldéssel kézbesítettnek számít, a hiánypótlásra megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során az elektronikus rendszeren keresztül érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.
16.3. Figyelem! A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más költségnemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a Kedvezményezett vagy a szállító mely pénznemben kéri.
A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra váltani.
16.4. Figyelem! A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait!

17. Kifogás
17.1. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a kedvezményezett, a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatói okiratba ütközik. A kifogást az Ávr. 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban lehet benyújtani.
17.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
- a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, a támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését;
- nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
17.3. Érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha:
- azt határidőn túl terjesztették elő,
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
- az a korábbival azonos tartalmú,
- a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat,
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
- a kifogás benyújtásának nincs helye,
- a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
17.4. A lebonyolító szerv - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. További információ
18.1. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatói okirat kibocsátását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
18.2. A NEMZ-KUL-18 sz. pályázati csomag dokumentumai:
- a NEMZ-KUL-18 sz. Pályázati Kiírás,
- a NEMZ-18 sz. Pályázat Benyújtási Segédlet,
- a pályázati adatlap (elektronikus felületen),
- a kötelezően meghatározott csatolandó dokumentumok
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, a bennük foglaltak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
18.3. A NEMZ-KUL-18 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról: http://www.emet.gov.hu.
18.4. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum