Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019 / NEA-19-N
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
08/28/2019
Érvényes:
08/28/2019
Tárgymutató:
támogatás civil szervezetek részére 2019 / NEA-19-N
Pályázhat:
civil szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019 / NEA-19-N

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019.
Pályázat kiírás kódja: NEA-19-N

A pályázat benyújtásnak határideje: 2019. augusztus 28.
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
b) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
f) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet,
g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.).
alapján kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) útján benyújtandó pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel.
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
FIGYELEM! A pályázati kiíráshoz kapcsolódik a pályázati dokumentáció részeként "A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019." című dokumentum (a továbbiakban: pályázati útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu oldalakról.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít.
Civil tv. 20. § d) pont, 55. §, 56. § (1) bek. a) pont 2

2. A támogatható tevékenységek
A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.
Civil tv. 56. § (1) bek. a) pont

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás 194 180 000 Ft, amelynek előirányzatai fedezetét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 1. alcím 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcíme [ÁHT: 332995] biztosítja.
Civil tv. 55. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra a következők szerint:
Közösségi környezet kollégium (NEA-KK-19-N) 38 836 000
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEA-MA-19-N) 38 836 000
Nemzeti összetartozás kollégium (NEA-NO-19-N) 38 836 000
Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEA-TF-19-N) 38 836 000
Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEA-UN-19-N) 38 836 000
A Nemzeti Együttműködési Alap 2019-es költségvetési év forrása terhére kiírt adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatások (NEA-19-N) esetében a rendelkezésre álló, de fel nem használt támogatási forrás az összevont pályázatok (NEA-19-Ö) várólistára sorolt pályázatai között kerül felosztásra.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Beszámoló benyújtásának határideje

Közösségi környezet kollégium
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek.
Benyújtási időszak kezdő napja: 2019. 07. 29.
Benyújtási időszak záró napja: 2019. 08. 28. 23:59
Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2019. 04. 01.
Támogatott tevékenység időtartamának záró napja: 2020. 03. 31.
Pályázati keretösszeg: 2020. 04. 30.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
Benyújtási időszak kezdő napja: 2019. 07. 29.
Benyújtási időszak záró napja: 2019. 08. 28. 23:59
Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2019. 04. 01.
Támogatott tevékenység időtartamának záró napja: 2020. 03. 31.
Pályázati keretösszeg: 2020. 04. 30.

Nemzeti összetartozás kollégium
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás.
Benyújtási időszak kezdő napja: 2019. 07. 29.
Benyújtási időszak záró napja: 2019. 08. 28. 23:59
Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2019. 04. 01.
Támogatott tevékenység időtartamának záró napja: 2020. 03. 31.
Pályázati keretösszeg: 2020. 04. 30.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem.
Benyújtási időszak kezdő napja: 2019. 07. 29.
Benyújtási időszak záró napja: 2019. 08. 28. 23:59
Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2019. 04. 01.
Támogatott tevékenység időtartamának záró napja: 2020. 03. 31.
Beszámoló benyújtásának határideje: 2020. 04. 30.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek.
Benyújtási időszak kezdő napja: 2019. 07. 29.
Benyújtási időszak záró napja: 2019. 08. 28. 23:59
Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2019. 04. 01.
Támogatott tevékenység időtartamának záró napja: 2020. 03. 31.
Beszámoló benyújtásának határideje: 2020. 04. 30.

5. Pályázók köre
5.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon nyilvántartásba vett
a) a szövetség,
b) az alapítvány, illetve
c) az egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).
Civil tv. 59. § (1) bek.
5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesülete,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány2,
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság.
5.3. Nem jogosult támogatásra az olyan pályázó,
a) amely nem minősül átlátható szervezetnek,
Áht. 50. § (1) bek. c) pont
b) amely csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
Ávr. 75. § (2) bek. b) pont
c) amely a tárgyévet közvetlenül megelőző utolsó lezárt üzleti évben (2018.) a Tao. tv. alapján 3 000 000 Ft feletti támogatásban részesült,
28/2018. (10.24.) sz. Tanácsi döntés
d) amelynek a tárgyévet közvetlenül megelőző utolsó lezárt üzleti évben (2018.) számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.
e) amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
Áht. 50. § (1) bek. a) pont, Ávr. 82. § (1) bek.
f) amely az Alap támogatásaiból kizárásra került a NEAr. 9. §-a alapján.
NEAr. 9. § (1) és (2) bek.
g) amely által gyűjtött, a 2018. évi számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés nem éri el a 10 000 Ft-ot, azaz tízezer forintot és a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összege a 100 000 Ft-ot, azaz százezer forintot,
NEAr. 14/A. § (1) bek.
h) amellyel szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében vagy a Civil tv. 67. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
Áht. 48/B. § (1) bek., Civil tv. 62. § (2) bek., Civil tv. 67. § (1) és (2) bek.
i) akit a bíróság a pályázat benyújtásának évében vett nyilvántartásba.
NEAr. 4. § (2) bek. c) pont
FIGYELEM! A pályázat benyújtását kizáró feltételek fennállásának hiányáról a pályázónak elegendő a pályázati adatlapon nyilatkoznia. A nyilatkozat hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a NEA-19-N kiírás keretében. Ha a pályázó egynél több pályázatot nyújt be a NEA-19-N pályázati kiírás keretében, az időben elsőként benyújtott pályázat kerül elbírálásra, a többi pályázat automatikusan érvénytelen lesz.
23/2018. (10. 24.) sz. Tanácsi döntés
A pályázat módosítására utólag nincs lehetőség.
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt fokozottan figyeljenek a 11.4. pontban foglalt táblázatban meghatározott pályázati kritériumokra!
FIGYELEM! Az adomány után járó tíz százalékos normatív kiegészítés összegénél magasabb összegű pályázat nem nyújtható be.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10 000 forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 500 000 forint.
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.
A támogatási intenzitás mértéke 100%.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.
NEAr. 14/A. §. (1) és (2) bek.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a támogatott tevékenység időtartamába eső teljesítési időponttal rendelkező, valamint a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a pályázó működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségvetési soronkénti példákat a pályázati útmutató tartalmaz.
7.2. A támogatás terhére el nem számolható költségek köre
A támogatás terhére nem számolhatók el
a) a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költsége,
b) a pályázó által alapított vagy fenntartásában működő szervezetek (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség,
c) a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó,
d) a pályázó szakmai programjainak közvetlen költségei.
A Tanács 27/2018.(10.24.) sz. döntése alapján a különösen nem elszámolható kiadások az alábbiak:
a) Beruházási kiadások:
aa) Ingatlan beszerzés, létesítés,
ab) Közúti járművek (kivétel kerékpár, a fogyatékkal élők kerekes-széke, mopedjei),
ac) Játékgép, játék konzol, videójáték beszerzés (pl. XBOX, Playstation),
ad) Drón beszerzés,
b) Felújítási kiadások:
ba) Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása),
bb) Gépjármű felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása),
c) Adók:
ca) Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók,
cb) Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés,
cc) Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó),
d) Jogkövetkezmények:
da) Bírságok, büntetések,
db) Késedelmi pótlék/kamat,
dc) Kötbér,
e) Személyi jellegű kifizetések:
ea) Tiszteletdíjak,
eb) A pályázó választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak,
ec) Jutalom (természetbeni, pénzbeli),
ed) Segélyek,
ee) Pénzbeli díjak,
f) Adósságszolgálat teljesítése:
fa) Hitel-, kölcsön tőketörlesztése,
fb) Pénzügyi lízing tőketörlesztése,
g) Dohányáru,
h) Alkohol tartalmú italok.

8. Pályázatkezelési rendszer
A jelen pályázati kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere az EPER, amely a pályázatok elektronikus benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázóval kapcsolatos adatokat nyilvántartja.
Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal.
Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) - az üzenet(ek) továbbításával egy időben - a pályázó által a "Saját adatok" menüpontban megadott elektronikus levélcímre is megküldésre kerül(nek).
NEAr. 30. § (7) bek.

9. A pályázat benyújtása
9.1. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag az EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben5 leírtak szerint, illetve a pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
FIGYELEM! A pályázati adatlap Speciális nyilatkozatok a) pontjában nyilatkozni kell arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek.
9.2. Pályázati díj
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a "Dokumentum beküldő"-n keresztül felcsatolni. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell megfizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már átutalta és az átutalást igazoló dokumentumot az EPER-ben a "Dokumentum beküldő"-n keresztül feltöltötte.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha 2019-ben a NEA-19-Ö (összevont) vagy a NEA-19-EG (egyszerűsített) kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.

Kérjük, a pályázati díj megfizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó - EPER-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok?p_auth=zSxvmt4o&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum